DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIII.3.49.2014.3

ЛАЗЕРНО-ПОРЛЯРИМЕТРИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ТКАНИНИ У СУДОВІЙ МЕДИЦИНІ – ПЕРСПЕКТИВИ, РЕАЛІЇ ТА МАЙБУТНЄ

V. T. Bachynskiy, T. M. Boychuk, O. Ya. Vanchuliak, O. G. Ushenko

Анотація


Резюме. До кінця ХХ століття розмежування наукових досліджень на вузькі дисциплінарні напрямки вичерпало свій потенціал та стало безперспективним, тому загальносвітовою тенденцією є міждисциплінарна інтеграція для розробки принципово новітніх критеріїв, які б дозволили вирішити складні медико-біологічні завдання. Автори, об’єднавши інтелектуальні здобутки в галузі судово-медичної експертизи та оптичної фізики, розробили нові судово-медичні методи діагностики та об’єктивні критерії для вирішення питань судово-медичної науки та практики, зокрема встановлення давності настання смерті при різних її видах, часу формування гематом, зажиттєвості утворення тілесних ушкоджень, діагностики гострої ішемії міокарда.


Ключові слова


лазерна поляриметрія; давність настання смерті; час формування гематом; прижиттєвість; гостра ішемія міокарда

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Bachyns'kyi VT. Lazerna spektrofotopoliarymetriia biolohichnykh tkanyn liudyny v rozrobtsi ob’iektyvnykh kryteriiv vyznachennia davnosti nastannia smerti ta chasu utvorennia hematom [Laser spectrophotolpolyrimetry of human biological tissues in the development of objective criteria for determining the prescription of death and the time of hematoma formation] [avtoreferat]. Kyiv; 2009. 35 s. (in Ukrainian).

Bachyns'kyi VT. Modeliuvannia optychnykh vlastyvostei hematom dlia diahnostyky davnosti yikh vynyknennia [Modeling of optical properties of hematomas for the diagnosis of their anticipation]. Bukovyns'kyi medychnyi visnyk. 2008;12(1):173-76. (in Ukrainian).

Bachyns'kyi VT. Poliaryzatsiini obrazy pozaklitynnykh matryts' osnovnykh typiv biolohichnykh tkanyn dlia zavdan' sudovoi medytsyny [Polarization images of extracellular matrices of the basic types of biological tissues for the tasks of forensic medicine]. Klinichna ta eksperymental'na patolohiia. 2008;7(1):6-13. (in Ukrainian).

Bezhenar IL. Sudovo-medychna diahnostyka zazhyttievykh ta posmertnykh ushkodzhen shkiry liudyny shliakhom analizu spektriv potuzhnosti intensyvnosti yii poliaryzatsiinykh zobrazhen [Forensic medical diagnostics for life and posthumous human skin damage by analyzing the intensity spectra of the intensity of its polarization images.]. Ukrainskyi sudovo-medychnyi visnyk. 2007;1:25-31. (in Ukrainian).

Vanchuliak OIa. Diahnostyka davnosti nastannia smerti metodom lazernoho poliarymetrychnoho monitorynhu tkanyn liudyny [Diagnosis of the prescription of death after the method of laser polarimetric monitoring of human tissues] [avtoreferat]. Kyiv; 2007. 20 p. (in Ukrainian).

Vanchuliak OIa. Metod poliaryzatsiinoi vizualizatsii ta statystychnoi obrobky lazernykh zobrazhen arkhitektoniky parenkhimatoznykh biotkanyn u diahnostytsi chasu nastannia smerti [Method of polarization visualization and statistical processing of laser images of architectonics of parenchymatous biotechnology in the diagnosis of the onset of death]. Klinichna ta eksperymentalna patolohiia. 2005;4(2):105-10. (in Ukrainian).

Vanchuliak OIa. Mozhlyvosti vykorystannia fraktal'noho analizu fazovykh lazernykh zobrazhen' miokarda dlia diahnostyky hostroi koronarnoi nedostatnosti [Possibilities of using fractal analysis of phase laser images of myocardium for the diagnosis of acute coronary insufficiency]. Klinichna ta eksperymental'na patolohiia. 2011;10(2 Ch1):9-12. (in Ukrainian).

Bachyns'kyi VT, Pavliukovych OV, Mishalov VD, Vanchuliak OIa. Doslidzhennia statystychnoi struktury depoliaryzatsii lazernoho vyprominiuvannia tkanynoiu pechinky dlia dyferentsiatsii nastannia smerti v rezul'tati mekhanichnoi asfiksii abo krovovtraty [Investigation of the statistical structure of laser depolarization of the liver tissue for the differentiation of the onset of death as a result of mechanical asphyxiation or blood loss]. Ukrains'kyi medychnyi al'manakh. 2010;13(1):101-3. (in Ukrainian).

Ushenko OH, Pishak VP, Anhel's'kyi OV, Ushenko YuO. Lazerna poliaryzatsiina morfolohiia biolohichnykh tkanyn: statystychnyi i fraktal'nyi pidkhody [Laser polarization morphology of biological tissues: statistical and fractal approaches]: monohrafiia. Chernivtsi: Kolir-Druk; 2007. 314 s. (in Ukrainian).

Ushenko OH, Bachyns'kyi VT, Vanchuliak OIa, Bezhenar IL. Osnovy lazernoi poliarymetrii: Patomorfolohichni zminy biolohichnykh tkanyn [Basics of laser polarimetry: Pathomorphological changes in biological tissues]. Chernivtsi: Chernivets'kyi nats. un-t; 2010. 372 p. (in Ukrainian).

Ushenko YuA, Bachinskiy VT. Polarization properties of biological rough surfaces. Eighth International Conference on Correlation Optics. Corropt 07; 2007,Chernivsti,Ukraine. Proc. SPIE. 2008;7008:797363.

Angelsky OV, Polyanskii PV, Mokhun II, Zenkova CY, Bogatyryova HV, Felde CV, et al. Modern Metrology Concerns. [Internet]. 2012 May [cited 2014 Jan 25]; 10:263-316. Available from: https://www.intechopen.com/books/modern-metrology-concerns/the-state-of-the-art-ande-prospects-of-metrology. doi: 10.5772/36553.

Bachins’kyi VT, Vanchuliak OYa, Savka IH, Pavliukovych OV. Temporal spectral change of the degree of depolarization of laser radiation scattered by the hepatic tissue to diagnose the prescription of death coming. Bukovyns'kyi medychnyi visnyk. 2010;14(4):119-21.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бачинський В. Т. Лазерна спектрофотополяриметрія біологічних тканин людини в розробці об’єктивних критеріїв визначення давності настання смерті та часу утворення гематом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. мед. наук: спец. 14.01.25 “Судова медицина” / В.Т. Бачинський. – Київ, 2009. – 35 с.

2. Бачинський В.Т. Моделювання оптичних властивостей гематом для діагностики давності їх виникнення /В.Т. Бачинський// Буковинський медичний вісник. – 2008. – Т.12, №1. – С.173-176.

3. Бачинський В.Т. Поляризаційні образи позаклітинних матриць основних типів біологічних тканин для завдань судової медицини / В.Т. Бачинський // Клінічна та експериментальна патологія – 2008. – Т.7, №1. – С. 6-13.

4. Беженар І.Л. Судово-медична діагностика зажиттєвих та посмертних ушкоджень шкіри людини шляхом аналізу спектрів потужності інтенсивності її поляризаційних зображень /І.Л. Беженар// Український судово-медичний вісник. – 2007. - №1. – С.25—31.

5. Ванчуляк О.Я. Діагностика давності настання смерті методом лазерного поляриметричного моніторингу тканин людини: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: 14.01.25. / О.Я.Ванчуляк. – К.: НМАПО ім. П.Л.Шупика, 2007. – 20 с.

6. Ванчуляк О.Я. Метод поляризаційної візуалізації та статистичної обробки лазерних зображень архітектоніки паренхіматозних біотканин у діагностиці часу настання смерті / О.Я. Ванчуляк // Клінічна та експериментальна патологія. – 2005. – Т.4, №2. – С.105-110.

7. Ванчуляк О.Я. Можливості використання фрактального аналізу фазових лазерних зображень міокарда для діагностики гострої коронарної недостатності /О.Я. Ванчуляк// Клінічна та експериментальна патологія – 2011. – Т.10, №2 (36,ч1). – С. 9-12.

8. Дослідження статистичної структури деполяризації лазерного випромінювання тканиною печінки для диференціації настання смерті в результаті механічної асфіксії або крововтрати / В.Т. Бачинський, О.В. Павлюкович, В.Д. Мішалов, О.Я. Ванчуляк // Український медичний альманах - 2010 - Т.13, №1 - С.101-103.

9. Лазерна поляризаційна морфологія біологічних тканин: статистичний і фрактальний підходи. Монографія / О.Г. Ушенко, В.П. Пішак, О.В. Ангельський, Ю.О. Ушенко. – Чернівці: Колір-Друк, 2007. – С. 314.

10. Основи лазерної поляриметрії: Патоморфологічні зміни біологічних тканин / О.Г. Ушенко, В.Т. Бачинський, О.Я. Ванчуляк, І.Л. Беженар // – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 372с.

11. Bachinskiy V.T. Polarization properties of biological rough surfaces / V.T. Bachinskiy, Yu.A. Ushenko // Proc. SPIE. – 2008. – 797363

12. Optical Measurements: Polarization and Coherence of Light Fields / O.V. Angelsky, V.T. Bachinskiy, T.M. Boichuk, A.G. Ushenko [et all.] // in the book «Modern Metrology Concerns» edited by Luigi Cocco – ISBN 978-953-51-0584-8 – InTech, May 5, 2012 – 469p; P. 263-316.

13. Temporal spectral change of the degree of depolarization of laser radiation scattered by the hepatic tissue to diagnose the prescription of death coming /V.T. Bachins’kyi, O.V. Pavliukovych, O.Ya. Wanchuliak, I.H. Savka //Буковинський медичний вісник. – 2010. – Т.14, №4 (56). – С.119-121.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754