DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVIII.1.68.2019.16

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СЕРЦЕВОСУДИННОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА ЕСЕНЦІЙНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ ІІ СТ. ЗАЛЕЖНО ВІД ВАРІАНТІВ ЦИРКАДІАННОГО РИТМУ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ

I. A. Plesh, L. D. Boreiko, N. O. Slyvka, S. Yu. Karateyevа, G. I. Kshanovska, M. O. Petryuk

Анотація


Мета роботи - виявлення особливостей функціонального стану серцево-судинної
системи у хворих на есенційну гіпертензію ІІ ст. залежно від циркадіанної структури артеріального тиску.
Матеріали та методи. Усім 62 хворим проводили добове моніторування артеріального тиску на апаратному комплесі "Solvаig" з відповідним програмним
забезпеченням. За протоколом досліджень визначали середні величини денного,
нічного та добового артеріального тиску, його середньодинамічну величину за ці
ж періоди. Крім цього, усім хворим проведено ультразвукове дослідження серця з
використанням апарата "En visor" (ОДЦ.)
Результати. Проведено розподіл 62 хворих на есенційну гіпертензію ІІ стадії з ІІ-ІІІ
ступенем зростання артеріального тиску за циркадіанною структурою
артеріального тиску на 3 групи: "Dipper"-26; "Non dipper"-28; та "Night picker"-8.
Встановлено, що основні параметри центральної (серцевої) гемодинаміки у зазначених групах - неоднозначні. У хворих з добовим індексом "Dipper" переважає
нормокінетичний варіант гемодинаміки, на відміну від хворих з "Non dipper" та
"Night picker", яким притаманний переважно гіпокінетичний варіант гемодинаміки, що підтверджується співвідношеннями показників до площі та маси тіла
обстежених. Стабільно високий впродовж доби рівень середньодинамічного артеріального тиску у хворих "недіперів", особливо "Night picker" сприяє формуванню
високого базисного рівня загального периферичного опору судин з адаптацією у
цих хворих до гіпокінетичного варіанта центральної гемодинаміки. Крім цього,
проведення паралелей між індексом маси тіла (ІМТ) та індексом маси міокарда
лівого шлуночка (ІММЛШ) дає підстави констатувати зростання невідповідності
ІМТ до ІММЛШ, яке поглиблюється у групах від "Dipper" до "Night picker", що
може посилити метаболічний дисбаланс міокарда. Аналіз даних визначення
центрального венозного тиску за циркадіанними ритмами артеріального тиску дає
підстави стверджувати, що у значної частини хворих з низьким та негативним ДІ
артеріальна гіпертензія поєднується із венозною гіпертензією (АВГ), чим зумовлює
зміни патогенетичних підходів до успішного антигіпертензивного лікування.
Висновки. 1. У хворих на есенційну гіпертензію ІІ стадії за варіантами циркадіанного ритму артеріального тиску - "Non dipper" та "Night picker" притаманний
переважно гіпокінетичний варіант центральної гемодинаміки з високим загальним
периферичним опором судин та низькими кінетичними властивостями серцевої
гемодинаміки. 2. Хворі з низьким та негативним добовим індексом циркадіанної
структури артеріального тиску - "Non dipper" та "Night picker" мають вищий
ступінь гіпертрофії стінок лівого шлуночка та зростаючу невідповідність індексу
маси міокарда лівого шлуночка до індексу маси тіла з дефіцитом маси міокарда
ЛШ до маси тіла, що може посилити метаболічний дисбаланс міокарда. 3. За
варіантом перебігу есенційна гіпертензія ІІ стадії у хворих з циркадіанним ритмом
артеріального тиску - "Non dipper" та особливо "Night picker" - артеріальна гіпертензія поєднується з венозною (АВГ) відповідно у 46% та 80% випадків порівняно з "Dipper" - 40%, що, ймовірно, зумовлює збільшення кількості резистентних до
лікування, прискорення прогресування есенційної гіпертензії.

Ключові слова


серце; судини; артеріальний тиск

Повний текст:

PDF

Посилання


Dotsenko NYa, Dotsenko YaN, Gerasimenko LV, Yatsenko

OV. Gipertrofiya levogo zheludochka i ateroskleroz [Left ventricular hypertrophy and atherosclerosis]. Arterial'na hipertenziia.

2011;1:21-5. (in Russian).

Denesiuk OV, Sarafyniuk OB, Denesiuk VI, Afanasiuk OI,

Muzyka NO, vynakhidnyky; Vinnyts'kyi natsional'nyi medychnyi

universytet im. MI. Pyrohova, patentovlasnyk. Sposib diahnostyky stupeniv hipertrofii livoho shlunochka u khvorykh z sertsevo-sudynnymy zakhvoriuvanniamy [Method of diagnostics of

degrees of left ventricular hypertrophy in patients with cardiovascular diseases]. Patent Ukrainy № 86395. 2013 Hru 25. (in

Ukrainian).

Saidova MA. Sovremennye podkhody k otsenke gipertrofii

levogo zheludochka. Differentsial'no-diagnosticheskie aspekty

[Modern approaches to the assessment of left ventricular hypertrophy. Differential diagnostic aspects]. Terapevticheskiy arkhiv.

2012;83(4):5-11. (in Russian).

Proekt robochykh hrup Asotsiatsii kardiolohiv Ukrainy z

nevidkladnoi kardiolohii ta arterial'noi hipertenzii. Hipertenzyvni

kryzy [The project of working groups of the Association of Cardiology of Ukraine on Urgent Cardiology and Arterial Hypertension. Hypertensive crisis]. Arterial'na hipertenziia. 2011;3:64-95.

(in Ukrainian).

Netiazhenko VZ, Ambrosova TM, Hidzyns'ka IM, Hrankina

VO, Koval'ova OM, Mellina IM, ta in. Arterial'na hipertenziia.

Onovlena ta adaptovana klinichna nastanova, zasnovana na

dokazakh (2012 rik) [Arterial hypertension. Updated and Adapted

Clinical Invention based on Evidence (2012)] [Internet]. Kiev;

2012 [tsytovano 2019 Liut 27]. Dostupno: http://mtd.dec.gov.ua/

images/dodatki/384_2012/384_2012_kn_ag.pdf (in Ukrainian).

Bil'chenko AV. Novye evropeyskie rekomendatsii ESH/ESC

2013 po lecheniyu arterial'noy gipertenzii [New European recommendations of ESH / ESC 2013 for the treatment of arterial hypertension]. Zdorov'ia Ukrainy. Tematychnyi nomer "Kardiolohiia"

[Internet]. 2013[tsytovano 2019 Liut 27]. Dostupno: http://

health-ua.com/pics/pdf/ZU_2013_Cardio_3/10-11.pdf (in Russian).

Bohatyr'ova RV. Problema №1. Pro natsional'nu stratehiiu

profilaktyky ta likuvannia arterial'noi hipertenzii v Ukraini [Problem No 1. On the National Strategy for the Prevention and

Treatment of Arterial Hypertension in Ukraine]. Den' [Internet].

2013[tsytovano 2019 Liut 27]. Dostupno: https://day.kyiv.ua/uk/

article/cuspilstvo/problema-no1-0 (in Ukrainian).

Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K, Redón J, Zanchetti A,

Böhm M, et al. 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of

arterial hypertension: the Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH)

and of the European Society of Cardiology (ESC). J Hypertens.

2013;31(7):1281-357. doi: 10.1097/01.hjh.0000431740.32696.cc

Vishram JK, Borglykke А, Andreasen AH, Jeppesen J, Ibsen

H, Jørgensen T, et al. Impact of age on the importance of systolic

and diastolic blood pressures for stroke risk: the MOnica, Risk,

Genetics, Archiving, and Monograph (MORGAM) Project.

Hypertension. 2012;60(5):1117-23. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.112.201400

National Clinical Guideline Centre (UK). Hypertension. The

Clinical Management of Primary Hypertension in Adults. Update

of Clinical Guidelines 18 and 34. NICE Clinical Guidelines, No 127.

London: Royal College of Physicians (UK); 2011.

Bardiery А, Bursi F, Mantovani F, Valenti C, Quaglia M,

Berti E, et al. Left ventricular hypertrophy reclassification and

death: application of the Recommendation of the American Society of Echocardiography/European Association of Echocardiography. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2012;13(1):109-17.

doi:10.1093/ejechocard/jer176


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Доценко НЯ, Доценко ЯН, Герасименко ЛВ, Ященко ОВ.
Гипертрофия левого желудочка и атеросклероз. Артеріальна
гіпертензія. 2011;1:21-5.

Денесюк ОВ, Сарафинюк ОБ, Денесюк ВІ, Афанасюк ОІ,
Музика НО, винахідники; Вінницький національний медичний
університет ім. МІ. Пирогова, патентовласник. Спосіб діагностики ступенів гіпертрофії лівого шлуночка у хворих з серцевосудинними захворюваннями. Патент України № 86395. 2013
Гру 25.

Саидова МА. Современные подходы к оценке гипертрофии левого желудочка. Дифференциально-диагностические аспекты. Терапевтический архив. 2012;83(4):5-11.

Проект робочих груп Асоціації кардіологів України з невідкладної кардіології та артеріальної гіпертензії. Гіпертензивні
кризи. Артеріальна гіпертензія. 2011;3:64-95.

Нетяженко ВЗ, Амбросова ТМ, Гідзинська ІМ, Гранкіна
ВО, Ковальова ОМ, Мелліна ІМ, та ін. Артеріальна гіпертензія.
Оновлена та адаптована клінічна настанова, заснована на доказах (2012 рік) [Інтернет]. Київ; 2012 [цитовано 2019 Лют 27].
Доступно: http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/384_2012/384_
2012_kn_ag.pdf

Бильченко АВ. Новые европейские рекомендации ESH/ESC
2013 по лечению артериальной гипертензии. Здоров'я України.
Тематичний номер "Кардіологія" [Інтернет]. 2013[цитовано
2019 Лют 27];3:10-11. Доступно: http://health-ua.com/pics/pdf/
ZU_2013_Cardio_3/10-11.pdf

Богатирьова РВ. Проблема №1. Про національну стратегію профілактики та лікування артеріальної гіпертензії в Україні. День [Інтернет]. 2013[цитовано 2019 Лют 27];64. Доступно: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/problema-no1-0

Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K, Redón J, Zanchetti A,
Böhm M, et al. 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of
arterial hypertension: the Task Force for the management of
arterial hypertension of the European Society of Hypertension
(ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). J Hypertens. 2013;31(7):1281-357. doi: 10.1097/01.hjh.00004317 40.32
696.cc

Vishram JK, Borglykke А, Andreasen AH, Jeppesen J, Ibsen
H, Jørgensen T, et al. Impact of age on the importance of systolic
and diastolic blood pressures for stroke risk: the MOnica, Risk,
Genetics, Archiving, and Monograph (MORGAM) Project. Hypertension. 2012;60(5):1117-23. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.112.201400

National Clinical Guideline Centre (UK). Hypertension. The Clinical Management of Primary Hypertension in Adults. Update
of Clinical Guidelines 18 and 34. NICE Clinical Guidelines, No 127.
London: Royal College of Physicians (UK); 2011.

Bardiery А, Bursi F, Mantovani F, Valenti C, Quaglia M,
Berti E, et al. Left ventricular hypertrophy reclassification and
death: application of the Recommendation of the American Society of Echocardiography/European Association of Echocardiography. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2012;13(1):109-17.
doi: 10.1093/ejechocard/jer176

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754