DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVI.4.62.2017.23

РОЛЬ ВИКЛАДАЧА У ВИХОВАННІ ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ

L. D. Boreyko, S. B. Semenenko, I. R. Tymofiychuk, X. V. Slobodian

Анотація


Мета роботи – проаналізувати роль викладача у вихованні професійно-особистісних якостей студентів.

Матеріал і методи. Роль викладача у вихованні майбутнього лікаря як творчої особистості і професійного спеціаліста має велике значення на ринку праці. Проблема цінного відношення до світу, функціонування цінних орієнтацій в роботі лікаря займає важливе місце, тому вкрай необхідно розвивати у студентів відповідні мотивації і цінності особистості лікаря, здібності до креативного, системного застосування знань у розв’язанні професійних теоретичних і практичних завдань.

Результати. Виховання студента як спеціаліста орієнтовано на розвиток глибокої зацікавленості, любові до вибраної професії, професійного самоусвідомлення, відповідальності, умінні ставити творчі і ефективно розв’язувати професійні завдання в галузі медицини, готовності приймати нестандартні рішення; відкритості до нових досягнень науки і практики. Важливу роль у цьому процесі займає особистість викладача, особливо з дисциплін професійної орієнтації.

Висновок. Куратор є організатором діяльності студента і координатором виховних дій. Його роль полягає у створенні таких умов, які б допомогли студенту знайти себе і своє місце в студентському колективі і в соціальному житті. Співпраця між викладачем та студентом сприяє реалізації мети професійної підготовки шляхом формування любові та відповідального відношення до вибраної професії, формування основ професійної майстерності. 


Ключові слова


виховання; студент; викладач; куратор

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Aleksieieva OV. Formuvannia hromadians'koi pozytsii suchasnoi molodi [Formation of civic attitudes of modern youth]. Pedahohika i psykholohiia. Visnyk Akademii pedahohichnykh nauk Ukrainy. 2006;2:31-5. (in Ukrainian).

Vitvyts'ka SC. Osnovy pedahohiky vyschoi shkoly [Fundamentals of higher education pedagogy]. Pidruchnyk za modul'no-reitynhovoiu systemoiu navchannia dlia studentiv mahistratury. Kyiv: Tsentr navchal'noi literatury; 2003. 384 s. (in Ukrainian).

Zheliabina NK, redaktor. Innovatsiini komunikatyvni tekhnolohii v roboti kuratora akademichnoi hrupy [Innovative communicative technologies in the work of curator of the academic group]: metod. rekom. Zaporizhzhia: ZDIA; 2007. 67 s. (in Ukrainian).

Kozlovs'ka IM. Problema pidhotovky fakhivtsia u konteksti osnovnykh filosofs'kykh katehorii [The problem of training a specialist in the context of the main philosophical categories]: nauk.-metod. rekom. L'viv: Spolom; 2006. 16 s. (in Ukrainian).

Matviishyn LP. Rol' kuratora hrupy v orhanizatsii navchal'no-vykhovnoho protsesu [The role of the curator of the group in the organization of the educational process]. Klinichna ta eksperymental'na patolohiia. 2011;10(3):34-7. (in Ukrainian).

Moiseiuk NIe. Hotovnist' do profesiinoi diial'nosti: sut' i shliakhy formuvannia [Readiness for professional activity: the essence and ways of formation]. V: Ziaziun IA, redaktor. Zbirnyk naukovykh prats' Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia u pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy. 2006;12:364-8. (in Ukrainian).

Tykhonova OO. Pro vazhlyvist' roli kuratora u formuvanni profesiinoi kompetentnosti studentiv–medykiv [The importance of the role of the curator in shaping the professional competence of medical students]. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2013;3:70-3. (in Ukrainian).

Simakhina HO. Osobystist', osviachena dobrom [Personality blessed with goodness]. V: Naukovo-metodychnyi zbirnyk. Spetsial'nyi vypusk. Materialy Vseukr. nauk.-metod. konf. Vykhovna robota u vyschomu navchal'nomu zakladi - nevid’iemna skladova pidhotovky vysokokvalifikovanykh fakhivtsiv: tradytsii ta novatorstvo; 2013 Lys 21; Kyiv. Kyiv: NUKhT; 2013, s. 13. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Алексєєва ОВ. Формування громадянської позиції сучасної молоді. Педагогіка і психологія. Вісник Академії педагогічних наук України. 2006;2:31-5.

2. Вітвицька СC. Основи педагогіки вищої школи.  Підручник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури. Київ: Центр навчальної літератури; 2003. 384 с.

3. Желябіна НК, редактор. Інноваційні комунікативні технології в роботі куратора академічної групи: метод. реком. Запоріжжя: ЗДІА; 2007.  67 с.

4. Козловська ІМ. Проблема підготовки фахівця у контексті основних філософських категорій: наук.-метод. реком. Львів: Сполом; 2006. 16 с.

5. Матвіїшин ЛП. Роль куратора групи в організації навчально-виховного процесу.  Клінічна та експериментальна патологія. 2011;10(3):34-7.

6. Мойсеюк НЄ. Готовність до професійної діяльності: суть і шляхи формування.  В: Зязюн ІА, редактор. Збірник наукових праць Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2006;12:364-8.

7. Тихонова ОО. Про важливість ролі куратора у формуванні професійної компетентності студентів–медиків. Вісник проблем біології і медицини. 2013;3:70-3.

8. Сімахіна ГО. Особистість, освячена добром. В: Науково-методичний збірник. Спеціальний випуск. Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф.  Виховна робота у вищому навчальному закладі  - невід’ємна складова підготовки висококваліфікованих фахівців: традиції та новаторство; 2013 Лис 21; Київ. Київ: НУХТ; 2013, с. 13.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2020
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754