ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК СКЛАДОВА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Yu. V. Lomakina
  • R. Ye. Bulyk
  • N. V. Chernovska
  • N. Ya. Muzyka
  • O. V. Garvasiuk
  • O. O. Rovinskyi

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIX.3.73.2020.27

Ключові слова:

е-навчання (дистанційне навчання, онлайн освіта, smart-освіта), масові відкриті онлайн-курси

Анотація

У статті проаналізовано визначення поняття smart-освіти (е-навчання) і
конкретизовано пріоритети дистанційного навчання в умовах сьогодення. Адже,
незважаючи на всі складнощі, які є в цей час у нашому житті, головним завданням
залишається інформувати суспільство про можливі шляхи саморозвитку та
удосконалення. Представлено сучасні найновітніші технології для проведення
масових відкритих онлайн-курсів, які входять до перспективних тенденцій
розвитку дистанційної освіти. Наведена підтримка цифрових моделей освіти серед
професорсько-викладацького складу світу вказує на глобалізацію дистанційного
навчання на міжнародному ринку освітніх послуг.

Посилання

Al'kova LA. Formirovanie samoobrazovatel'noy kompetentnosti

studentov vuza posredstvom interaktivnykh komp'yuternykh

tekhnologiy [Formation of self-educational competence of

university students through interactive computer technologies]

[avtoreferat]. Barnaul; 2015. 23 p. (in Russian).

Gurevych R, Kademiya M. Smart-osvita – nova paradyhma

suchasnoi systemy osvity [Smart-education – a new paradigm

of modern education system]. Teoriia i praktyka upravlinnia

sotsial'nymy systemamy. 2016;4:71-8. (in Ukrainian).

Dneprovskaya NV, Yankovskaya EA, Shevtsova IV. Ponyatiynye

osnovy kontseptsii smart-obrazovaniya [The conceptual basis of

the smart education]. Otkrytoe obrazovanie. 2015;6:43-51. (in

Russian).

Il'ina OI. Vykorystannia vidkrytoho smart-seredovyscha

navchannia u profesiino-tekhnichnykh zakladakh [Use of an

open smart learning environment in vocational and technical

institutions]. V: Materialy zvitnoi naukovoi konferentsii Instytutu

informatsiinykh tekhnolohii i zasobiv navchannia Natsional'noi

akademii pedahohichnykh nauk Ukrainy; 2017 Ber 28; Kiev.

Kiev; 2017, p. 34-7. (in Ukrainian).

Kaygorodtseva NV, Luzgina VB. Formirovanie kompetentsiy

prepodavateley dlya provedeniya vebinarov [Formation of

teacher competencies for webinars]. Omskiy nauchnyy vestnik.

Seriya: Obshchestvo. Istoriya. Sovremennost'. 2017;2:67-70. (in

Russian).

Kameneva TN. Tekhnologii, metody i sredstva elektronnogo

obucheniya [Technologies, methods and means of e-learning].

Upravlyayushchie sistemy i mashiny. 2015;1:47-56. (in Russian).

Kachalova TG. Ispol'zovanie interaktivnykh tekhnologiy

obucheniya pri formirovanii sotsial'noy kompetentnosti

studentov [The use of interactive teaching technologies in

the formation of social competence of students]. Aktual'nye

problemy gumanitarnykh i estestvennykh nauk. 2015;2-2:101-4.

(in Russian).

Klimenskikh MV, Korepina NA, Sheka AS, Vindeker OS.

Osobennosti vospriyatiya distantsionnogo obucheniya studentami

i preodavatelyami vuza [Features of the perception of distance

learning by students and teachers of the university]. Sovremennye

problemy nauki i obrazovaniya [Internet]. 2018[tsitirovano 2020

Okt 15];1. Dostupno: https://www.science-education.ru/ru/

article/view?id=27421 (in Russian).

Kobal M. Tekhnolohii dystantsiinoho navchannia v osvitn'omu

protsesi Ukrainy: problemy ta perspektyvy [Technologies

of the Controlled From Distance Educating are in the

Educational Process of Ukraine: of Problem and Prospect].

Visnyk Luhans'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa

Shevchenka. Pedahohichni nauky. 2017;7:160-74. (in Ukrainian).

Korneev AN, Kotelnikova VE. Tendentsii v oblasti

distantsionnogo obucheniya: metody i tekhnologii [Тrends in

distance learning: methods and technologies]. Naukovedenie

[Internet]. 2017[tsitirovano 2020 Okt 15];9(6). Dostupno: https://

naukovedenie.ru/PDF/30EVN617.pdf (in Russian).

Korshunova OV, Hushchyna NI, Vasylashko IP, Patrykeieva OO.

STEM-osvita [STEM education]. Profesiinyi rozvytok pedahoha.

Kiev: Osvita; 2018. 80 p. (in Ukrainian).

Krokhmalna H. Lektsiia yak funktsionalnyi element suchasnoi

naukovo-pedahohichnoi komunikatsii (vymohy, osoblyvosti i

perspektyvy) [Lecture as a functional element of modern scientific

and pedagogical communication (requirements, peculiarities

and perspectives)]. Visnyk L'vivs'koho universytetu. Seriia

pedahohichna. 2018;33:126-34. doi: http://dx.doi.org/10.30970/

vpe.2018.33.9962 (in Ukrainian).

Kuznetsov N. Onlayn-obrazovanie: klyuchevye trendy i

prepyatstviya [Online education: key trends and barriers].

E-Management. 2019;2(1):19-25. doi: https://doi.

org/10.26425/2658-3445-2019-1-19-25 (in Russian).

Liesnikova YuV. Metodychni aktsenty schodo provedennia onlain

lektsii [Methodical accents on conducting an online lecture].

Pedahohichnyi visnyk. 2018;1:59-61. (in Ukrainian).

Lutfullaev GU, Lutfullaev UL, Kobilova ShSh, Ne"matov

US. Opyt distantsionnogo obucheniya v usloviyakh pandemii

COVID-19 [Distance Learning Experience Amid COVID-19

Pandemic]. Problemy pedagogiki. 2020;4:66-9. (in Russian).

Osets’kyi VL, Tatomyr IL. Rol' masovykh vidkrytykh onlainkursiv u suchasnomu «osvitn'omu landshafti» [The role of

massive open online courses in the modern “educational

landscape”]. Ekonomika Ukrainy. 2017;12:86-98. (in Ukrainian).

Osmina KS. Vnedrenie onlayn-lektsii v traditsionnoe obrazovanie

[The introduction of online lectures in traditional education]. Mir

nauki, kul'tury, obrazovaniya. 2019;4:177-9. (in Russian).

Plakhotnik OV, Kondratiuk AL. Interaktivnaya strategiya

vysshego obrazovaniya [Interactive strategy of higher education].

Pedahohichnyi al'manakh. 2016;31:49-58. (in Russian).

Pozdneev BM. O sozdanii elektronnoy informatsionnoobrazovatel'noy sredy na osnove standartov e-learning [On the

creation of an electronic information and educational environment

based on e-learning standards]. Sovremennye informatsionnye

tekhnologii i IT-obrazovanie. 2015;1(11):22-6. (in Russian).

Pollack GA. Problemy integrirovaniya tekhnologiy Smartobrazovaniya v vysshuyu shkolu [Problems of integration of

technologies smart-education in the higher school]. International

Research Journal. 2015;9(Ch 5):33-5. (in Russian).

Pulyaeva EV. Problemy ispol'zovaniya distantsionnykh

obrazovatel'nykh tekhnologiy i elektronnogo obucheniya v

obrazovatel'nom protsesse [Problems of using distance learning

technologies and e-learning in the educational process].

Zakonodatel'stvo i ekonomika. 2015;10:58-63. (in Russian).

21. Romanovskyi OG, Kvasnyk OV, Moroz VM, Pidbutska NV,

Reznik SM, Cherkashin AI, ta in. Faktory rozvytku ta napriamy

vdoskonalennia dystantsiinoi formy navchannia v systemi

vyschoi osvity Ukrainy [Development factors and directions

for improving distance learning in the higher education system

of Ukraine]. Information Technologies and Learning Tools.

;74(6):20-42. doi: 10.33407/itlt.v74i6.3185 (in Ukrainian).

Riazantseva V. SMART-osvita yak osvitnia systema novoho

typu [SMART-education as a new type of educational system].

V: Materialy III Mizhnar. nauk.-prakt. konf. SMART-osvita:

resursy ta perspektyvy; 2018 Hru 07; Kiev. Kiev; 2018, с. 44-6.

(in Ukrainian).

Sablinskii A. Tekhnologii, metody i sredstva elektronnogo

obucheniya [Technologies, methods and means of e-learning].

Professional'noe obrazovanie v Rossii i za rubezhom. 2019;2:28-

(in Russian).

Sysoieva SO, Osadcha KP. Stan, tekhnolohii ta perspektyvy

dystantsiinoho navchannia u vyschii osviti Ukrainy [Condition,

technologies and prospects of distance learning in the higher

education of Ukraine]. Information Technologies and Learning

Tools. 2019;70(2):271-84. doi: https://doi.org/10.33407/itlt.

v70i2.2907 (in Ukrainian).

Talanina AA. Onlayn-lektsiya kak zhanr internet-diskursa

[Online lecture as a genre of Internet discourse]. Mir russkogo

slova. 2018;2:17-22. (in Russian).

Tepla M. Masovi vidkryti onlain-kursy v Ukraini: suchasni

tendentsii rozvytku, mozhlyvosti ta dosiahnennia [Massive open

online courses in Ukraine: current trends, opportunities and

achievements]. V: Materialy III Mizhnar. nauk.-prakt. internetkonferentsii Innovatsii v biznes-osviti; 2019 Tra 21-22; Kiev.

Kiev; 2019, p. 82-4. (in Ukrainian).

Tikhomirov VP. Mir na puti Smart education. Novye vozmozhnosti

dlya razvitiya [The world is on the way to Smart education.

New opportunities for development]. Otkrytoe obrazovanie.

;3:22-8. (in Russian).

Tikhomirov VP, Dneprovskaya NV. Smart-obrazovanie kak

osnovnaya paradigma razvitiya informatsionnogo obshchestva

[Smart education as the main paradigm for the development of the

information society]. Sovremennye informatsionnye tekhnologii i

IT-obrazovanie. 2015;1(11):9-13. (in Russian).

Tkachuk T. Svitovi tendentsii ta perspektyvy rozvytku SMARTosvity v Ukraini [Global trends and prospects for the development

of SMART-education in Ukraine]. V: Materialy III Mizhnar.

nauk.-prakt. konf. SMART-osvita: resursy ta perspektyvy; 2018

Hru 07; Kiev. Kiev; 2018, p. 50-3. (in Ukrainian).

Ushkalenko I, Zelinska J. Dystantsiina forma navchannia u

vyschykh navchal'nykh zakladakh Ukrainy ta inshykh krain

svitu [Distance learning in higher educational institutions of

Ukraine and other countries of the world]. Efektyvna ekonomika

[Internet]. 2018[tsytovano Zhov 17];4. Dostupno: http://www.

economy.nayka.com.ua/pdf/4_2018/63.pdf (in Ukrainian).

Chakimova L, Lapasova F. Rol’ distanzionnogo obucheniya

v sistemi vysshego obrozovaniaya v period karntynnich

meropriyatiy v svyasi z pandemiyej Covid-29 [The role of

distance learning in higher education during the quarantine period

in connection with the Covid-19 pandemic]. V: Proceedings of

the 4th International Scientific and Practical Conference Science

and Practice: Implementation to Modern Society [Internet]; 2020

May 6-8; Manchester, Great Britain. Manchester: Peal Press Ltd;

[cited 2020 Oct 11], p. 193-5. Available from: https://ojs.

ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/issue/view/6-8.05.2020/297

(in Russian).

Tsyrenova MI. Opyt ispol'zovaniya massovykh otkrytykh onlaynkursov pri distantsionnom obuchenii kitayskikh studentov vo

vremya epidemii. COVID-19 [Experience of using mass open

online courses for distance learning of chinese students during

the covid-19 epidemic]. Modern humanities success. 2020;5:31-

(in Russian).

Bezuidenhout A. Analysing the Importance-Competence Gap

of Distance Educators With the Increased Utilisation of Online

Learning Strategies in a Developing World Context. International

Review of Research in Open and Distributed Learning [Internet].

[cited 2020 Oct 17];19(3). Available from: http://www.

irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/3585/4706 doi: 10.19173/

irrodl.v19i3.3585

Borisenko IG, Volodina DN. Educational smart technologies in

the educational process. Journal of Siberian Federal University.

Humanities & Social Sciences. 2015;3:489-93.

Brieger E, ArghodeV, McLean G. Connecting theory and practice:

reviewing six learning theories to inform online instruction.

European Journal of Training and Development. 2020;44(4-

:321-39. doi: https://doi.org/10.1108/EJTD-07-2019-0116

Cordero JM, Gil-Izguierdo M. The effect of teaching strategies

on student achievement: An analysis using TALIS-PISA-link.

Journal of Policy Modeling. 2018;40(6):1313-31. doi: https://doi.

org/10.1016/j.jpolmod.2018.04.003

Costley J. Lange CH. Video lectures in e-learning: Effects

of viewership and media diversity on learning, satisfaction,

engagement, interest, and future behavioral intention. Interactive

Technology and Smart Education. 2017;14(1):14-30. doi: https://

doi.org/10.1108/ITSE-08-2016-0025

Eagleton T. The slow death of the university. The chronicle of

higher education [Internet]. 2015[cited 2020 Oct 15];5. Available

from: https://www.chronicle.com/article/the-slow-death-of-theuniversity/

Ganyaupfu TM. Teaching Methods and Students’ Academic

Performance. International Journal of Humanities and Social

Science Invention. 2013;2(9):29-35.

Hughes C, Costley J, Lange C. The effects of multimedia video

lectures on extraneous load. Distance Education. 2019;40(1):54-

doi: https://doi.org/10.1080/01587919.2018.1553559

Lange C, Costley J. Improving online video lectures: learning

challenges created by media. International Journal of Educational

Technology in Higher Education [Internet]. 2020[cited 2020 Oct

;17:16. Available from: https://educationaltechnologyjournal.

springeropen.com/track/pdf/10.1186/s41239-020-00190-6 doi:

https://doi.org/10.1186/s41239-020-00190-6

Palvia S, Aeron P, Gupta P, Mahapatra D, Parida R, Rosner R,

et al. Online Education: Worldwide Status, Challenges, Trends,

and Implications. Journal of Global Information Technology

Management. 2018;21(4):233-41. doi: https://doi.org/10.1080/1

X.2018.1542262

Pidbutska N, Knysh A, Chala Y. Future Engineers’ Psychological

Readiness for Common Competencies Development in the

Process of Studying ʺProfessional Psychologyʺ. Science and

Education. 2017;11:133-8. doi: https://doi.org/10.24195/2414-

-2017-11-17

Rodriguez M, Mundy MA, Kupczynski L, Challoo L. Effects

of teaching strategies on student success, persistence, and

perceptions of course evaluations. Research in Higher Education

Journal [Internet]. 2018[cited 2020 Oct 16];35:1-20. Available

from: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1194444.pdf

Sivarajah RT, Curci NE, Johnson EM, Lam DL, Lee JT,

Richardson ML. A review of innovative teaching methods.

Special report. 2019;26(1):101-13. doi: https://doi.org/10.1016/j.

acra.2018.03.025

Valverde-Berrocoso J, Garrido-Arroyo MC, Burgos-Videla C,

Morales-Cevallos MB. Trends in Educational Research about

e-Learning: A Systematic Literature Review (2009–2018).

Sustainability [Internet]. 2020[cited 2020 Oct 16];12:5153.

Available from: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/12/5153/

htm doi: 10.3390/su12125153

Yildirim I, Cirak-Kurt S, Sen S. The Effect of Teaching “Learning

Strategies” on Academic Achievement: A Meta-Analysis Study.

Eurasian Journal of Educational Research. 2019;79:87-114. doi:

14689/ejer.2019.79.5

Zhu ZT, Yu MH, Riezebos P. A research framework of smart

education. Smart Learning Environments [Internet]. 2016[cited

Oct 15];3:4. Available from: https://slejournal.springeropen.

com/track/pdf/10.1186/s40561-016-0026-2 doi: 10.1186/s40561-

-0026-2

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-13

Номер

Розділ

Статті