DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVII.1.63.2018.22

РІВЕНЬ ЕЛЕКТРОЛІТІВ СЛИНИ В ПАЦІЄНТІВ ІЗ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЮ РЕФЛЮКСНОЮ ХВОРОБОЮ ДО ТА ПІСЛЯ ЛІКУВАННЯ

M. M. Yakhnitska

Анотація


Слина є першим фактором, що контактує з рефлюктантом, відповідно змінюється її склад кількісно та якісно. Запускається реакція порушення нейтралізаційної функції слини, що призводить до неякісного хімічного кліренсу стравоходу. Тому вивчення складу слини, у пацієнтів з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою (ГЕРХ), можна розглядати як важливий ранній діагностичний маркер.

Мета робота – вивчити зміни концентрації електролітів обміну слини до та через 6 місяців після лікування.

Матеріал і методи. Обстежено 2 групи пацієнтів: контрольна – практично здорові особи (n=10) та дослідна – пацієнти з ГЕРХ(n=15). В усіх пацієнтів забирали ранкову нестимульовану слину з подальшим визначенням рівнів електролітів. Лікування проводилося протягом 4 тижнів препаратом пантопразолу 40 мг на добу.

Комп’ютерну обробку даних проводили за допомогою програми Microsoft Excel. Статистично достовірними вважали дані при р<0,05.

Результати та висновки. Встановлено, що у пацієнтів з ГЕРХ до лікування були наступні концентрації електролітів у слині: кальцій 1,92±0,16 ммоль/л, магній 0,85±0,03 ммоль/л, натрій 63,57±13,07 ммоль/л, калій 13,46±0,67 ммоль/л.

Через 6 місяців після лікування рівні електролітів слини у хворих на ГЕРХ становили: кальцій 2,04±0,07 ммоль/л, магній 0,96±0,03ммоль/л, натрій 77,81±13,48 ммоль/л, калій 14,63±0,72 ммоль/л. Доведено статистично достовірні коливання рівнів кальцію, магнію та натрію. Проте для більш достовірних даних потрібно збільшити кількість осіб в обох групах.

Таким чином, визначення концентрації електролітів слини у пацієнтів з ГЕРХ може бути як важливим скринінговим методом ранньої діагностики, так і надійною оцінкою ефективності фармакотерапії.


Ключові слова


гастроезофагеальна рефлюксна хвороба; слина; електроліти

Повний текст:

PDF

Посилання


Bychkov MA, Yakhnyts'ka MM. Osoblyvosti elektrolitnoho obminu u slyni khvorykh na hastroezofaheal'nu refliuksnu khvorobu [Features of electrolyte exchange in the saliva of patients with gastroesophageal reflux disease]. Zbirnyk naukovykh prats' spivrobitnykiv NMAPO im. PL. Shupyka. 2016; 25: 40-45. (in Ukrainian).

Babak OYa. Gastrojezofageal'naja refljuksnaja bolezn'. Ot teorii k praktike [Gastroesophageal reflux disease. From theory to practice]. Suchasna gastroenterologіja. 2014; 4: 38-44. (in Russian).

Iemel'ianova NIU. Epidemiolohichni aspekty stomatolohichnykh vyiaviv hastroezofahal'noi refliuksnoi khvoroby[Epidemiological aspects of dental displays of gastroesophageal reflux disease]. Suchasna hastroenterolohiia. 2011; 1: 44-47. (in Ukrainian).

Bychkov MA, Yakhnyts'ka MM. Poshyrenist' hastroezofaheal'noi refliuksnoi khvoroby za danymy endoskopichnykh doslidzhen' [Prevalence of gastroesophageal reflux disease according to endoscopic studies]. Zdobutky klinichnoi i eksperymental'noi medytsyny. 2017; 2: 38-43. (in Ukrainian) .

Bychkov MA, Savyts'kyi YaM, Shvydkyi YaB, Yakhnyts'ka MM. Henderni ta vikovi osoblyvosti endoskopichno pozytyvnoi formy hastroezofaheal'noi refliuksnoi khvoroby [Gender and age characteristics of endoscopically positive form of gastroesophageal reflux disease]. Aktual'ni problemy suchasnoi medytsyny. 2017;17(4): 72-76.(in Ukrainian).

Bychkov MA, Mahl'ovana HM. Styl' zhyttia ta poshyrenist' symptomiv hastroezofaheal'noi refliuksnoi khvoroby u studentiv [Lifestyle and prevalence of symptoms of gastroesophageal reflux disease in students]. Acta medica leopoliensia. 2015; 4: 38–43. (in Ukrainian).

Kamenir VM. Dynamika rivnia stabil'nykh metabolitiv oksydu azotu i melatoninu u patsiientiv z hastroezofahal'noiu refliuksnoiu khvoroboiu u poiednanni z khronichnym obstruktyvnym zakhvoriuvanniam lehen' na tli likuvannia melatoninom [Dynamics of the level of stable metabolites of nitric oxide and melatonin in patients with gastroesophageal reflux disease in combination with chronic obstructive pulmonary disease on the background of treatment with melatonin]. Suchasna hastroenterolohiia. 2010; 4: 61-66. (in Ukrainian).

Kriuchko TO, Nesina IM. Hastroezofaheal'na refleksna khvoroba u ditei: aspekty diahnostyky ta likuvannia [Gastroesophageal reflex disease in children: aspects of diagnosis and treatment]. Dytiachyi likar. 2013; 4(25):14-18. (in Ukrainian).

Vdovychenko VI, Sverdan YaP. Kardiolohichni symptomy hastroezofaheal'noi refliuksnoi khvoroby u patsiientiv iz tsukrovym diabetom 2 typu [Cardiological symptoms of gastroesophageal reflux disease in patients with diabetes mellitus type 2]. Suchasna hastroenterolohiia. 2013; 3(71): 110-114. (in Ukrainian).

Palii IH. Klinichni masky hastroezofaheal'noi refliuksnoi khvoroby [Clinical masks of gastroesophageal reflux disease]. Suchasna hastroenterolohiia. 2011; 5: 69-76. (in Ukrainian).

Thompson OM. Serum Leptin and Adiponectin levels and risk of barrett’s esophagus and intestinal metaplasia of the gastroesophageal junction. Obesity (Silver Spring). 2010;18 (11): 2204-2211.

Bychkov MA, Bychkov YuA, Bychkova SV. Tsinnist' neinvazyvnykh metodiv diahnostyky hastroezofaheal'noi refliuksnoi khvoroby [The value of non-invasive diagnostic methods for gastroesophageal reflux disease]. Ukrains'kyi medychnyi chasopys. 2013; 5(97): 124-126. (in Ukrainian).

Dorofeev AYe, Afanas'ev MV, Rassohina OA, Sibilev OV. Nekotorye mehanizmy jezofagoprotekcii u bol'nyh gastrojezofageal'noj refljuksnoj bolezn'ju i ih korrekcija [Some mechanisms of esophagoprotection in patients with gastroesophageal reflux disease and their correction]. Suchasna gastroenterologіja. 2011; 1: 78-83. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бичков МА, Яхницька ММ. Особливості електролітного обміну у слині хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу.Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. 2016; 25: 40-45.

2. Бабак ОЯ. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. От теории к практике.Сучасна гастроентерологія. 2014; 4: 38-44.

3. Ємельянова НЮ. Епідеміологічні аспекти стоматологічних виявів гастроезофагальної рефлюксної хвороби. Сучасна гастроентерологія.  2011; 1: 44-47.

4. Бичков МА, Яхницька ММ. Поширеність гастроезофагеальної рефлюксної хвороби за даними ендоскопічних досліджень. Здобутки клінічної і експериментальної медицини.  2017; 2: 38-43.

5. Бичков МА, Савицький ЯМ, Швидкий ЯБ, Яхницька ММ. Гендерні та вікові особливості ендоскопічно позитивної форми гастроезофагеальної рефлюксної хвороби. Актуальні проблеми сучасної медицини. 2017;17(4): 72-76.

6. Бичков МА, Магльована ГМ. Стиль життя та поширеність симптомів гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у студентів. Acta medica leopoliensia. 2015; 4: 38–43.

7. Каменір ВМ. Динаміка рівня стабільних метаболітів оксиду азоту і мелатоніну у пацієнтів з гастроезофагальною рефлюксною хворобою у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень на тлі лікування мелатоніном. Сучасна гастроентерологія. 2010; 4: 61-66.

8. Крючко ТО, Несіна ІМ. Гастроезофагеальна рефлексна хвороба у дітей: аспекти діагностики та лікування. Дитячий лікар. 2013; 4(25):14-18.

9. Вдовиченко ВІ, Свердан ЯП. Кардіологічні симптоми гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу. Сучасна гастроентерологія.  2013; 3(71): 110-114.

10. Палій ІГ. Клінічні маски гастроезофагеальної рефлюксної хвороби . Сучасна гастроентерологія. 2011; 5: 69-76.

11. Thompson OM. Serum Leptin and Adiponectin levels and risk of barrett’s esophagus and intestinal metaplasia of the gastroesophageal junction. Obesity (Silver Spring). 2010;18 (11): 2204-2211.

12. Бичков МА, Бичков ЮА, Бичкова СВ. Цінність неінвазивних методів діагностики гастроезофагеальної рефлюксної хвороби. Український медичний часопис. 2013; 5(97): 124-126.

13. Дорофеев АЭ, Афанасьев МВ, Рассохина ОА, Сибилев ОВ.  Некоторые механизмы эзофагопротекции у больных гастроэзофагеальной рефлюксной  болезнью и их коррекция. Сучасна гастроентерологія. 2011;1: 78-83.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2020
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754