Інформація для авторів

ПОДАННЯ

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам:

  • Це подання (або аналогічний за фактичним матеріалом контент) раніше не було опубліковане та не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів.
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 14-м розміром кеглю, міжрядковий інтервал – 1,5; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  • У разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 

Керівництво для авторів

 

Вимоги для оформлення та подання матеріалів для публікації в журналі «Клінічна та експериментальна патологія»

 

Журнал приймає до опублікування оригінальні статті, наукові огляди з різних проблем клінічної та експериментальної медицини та випадки з лікарської практики Крім того редакція приймає матеріали з розділів «Проблеми вищої школи», «Ювілеї», «Рецензії», «Листи до редакції», «Історія кафедри», «Пам’ятні дати».

Стаття повинна відповідати «Єдиним вимогам до оформлення статей» та може бути опублікована за наступних умов:

1) повна відповідність міжнародним вимогам, висока наукова цінність результатів, позитивна оцінка внутрішніх і зовнішніх рецензентів;

2) стаття, надрукована англійською або українською мовою з обов’язковим дотриманням нижче викладених умов:

Об’єм оригінальної статті – 12 стандартних машинописних сторінок, оглядової – до 15 сторінок, коротких повідомлень – до 3 сторінок, інші матеріали (історичні нариси, ювілеї) – 2-3 сторінки. Стаття подається в редакцію у двох роздрукованих екземплярах і на електронну пошту у вигляді текстового файла, набраного у форматі редактора Word версії 7,0 і вище. Ім’я файла (латинськими літерами) має відповідати прізвищу першого автора.

Текст статті повинен бути роздрукований шрифтом Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5, поля – по 2,0 см. Одна сторінка роздрукованого тексту повинна вмішувати 28-30 рядків, 60-65 знаків у рядку. Не рекомендується переносити слова в текстовому редакторі. Електронний варіант статті має бути точним аналогом друкованого варіанта.

Оригінальні статті потрібно оформляти за наступною схемою:

УДК (універсальний десятковий класифікатор).

Назва роботи мовою оригіналу статті, вона повинна відображати суть статті.

Автори (П. П. Петренко…).

Назва установ, де працюють автори (мовою оригіналу статті). Для кожного з авторів статті, якщо вони є співробітниками різних установ, необхідно вказати розгорнуту назву установи, поставивши відповідну надрядкову цифру в кінці прізвища, місто, країну.

Розширене резюме (Abstract) є основним джерелом інформації у вітчизняних і зарубіжних інформаційних системах і базах даних, що індексують журнал, тому воно має містити вичерпний опис змісту статті. Авторське резюме повинно виконувати функцію незалежного від статті джерела інформації. У резюме повинні бути викладені тільки найвагоміші факти роботи, які надають інформацію про суть виконаного дослідження Обсяг резюме повинен нараховувати близько 250 слів (1800 – 2500 знаків). Резюме оригінальної статті повинно бути структурованим і містити такі рубрики: «Мета дослідження», «Матеріали і методи», «Результати», «Висновки», «Ключові слова»; в англомовному варіанті: «Title», «The authors (P. P. Petrenko)», «Objective», «Materials and methods»,«Results», «Conclusions», «Key words». Обсяг розділу «Результати» повинен становити не менше 50 % від загального обсягу резюме.

Структура статті: «Вступ» (в якому відобразити актуальність, стан вивчення проблеми, дискусійні питання тощо), «Мета роботи», «Матеріал і методи дослідження», «Результати та їх обговорення», «Висновки», «Перспективи подальших досліджень», «Список літератури» (за Ванкуверським стилем), «References», «Відомості про авторів» (Information about authors) (українською та англійською мовами): прізвище та ініціали, науковий ступінь, посада, місце роботи, Е-mail, ORCID авторів (назва розділів повинна бути виділена жирним шрифтом).

У розділі «Матеріал та методи дослідження» необхідно:

1) конкретно і чітко описати організацію проведення даного дослідження;

2) вказати варіант дослідження: одномоментне (поперечне), поздовжнє (про- або ретроспективне), дослідження випадок – контроль;

3) обов’язково описати критерії включення і виключення з дослідження (а не просто вказати діагноз);

4) обов’язково вказати про наявність або відсутність рандомізації (із зазначенням методики) при розподілі пацієнтів по групах, а також на наявність або відсутність маскування («осліплення») при використанні плацебо або лікарських препаратів у клінічних дослідах;

5) навести детальний опис діагностичної техніки з наведенням її основних характеристик, фірм-виробників;

6) дати назви комерційних наборів для гормональних і біохімічних досліджень, їх виробників, навести нормальні значення для окремих показників;

7) при використанні загальноприйнятих методів дослідження потрібно посилатися на відповідні літературні джерела;

8) обов’язково вказати точні назви всіх використаних лікарських препаратів і хімічних речовин, дози і способи їх уведення.

Якщо в статті міститься опис експериментів на людині необхідно вказати, чи відповідала їх процедура стандартам Комітету з етики закладу, де виконувалася робота, або Хельсінської декларації 1975 р. і її переглянутого варіанта 1983 р. Комітет редакторів не рекомендує використовувати прізвища, ініціали хворих, номери історій хвороби, особливо на рисунках чи фотографіях. При експериментальних роботах, виконаних на тваринах, необхідно вказати вид, стать і кількість використаних тварин, методи знеболення і евтаназії, строго у відповідності до етичних принципів експериментів на тваринах, ухвалених Першим Національним конгресом з біоетики (Київ, 2000), що узгоджуються з положеннями Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментальних та інших наукових цілей.

Статистичний аналіз є невід’ємним компонентом розділу «Матеріал і методи дослідження». Обов’язково вказується: прийнятий у даному дослідженні критичний рівень значущості «р» (наприклад «критичний рівень значущості при перевірці статистичних гіпотез у даному дослідженні приймали рівним 0,05»). У кожному конкретному випадку вказується фактична величина рівня значущості «р» для використовуваного статистичного критерію (а не просто р<0,05 або р>0,05). Крім того, необхідно вказувати конкретні значення отриманих статистичних критеріїв (наприклад, критерія χ2; число ступенів свободи df=2, p=0,0001). Якщо аналіз даних проводиться з використанням статистичного пакета програм, необхідно вказати назву цього пакета і його версію.

Стаття може бути проілюстрована таблицями, рисунками, графіками, схемами, діаграмами, фотографіями мікропрепаратів. Кожна ілюстрація повинна бути самодостатнім елементом статті, мати загальну назву й розшифровку всіх скорочень. Рисунки не повинні повторювати дані таблиць, або навпаки. Об’єм графічного матеріалу має бути мінімальним. Ілюстрації необхідно компонувати в тексті статті або подавати в двох екземплярах на окремому листі й окремим файлом. Таблиці повинні мати вертикальну орієнтацію і створюватися за допомогою «майстера таблиць» (опція «Таблиця – вставити таблицю» редактора Word). Таблиця повинна мати заголовок і номер (якщо їх дві та більше). Формули повинні бути у вигляді тексту, а не зображення.

Текст статті та всі матеріали, які до неї належать, повинні бути ретельно відредаговані і вивірені авторами. Усі цитати, таблиці, ілюстрації, формули, відомості про дози повинні бути завізовані авторами на полях.

Підписи до рисунків друкуються під ними. Спочатку дається загальний підпис до рисунка, а потім – розшифровка цифрових та літерних позначень. У підписах до мікрофотографій обов’язково вказувати збільшення, метод фарбування (або імпрегнації). Кількість рисунків не повинна перевищувати 3.

Взірець оформлення наукових оглядів (Review):

УДК, заголовок роботи мовою оригіналу статті, автори (П.П. Петренко…), назва установ, де працюють автори (мовою оригіналу статті). Для кожного з авторів статті, якщо вони є співробітниками різних установ, необхідно вказати розгорнуту назву установи, поставивши відповідну надрядкову цифру в кінці прізвища.

Резюме (Abstract) повинно містити такі рубрики: «Мета роботи», «Висновки», «Ключові слова»; в англомовному варіанті: «Title», «The authors (P.P. Petrenko …)», «Objective», «Conclusions», «Key words».

Структура статті: «Вступ», «Мета роботи», «Основна частина», «Висновки», «Список літератури» (за Ванкуверським стилем), «References», «Відомості про авторів» (Information about authors) (українською та англійською мовами): прізвище та ініціали, науковий ступінь, посада, місце роботи, Е-mail, ORCID авторів (назва розділів повинна бути виділена жирним шрифтом).

 

Взірець оформлення спостереження з практики (Practical observations):

УДК, Заголовок роботи мовою оригіналу статті, автори (П.П. Петренко…), назва установ, де працюють автори (мовою оригіналу статті). Для кожного з авторів статті, якщо вони є співробітниками різних установ, необхідно вказати розгорнуту назву установи, поставивши відповідну надрядкову цифру в кінці прізвища.

Резюме (у довільній формі), Ключові слова.

Title, The authors (P. P. Petrenko) Abstract, Key words.

Структура статті: опис клінічного випадку, «Список літератури» (за Ванкуверським стилем), «References», «Відомості про авторів» (Information about authors) (українською та англійською мовами): прізвище та ініціали, науковий ступінь, посада, місце роботи, Е-mail, ORCID авторів (назва розділів повинна бути виділена жирним шрифтом). Резюме спостережень з практики та коротких повідомлень за обсягом також не повинно перевищувати 2500 знаків.

Покажчик літератури (не більше 15 джерел для статті і 50 – для огляду) наводиться у порядку цитування. Не допускаються посилання на неопубліковані роботи. У тексті дається посилання на порядковий номер у списку [у квадратних дужках]. Літературні джерела переважно мають бути за останні 10 років.

При вживанні одиниць виміру необхідно користуватися міжнародною системою одиниць СІ.

Не варто використовувати абревіатури в назві статті, висновках і резюме. Назви ферментів, тканинних препаратів, буферів суспензованих середовищ і експериментальних методів не скорочуються. Хімічні елементи і прості неорганічні сполуки потрібно позначати хімічними формулами.

Підписавшись під статтею, автор тим самим гарантує, що стаття оригінальна і ні вона сама, ні малюнки до неї не були опубліковані в інших журналах.

Усі статті, направлені до редакції, проходять редагування, рецензування й експертизу доброякісності статистичного опрацювання. Редакція залишає за собою право скорочувати і корегувати статті не торкаючись їхньої суті. Якщо в процесі підготовки до друку в статті будуть виявлені значні дефекти (технічні або за суттю) вона буде повернута автору на доопрацювання.

Датою надходження статті вважається день отримання редакцією остаточного варіанту тексту.

Супровідна документація

До статті, що надсилається до редакції, додаються наступні документи:

  • Офіційне направлення з візою керівника установи, в якій виконана робота, завірене круглою печаткою.
  • Декларація дотримання етичних норм при проведенні дослідження.
  • Декларація про відсутність або наявність конфлікту інтересів.
  • Декларація про відсутність плагіату.

Ці документи можна оформити в довільній формі й прикріпити у відповідному полі у формі подавання рукопису або надіслати в електронному (відсканованому) вигляді на електронну адресу редакції разом зі статтею, що подається до публікації.

У разі позитивних результатів первинної експертизи статті головним редактором здійснюється її оцінка рецензентами методом «подвійного сліпого рецензування». Для кожної статті рецензенти обираються з урахуванням профілю спеціальності та наукового статусу. Після внесення автором змін відповідно до зауважень рецензентів, здійснюється повторне рецензування статті і надання заключення рецензентів щодо можливості її публікації в журналі, редагування матеріалу статті літературним коректором, перевірка бібліографічного опису використаних джерел. Макет статті у вигляді PDF-файлу надсилається автору для остаточного узгодження правок. Статті, надіслані авторам для корекції, необхідно повернути до редакції не пізніше 10 днів після отримання. Повернення статті у більш пізні терміни змінює попередню дату її надходження з повторною реєстрацією.

Редакція залишає за собою право виправлення термінологічних і стилістичних помилок, усунення ілюстрацій, які не мають прямого відношення до тексту статті; скорочення тексту статті.

Статті, оформлені з порушеннями вимог біоетичної експертизи, некоректні за змістом, з неадекватним статистичним опрацюванням повертаються авторам. У разі відмови у публікації статті автору надсилається мотивований лист. Примірник статті залишається в архіві редакції в електронному вигляді протягом року.

 

Публікаційна етика

Публікаційна етика журналу базується на засадах положення «Єдині вимоги до рукописів, що представляються в біомедичні журнали. Правила написання та редагування матеріалів», розроблених Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів (Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals (ICMJE Recommendations, formerly the Uniform Requirements for Manuscripts); http://www.icmje.org), а також міжнародних принципів наукових публікацій згідно рекомендацій Комітету з етики публікацій (COPE), Довідника журналів відкритого доступу (DOAJ), Асоціації наукових видавців відкритого доступу (OASPA) та Всесвітньої асоціації медичних редакторів (WAME).

 

Положення щодо авторських прав

Наш часопис керується положеннями про авторські права Creative Commons для журналів відкритого доступу, що надає можливість іншим особам вільно поширювати опубліковану роботу за умови обов'язкового посилання на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.

Права на статтю вважаються переданими авторами редакції (видавцю) з моменту публікації матеріалу друкованої або електронної версії видання. Перепублікація матеріалу, опублікованого у виданні, іншими фізичними та юридичними особами можливе лише з дозволу редакції (видавця), з обов'язковим зазначенням повного бібліографічного посилання.

При збереженні посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі автори мають право укладати самостійні додаткові угоди стосовно неексклюзивного поширення роботи у вигляді, опублікованому цим журналом (розміщувати роботу в електронному сховищі установи, публікувати у складі монографії тощо).

Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).

Права на статтю вважаються переданими авторами редакції (видавцю) з моменту публікації матеріалу друкованої або електронної версії видання.

 

Обов’язки авторів та співавторів

Якщо стаття подається у співавторстві, кожен автор несе відповідальність за конкретний внесок у зміст статті. Відповідальність у цілому за поданий для публікації матеріал може нести як один, так і кілька співавторів.

Формою співавторства може бути розробка концепції та дизайну дослідження; збір даних; аналіз та інтерпретація результатів дослідження; написання статті або критичний аналіз важливості її інтелектуального змісту; затвердження остаточної версії тексту статті для публікації.

Основною контактною особою для листування з редакцією може бути основний автор, або призначений відповідальний автор (автор-кореспондент), який представляє інтереси всіх співавторів статті. Його роль: редагування роботи з метою усунення зауважень рецензентів після їх обговорення зі співавторами; відповідальність за підтвердження остаточного варіанта рукопису статті та подання інформації щодо конфлікту інтересів, наданої кожним співавтором; підписання форми авторства для підтвердження ідентифікації співавторства всіх осіб, які внесли істотний внесок у підготовку матеріалів статті, та отримання письмового дозволу від кожного учасника на публікацію представленого рукопису; доступність для контакту з редакцією протягом всього процесу подачі та рецензування рукопису.

Перевірка на плагіат

Процес рецензування передбачає перевірку на плагіат. Автори повинні гарантувати оригінальність публікації; якщо були використані роботи та / або твердження інших авторів, це повинно бути подано у вигляді цитування або вказано в посиланнях.

 

Конфлікт інтересів і фінансування

Всі автори повинні зазначити у поданому рукописі будь-який потенційний конфлікт інтересів, якщо він наявний (фінансового, особистісного характеру, академічна конкуренція та інтелектуальна власність тощо), який міг би вплинути на результати або інтерпретацію їх рукопису. Якщо жоден із авторів не має конфлікту інтересів, слід зазначити: "Конфлікт інтересів: відсутній".

 

Етика публікацій та запобігання зловживанню службовим становищем під час публікації

Редакція видання дотримується принципових позицій щодо відповідності опублікованих матеріалів світовим стандартам. Головний редактор несе відповідальність за належне рецензування поданих матеріалів кваліфікованими та компетентними у відповідній науковій проблемі рецензентами перед публікацією в журналі. Усі статті проходять перевірку на виявлення плагіату тексту.

 

Політика відкритого доступу

Журнал "Клінічна та експериментальна патологія" практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу, розвитку науки та практики охорони здоров’я у світі.

Користувачі можуть читати, завантажувати, копіювати і поширювати вміст для освітніх і наукових цілей з обов'язковим зазначенням авторства та першоджерела публікації тексту статті.

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.

Наукові статті анонімно рецензуються досвідченими фахівцями – членами редколегії журналу, його редакційної ради або залученими спеціалістами з інших країн. Рецензенти оцінюють актуальність, сучасний методичний рівень, достовірність і наукову новизну результатів статті, а також відповідність її оформлення вимогам редакції. Якщо рецензент рекомендує виправити або доопрацювати статтю, редакція надсилає автору анонімний текст рецензії для внесення в роботу відповідних змін. Датою надходження статті до журналу вважається день отримання редакцією остаточного варіанта тексту. Редакційна колегія залишає за собою право редакційної правки статті, що не спотворює її змісту. Остаточне рішення про публікацію статті та її терміни приймає редакційна колегія, про що автора інформує редакція журналу.

Відхилені статті не повертаються і повторно не розглядаються.

Оригінали статей та рецензій зберігаються в редакції протягом 1 року.