DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVIII.3.69.2019.4

СТАТЕВЕ ТА РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ'Я МОЛОДИХ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

M. Z. Vatsik, E. T. Yasinskaya

Анотація


У дослідженні вивчено стан здоров'я підлітків як найбільш важливої не лише для
фахівців-медиків, але і в цілому суспільстві через можливість передбачити вирішення певних проблем подальшого розвитку нації шляхом прийняття певних
заходів національної політики держави. Різноманітні зміни, які відбулися за останні роки, демонструють специфіку кризисних соціально-економічних, соціальнодемографічних ситуацій, які певним чином впливають на стан здоров'я підлітків.
Отримані результати допоможуть поряд із традиційно використовуваними формами організації, профілактичної роботи продумати сучасні інноваційні підходи
та технології для надання необхідної не лише медичної, а інших видів допомоги
підлітковому населенню України.
Мета роботи - вивчити стан статевого та репродуктивного здоров'я підлітків
відповідно до багаточисельних негативних суспільних змін в Українській державі.
Матеріали та методи. Матеріалами дослідження були статистичні дані
довідників Центру медичної статистики МОЗ України і результати соціологічних
опитувань.
Результати. Під час дослідження вивчено стан здоров'я підлітків для можливості
передбачити певні проблеми щодо подальшого розвитку нації та допомоги у
виробленні певних заходів національної державної політики. Різноманітні зміни, які
відбулися в Україні останні десятиліття, демонструють специфіку кризисних соціально-економічних та соціально-демографічних ситуацій, які впливають відповідним чином на стан здоров'я підлітків.
Отримані результати допоможуть одночасно із традиційно застосовуваними
формами профілактичної роботи розробити для запровадження сучасні інноваційні підходи та технології для забезпечення медичних послуг підліткам.
Висновки. Сучасний стан здоров'я підлітків потребує прийняття на загальнодержавному рівні національної програми виховання здорового способу життя, в
тому числі статевого здоров'я як одного із важливих розділів державної діяльності України.

Ключові слова


спадковість; захворюваність; фактори репродуктивної політики

Повний текст:

PDF

Посилання


1.Mel'nyk PS, Dziuba OM, Kudrenko MV, Dudnyk SV,

Chepelevs'ka LA, Slabkyi HO, redaktory. Schorichna dopovid' pro

stan zdorov'ia naselennia, sanitarno-epidemiolohichnu sytuatsiiu ta

rezul'taty diial'nosti systemy okhorony zdorov'ia Ukrainy. 2017 rik

[Annual report on the state of health of the population, the

sanitary-epidemiological situation and the results of activity of the

health care system of Ukraine. 2017]. Kiev; 2018. 458 p. (in

Ukrainian)

2.Balakirieva OM, redaktor. Stan ta chynnyky zdorov'ia ukrains'kykh pidlitkiv [The condition and health factors of Ukrainian

adolescents]. Kiev; 2011. 172 p. (in Ukrainian)

3.Pokaznyky zdorov'ia naselennia ta vykorystannia resursiv

okhorony zdorov'ia v Ukraini za 2015 rik [Population health indicators and use of health resources in Ukraine for 2015]. Kiev:

Tsentr medychnoi statystyky MOZ Ukrainy; 2016. (in Ukrainian)

4.Pokaznyky zdorov'ia naselennia ta vykorystannia resursiv

okhorony zdorov'ia v Ukraini za 2016 rik [Population health

indicators and use of health resources in Ukraine for 2016]. Kiev:

Tsentr medychnoi statystyky MOZ Ukrainy; 2017. (in Ukrainian)

5.Slabkyi GO, Buhanovska TM. Zberezhennia zdorov'ia pidrostaiuchoho pokolinnia na etapi reformuvannia systemy okhorony zdorov'ia [Preservation of health of younger generation at

the stage of health care reforming]. Bulletin of Social Hygiene and

Health Protection Organization of Ukraine. 2014;2:23-8. doi:

https://doi.org/10.11603/1681-2786.2014.2.3366 (in Ukrainian)

6.Dudina ОО, Tereshchenko АV. Sytuatsiinyi analiz stanu

zdorov'ia dytiachoho naselennia [Situational analysis of children's

population health state]. Bulletin of Social Hygiene and Health

Protection Organization of Ukraine. 2014;2:49-57. doi: https://

doi.org/10.11603/1681-2786.2014.2.3372 (in Ukrainian)

7.Slabkyi HO, Yurchenko OV, Antonenko ZhV. Monitorynh

povedinky students'koi molodi m. Kyieva schodo VIL-infikuvannia

(povidomlennia 2) [Monitoring of Kyiv Student Youth Behavior

on HIV (Message 2)]. Bulletin of Social Hygiene and Health

Protection Organization of Ukraine. 2008;3:20-6. (in Ukrainian)

8.Slabkyi GA, Kul'chitskaia TK, Lazorishinets VV, Bediy NS.

Kharakterystyka zdorov'ia dytiachoho naselennia Ukrainy [The

characteristic of health of the children''s population of Ukraine].

Modern Pediatrics. Ukraine. 2009;6:35-40. (in Ukrainian)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.Мельник ПС, Дзюба ОМ, Кудренко МВ, Дудник СВ, Чепелевська ЛА, Слабкий ГО, редактори. Щорічна доповідь про стан
здоров'я населення, санітарно-епідеміологічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров'я України. 2017 рік.
Київ; 2018. 458 с.

2.Балакірєва ОМ, редактор. Стан та чинники здоров'я українських підлітків. Київ; 2011. 172 с.

3.Показники здоров'я населення та використання ресурсів
охорони здоров'я в Україні за 2015 рік. Київ: Центр медичної
статистики МОЗ України; 2016.

4.Показники здоров'я населення та використання ресурсів
охорони здоров'я в Україні за 2016 рік. Київ: Центр медичної
статистики МОЗ України; 2017.

5.Слабкий ГО, Бухановська ТМ. Збереження здоров'я
підростаючого покоління на етапі реформування системи охорони здоров'я. Вісник соціальної гігієни та організації охорони
здоров'я. 2014;2:23-8. doi: https://doi.org/10.11603/1681-2786.
2014.2.3366

6.Дудіна ОО, Терещенко АВ. Ситуаційний аналіз стану здоров'я дитячого населення. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я. 2014;2:49-57. doi: https://doi.org/10.11
603/1681-2786.2014.2.3372

7.Слабкий ГО, Юрченко ОВ, Антоненко ЖВ. Моніторинг
поведінки студентської молоді м. Києва щодо ВІЛ-інфікування
(повідомлення 2). Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я. 2008;3:20-6.

8.Слабкий ІО, Кульчицька ТК, Лазоришинець ВВ, Бедій НС.
Характеристика здоров'я дитячого населення України. Современная педиатрия. 2009;6:35-40.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2020
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754