Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

Попри «Єдині вимоги до оформлення статтей» редколегія постійно пропонує авторам при оформленні статті дотримуватися вимог наукометричних баз (у першу чергу SСOPUS).

Входження журналу в будь-яку наукометричну базу ні в якій мірі  не означає автоматичне цитування всіх,  видрукуваних у ньому наукових статей. Для цитування необхідно, щоб стаття була прочитана редакторами бази. Це можливо за наступних умов:

1) повна відповідність міжнародним вимогам, висока наукова цінність результатів, позитивна оцінка внутрішніх і зовнішніх рецензентів;

2) стаття, надрукована англійською мовою, або –

3) стаття, надрукована українською або російською мовами, з обов’язковим дотриманням нижче викладених умов:

- наявність пристатейних списків літератури на латиниці (романський алфавіт)

- наявність англомовного резюме (abstract) до кожної наукової статті.

1. У всьому світі до пристатейних списків літератури висуваються високі вимоги, оскільки посилання на публікацію в рецензованій статті є одним із головних показників якості або, по крайній мірі, популярності цієї публікації. Стаття з представницьким списком літератури демонструє професійний світогляд і якісний рівень досліджень його авторів, а з  коротким списком – не розглядається.

На жаль, потрібно відмітити, що наші науковці, приділяють значно менше уваги цій частині при підготовці своїх публікацій, ніж їх зарубіжні колеги.

Правильне подання джерел у списку літератури є запорукою того, що наведена публікація буде врахована при оцінці наукової діяльності її авторів, і відповідно - організації, регіону, країни. За цитуванням журналу визначається його науковий рівень, авторитетність, ефективність діяльності його редакційної ради тощо. Отже, найбільш важливими складовими з бібліографічних посиланнях є прізвища авторів і назви журналів. Для того, щоб усі автори публікації були враховані в системі, необхідно в опис статті вносити всіх авторів, не обмежуючи їх трьома, чотирма. Заголовки статей, у цьому випадку, дають додаткову інформацію про їх зміст і в аналітичній системі не використовуються, тому вони опускаються.

Автори, набрані кирилицею, також опускаються, що для нас недопустимо.

Для збереження в списку літератури джерел, надрукованих кирилицею найбільш прийнятним є наступний варіант:

Boychuk Т.М., Khodorovska А.А., Chala K.M., Chemokova G.M., Yermolenko S.B. Klinichna ta eksperimental'na patologia - Clinical & experimental pathology, 2012, no.42, pp. 30-32 (in Ukr.), або (in Russ.) якщо публікація підготовлена російською мовою.

Таке посилання дає змогу проводити аналіз за авторами і назвою журналу, що і є його головним завданням.

Ні в одному із зарубіжних стандартів у бібліографічних записах не
використовуються розділові знаки, рекомендовані ГОСТ7.1:2006 (" // " та " - ").
Назва джерела та вихідні дані відділяються від авторів (і заголовка статті,
якщо він є) типом шрифта, частіше всього, курсивом (italics), крапкою або
комою (див. наведений вище приклад).                                                               

Статті з електронних журналів описуються аналогічно паперовим виданням із доповненням даних про адресу доступу.

Коротке резюме.

При складанні посилань у романському алфавіті в англомовній частині статті і пристатейній бібліографії, призначеної для зарубіжної БД варто дотримуватися наступних рекомендацій:

1.     Відмовлятися від використання    ГОСТ7.1:2006.  Бібліографічний опис.

2.    Дотримуватися  правил,  які  дозволяють  легко  ідентифікувати два основних елементи опису - авторів і джерело.

3.  Не перевантажувати посилання транслітерацією заголовків статей.

4.    Дотримуватися однієї з розповсюджених систем транслітерації
прізвищ авторів, заголовків статей (якщо їх включають) і назв джерел.

Назва списку літератури має бути англійською: REFERENCES, але в жодному разі не транслітерованим: SPISOK LITERATURY.

Необхідно мати на увазі рівень самоцитування журналу. Цей показник відображає кількість самоцитувань журналу в порівнянні з кількістю посилань на нього. Нормальним є рівень самоцитування не вище 20 %. Якщо цей показник буде перевищено, тоді журнал стає кандидатом для виключення з бази.

2.Aвторське резюме (аbstract) англійською мовою

Якісне подання англомовної анотації до україно-, російськомовних статей є досить складною проблемою як для їх авторів, так і для журналів, які їх публікують.

Необхідно мати на увазі, що анотація (реферат, авторське резюме) статті англійською в іншомовному виданні, є для іноземних вчених, спеціалістів основним, і як правило, єдиним джерелом інформації про зміст статті і викладені в ній результати досліджень. Зарубіжні спеціалісти по анотації оцінюють публікацію, визначають свій інтерес до роботи, можуть використати її у своїй публікації, послатися на неї, відкрити дискусію з автором, зробити запит на повний текст, тощо. Англомовне резюме на  україно- чи російськомовну статтю повинно бути більшим ніж анотація мовою статті.

Аналогічно можна сказати й про анотацію до статей, написаних англійською мовою і які редколегія журналу з задоволенням приймає до опублікування. У вимогах зарубіжних видавництв до англомовних статей указується об'єм анотації в розмірі 100-250 слів.

Обов'язкові якості англомовної анотації до україно-російськомовних статей наступні:

-                     інформативність (без лишніх слів і речень);

-                     оригінальність (не бути калькою україно-, російськомовної анотації);

-                     змістовність (відображати основний зміст статті і результати досліджень);

-                     структурованість (логічне викладення результатів у статті);

-                     англомовність (написана якісною англійською мовою);

-                     компактність (вкладатися в об'єм від 100 до 250 слів).

Домінуючі елементарні помилки наших авторів при оформленні англомовної анотації:

-                     частіше всього це калька з україно-, російськомовного варіанта;

-                     надлишок загальних, пустопорожніх слів, які збільшують об'єм, але не розкривають змісту і суті статті;

-                     дуже часто анотація містить усього 3-5 рядків;

-                     при перекладі анотації не використовується англомовна спеціальна термінологія, а це утруднює розуміння тексту.

Зразок оформлення резюме:

(Не більше 250 слів, 1600 знаків)

UDC

Назва статті (англійською мовою)

Автор (англійською мовою)

Theаimofresearch (мета)

Methods (методи наукового дослідження)

Results (результати)

Conclusions - заключення

(назва навчального закладу/установи (англійською мовою))

Адреса; прізвище

моб. тел.

е-mail

Досвід показує, що найскладнішим для неангломовного автора при підготовці анотації - є необхідність представити коротко результати свого дослідження.

Тому одним із перевірених варіантів анотації є коротке повторення в ній структури статті.

Такий спосіб підготовки анотацій отримав розповсюдження і в зарубіжних журналах.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.

Наукові статті анонімно рецензуються досвідченими фахівцями – членами редколегії журналу, його редакційної ради або залученими спеціалістами з інших країн. Рецензенти оцінюють актуальність, сучасний методичний рівень, достовірність і наукову новизну результатів статті, а також відповідність її оформлення вимогам редакції. Якщо рецензент рекомендує виправити або доопрацювати статтю, редакція надсилає автору анонімний текст рецензії для внесення в роботу відповідних змін. Датою надходження статті до журналу вважається день отримання редакцією остаточного варіанта тексту. Редакційна колегія залишає за собою право редакційної правки статті, що не спотворює її змісту. Остаточне рішення про публікацію статті та її терміни приймає редакційна колегія, про що автора інформує редакція журналу.

Відхилені статті не повертаються і повторно не розглядаються.

Оригінали статей та рецензій зберігаються в редакції протягом 1 року.