Про журнал

Галузь та проблематика

Тематична спрямованість українського науково-медичного журналу «Клінічна та експериментальна патологія» – ознайомлення широкої медичної громадськості з останніми дослідженнями у вивченні клінічних та експериментальних аспектів етіології, патогенезу, клініки, діагностики, епідеміології, профілактики та лікування різноманітної патології, а також проблеми вищої медичної освіти.

 

Періодичність публікації

щоквартально

 

Загальні положення

До публікації приймаються матеріали, що раніше не видавалися. Не приймаються до друку раніше опубліковані чи надіслані в інші видання статті.

Журнал приймає до опублікування оригінальні статті, наукові огляди з різних проблем клінічної та експериментальної медицини та випадки з лікарської практики Крім того редакція приймає матеріали з розділів «Проблеми вищої школи», «Ювілеї», «Рецензії», «Листи до редакції», «Історія кафедри», «Пам’ятні дати».

Стаття повинна відповідати «Єдиним вимогам до оформлення статей» та може бути опублікована за умов повної відповідності міжнародним вимогам, високої наукової цінності результатів, позитивної оцінки внутрішніх і зовнішніх рецензентів;

Усі статті, направлені до редакції, проходять редагування, рецензування та експертизу доброякісності статистичного опрацювання.

Подаючи текст, автор погоджується з тим, що авторські права на неї переходять до видавця, за умови, що стаття приймається до публікації. Авторські права включають ексклюзивні права на копіювання, поширення, а також переклад статті. Передрук статей можливий лише з письмової згоди редакції та за обов’язкового посилання на журнал «Клінічна та експериментальна патологія».

Відповідальність за достовірність інформації та оригінальність наданих матеріалів покладається на авторів. Редакція залишає за собою право скорочувати і корегувати статті не торкаючись їхньої суті. Якщо в процесі підготовки до друку в статті будуть виявлені значні дефекти (технічні або за суттю) вона буде повернута автору на доопрацювання.

Датою надходження статті вважається день отримання редакцією остаточного варіанту тексту.

Крім статті, що надсилається до редакції, додаються супровідні документи:

  • Офіційне направлення з візою керівника установи, в якій виконана робота, завірене круглою печаткою.
  • Декларація дотримання етичних норм при проведенні дослідження.
  • Декларація про відсутність або наявність конфлікту інтересів.
  • Декларація про відсутність плагіату.

Ці документи можна оформити в довільній формі й прикріпити у відповідному полі у формі подавання рукопису або надіслати в електронному (відсканованому) вигляді на електронну адресу редакції разом зі статтею, що подається до публікації.

У разі позитивних результатів первинної експертизи статті головним редактором здійснюється її оцінка рецензентами методом «подвійного сліпого рецензування». Для кожної статті рецензенти обираються з урахуванням профілю спеціальності та наукового статусу. Після внесення автором змін відповідно до зауважень рецензентів, здійснюється повторне рецензування статті і надання заключення рецензентів щодо можливості її публікації в журналі, редагування матеріалу статті літературним коректором, перевірка бібліографічного опису використаних джерел. Макет статті у вигляді PDF-файлу надсилається автору для остаточного узгодження правок. Статті, надіслані авторам для корекції, необхідно повернути до редакції не пізніше 10 днів після отримання. Повернення статті у більш пізні терміни змінює попередню дату її надходження з повторною реєстрацією.

Редакція залишає за собою право виправлення термінологічних і стилістичних помилок, усунення ілюстрацій, які не мають прямого відношення до тексту статті; скорочення тексту статті.

Статті, оформлені з порушеннями вимог біоетичної експертизи, некоректні за змістом, з неадекватним статистичним опрацюванням повертаються авторам. У разі відмови у публікації статті автору надсилається мотивований лист. Примірник статті залишається в архіві редакції в електронному вигляді протягом року.

 

Конфіденційність

Редакція журналу «Клінічна та експериментальна патологія» дотримується положень, що стосуються конфіденційності авторів і рецензентів, згідно «Єдиних вимог до рукописів, що подаються в біомедичні журнали: написання та редагування біомедичних публікацій», затверджених Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів (ICMJE.org),

Слід мати на увазі, що розкриття конфіденційних деталей при розгляді рукописів, може мати наслідком порушення прав авторів.

Редактори видання повинні також дотримуватися прав рецензентів на конфіденційність. Конфіденційність може бути порушена, якщо буде підозра можливої несумлінності чи обману, але в усьому іншому повинна бути дотримана.

Рукописи, надіслані на розгляд, належать до привілеїв і приватної власності авторів, тому ні редактори, ні рецензенти не повинні розкривати інформацію про рукописи нікому, окрім авторів.

Коментарі рецензентів не повинні бути опубліковані або іншим чином оприлюднені.

 

Процес рецензування

Редколегія практикує внутрішнє і зовнішнє рецензування. Розроблена уніфікована форма рецензії згідно вимог наукометричної бази SСOPUS, створена група експертів з провідних науковців університету для рецензування статей з інших медичних навчальних закладів України. Статті, що отримали позитивні рецензії, рекомендуються до друку Вченою радою БДМУ.

 

Публікаційна етика

Публікаційна етика журналу базується на засадах положення «Єдині вимоги до рукописів, що представляються в біомедичні журнали. Правила написання та редагування матеріалів», розроблених Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів (Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals (ICMJE Recommendations, formerly the Uniform Requirements for Manuscripts); http://www.icmje.org), а також міжнародних принципів наукових публікацій згідно рекомендацій Комітету з етики публікацій (COPE), Довідника журналів відкритого доступу (DOAJ), Асоціації наукових видавців відкритого доступу (OASPA) та Всесвітньої асоціації медичних редакторів (WAME).

 

Положення щодо авторських прав

Наш часопис керується положеннями про авторські права Creative Commons для журналів відкритого доступу, що надає можливість іншим особам вільно поширювати опубліковану роботу за умови обов'язкового посилання на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.

Права на статтю вважаються переданими авторами редакції (видавцю) з моменту публікації матеріалу друкованої або електронної версії видання. Перепублікація матеріалу, опублікованого у виданні, іншими фізичними та юридичними особами можливе лише з дозволу редакції (видавця), з обов'язковим зазначенням повного бібліографічного посилання.

При збереженні посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі автори мають право укладати самостійні додаткові угоди стосовно неексклюзивного поширення роботи у вигляді, опублікованому цим журналом (розміщувати роботу в електронному сховищі установи, публікувати у складі монографії тощо).

Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).

Автори мають можливість повторно використовувати малюнки, таблиці та вибраний текст обсягом до 250 слів зі своєї статті у тому вигляді, в якому вона була опублікована, за умови офіційного посилання на перше джерело публікації.

Права на статтю вважаються переданими авторами редакції (видавцю) з моменту публікації матеріалу друкованої або електронної версії видання. Перепублікація матеріалу, опублікованого у виданні, іншими фізичними та юридичними особами можливе лише з дозволу редакції (видавця), з обов'язковим зазначенням повного бібліографічного посилання.

Обов’язки авторів та співавторів

Якщо стаття подається у співавторстві, кожен автор несе відповідальність за конкретний внесок у зміст статті. Відповідальність у цілому за поданий для публікації матеріал може нести як один, так і кілька співавторів.

Формою співавторства може бути розробка концепції та дизайну дослідження; збір даних; аналіз та інтерпретація результатів дослідження; написання статті або критичний аналіз важливості її інтелектуального змісту; затвердження остаточної версії тексту статті для публікації.

Основною контактною особою для листування з редакцією може бути основний автор, або призначений відповідальний автор (автор-кореспондент), який представляє інтереси всіх співавторів статті. Його роль: редагування роботи з метою усунення зауважень рецензентів після їх обговорення зі співавторами; відповідальність за підтвердження остаточного варіанта рукопису статті та подання інформації щодо конфлікту інтересів, наданої кожним співавтором; підписання форми авторства для підтвердження ідентифікації співавторства всіх осіб, які внесли істотний внесок у підготовку матеріалів статті, та отримання письмового дозволу від кожного учасника на публікацію представленого рукопису; доступність для контакту з редакцією протягом всього процесу подачі та рецензування рукопису.

 

Перевірка на плагіат

Редакція журналу дотримується політики перевірки поданого матеріалу до публікації на наявність плагіату. Процес рецензування передбачає перевірку на плагіат. Автори повинні гарантувати оригінальність публікації; якщо були використані роботи та / або твердження інших авторів, це повинно бути подано у вигляді цитування або вказано в посиланнях.

 

Конфлікт інтересів і фінансування

Всі автори повинні зазначити у поданому рукописі будь-який потенційний конфлікт інтересів, якщо він наявний (фінансового, особистісного характеру, академічна конкуренція та інтелектуальна власність тощо), який міг би вплинути на результати або інтерпретацію їх рукопису. Якщо жоден із авторів не має конфлікту інтересів, слід зазначити: "Конфлікт інтересів: відсутній".

 

Етика публікацій та запобігання зловживанню службовим становищем під час публікації

Редакція видання дотримується принципових позицій щодо відповідності опублікованих матеріалів світовим стандартам. Головний редактор несе відповідальність за належне рецензування поданих матеріалів кваліфікованими та компетентними у відповідній науковій проблемі рецензентами перед публікацією в журналі. Усі статті проходять перевірку на виявлення плагіату тексту.

 

Політика відкритого доступу

Журнал «Клінічна та експериментальна патологія» практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Міжнародна індексація журналу:

Academy (Google Scholar)

Ukranian Research&Academy Network (URAN)

Academic Resource Index Research Bib

Index Copernicus Internаtional

Scientific Indexing Services

 

Ulrichswebtm Global Serials Directory

 

 

Оплата

Публікація матеріалів платна. Оплата здійснюється після позитивного рецензування статей та схвалення їх до друку редакційною колегією, про що автора інформує редакція журналу.

Вартість публікації залежить від вартості поліграфічних послуг. Орієнтовна вартість 1 сторінки А-4 авторського рукопису – 100 гривень.

Журнал не стягує плату за подання і рецензування статей.

 

Історія журналу

Журнал заснований у квітні 2002 року (Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ №6032 від 05.04.2002р.) під назвою "Клінічна та експериментальна патологія", яка є незмінною впродовж усього часу видання. Постановою ВАК України від 14.10.2009 року №1-05/4 український науково-медичний журнал «Клінічна та експериментальна патологія» віднесено до фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук із медицини та біології. Наказом Міністерства освіти і науки України від 06.11.2014 року №1279 журнал «Клінічна та експериментальна патологія» включено до переліку наукових фахових видань України. Наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 р. за № 975 журнал включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії, категорія «Б».