DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVIII.3.69.2019.9

МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРЦЯ ТА ЦЕНТРАЛЬНА ГЕМОДИНАМІКА У ДІТЕЙ З ПРОЛАПСОМ МІТРАЛЬНОГО КЛАПАНА З УРАХУВАННЯМ ЙОГО СТУПЕНЯ

A. V. Kuleshov, Y. A. Medrazhevska, S. L. Malyk, G. I. Khrebtiy

Анотація


Мета роботи - залежно від ступеня пролапсу мітрального клапана вивчити ехоморфометричні показники та центральну гемодинаміку у дітей.
Матеріали та методи. У дослідженні брали участь 106 дітей з пролапсом мітрального клапана у віці 13 - 17 років. 90 (84,9%) пацієнтів мали ПМК І ст. та 16
(15,1%) ПМК ІІ ст.; до контрольної групи увійшли 23 практично здорові дитини
аналогічного віку. Дослідження проводилось на базі Вінницької міської лікарні
"Центр Матері та Дитини". Морфо-функційний стан серця та показники внутрішньо-серцевої гемодинаміки оцінювали за стандартною методикою, в одномірному (М-) та двомірному (В-) режимах, а також доплер-ехокардіографії. Вивчали
основні параметри, серед яких- кінцевий діастолічний та систолічний об'єми та
розміри; ударний та хвилинний об'єми; ударний та систолічний індекси; фракції
викиду та скорочення лівого шлуночка, показники діастолічної функції серця (E/A).
Результати. Установлено, що у дітей з ПМК І і ІІ ст. було збільшене (р0,05)
кінцево-систолічний розмір (КСР) відносно групи контролю. Відзначалась тенденція
до підвищення кінцево-систолічного (КСО) та кінцево-діастолічного (КДО) об'ємів
із збільшенням сутепня пролабування мітрального клапана, що може бути передвісником зниження скоротливої здатності міокарда. Аналізуючи стан діастолічної
функції міокарда лівого шлуночка у дітей з ПМК, ми виявили достовірне її
збільшення з боку параметра E/A (р0,05) відносно контрольних даних, причому
його значення також збільшувались із ступенем пролабування МК. Тобто із збільшенням ступеня пролабування МК збільшується схильність до порушення діастолічної функції міокарда. Гемодинаміка в цілому - нормоволемічна та еукінетична.
Висновки. Початок діастолічної дисфункції міокарда на фоні нормоволемічної та
еукінетичної центральної гемодинаміки реєструється вже при початкових проявах
пролабування стулок МК. Збільшення ступеня пролабування супроводжується
прогресуванням діастолічної дисфункції міокарда лівого шлуночка.


Ключові слова


діти; пролапс мітрального клапана; центральна гемодинаміка; морфофункційний стан серця,ехокардіографія

Повний текст:

PDF

Посилання


1.Okhapkina OV. Osoblyvosti adaptatsiinykh mekhanizmiv

orhanizmu ditei z malymy anomaliiamy rozvytku sertsia [Features

of adaptive mechanisms in children with minor cardiac abnormalities]. Child`s health. 2013;3:41-3. (in Ukrainian)

2.Anikin VV, Nevzorova IA. Podkhody k lecheniyu proyavleniy soedinitel'notkannoy displazii, assotsiirovannoy s prolapsom

mitral'nogo klapana [Approaches to treating manifestations of

connective tissue dysplasia associated with mitral valve prolapse].

CIS Cardiology. 2006;1:114-5. (in Russian)

3.Semenova RI, Balkanai GB, Eleusiz ME. Taktika vedeniya

bol'nykh s prolapsom mitral'nogo klapana [Tactics of the management of patients with mitral valve prolap]. Vestnik Kazakhskogo Natsional'nogo meditsinskogo universiteta. 2017;1:139-42.

(in Russian)

4.Martynov AI, Akatova EV. Opyt pyatnadtsatiletnogo primeneniya preparatov magniya u bol'nykh s prolapsom mitral'nogo

klapana [Fifteen Years Experience of the Use of Magnesium

Preparations in Patients With Mitral Valve Prolapse]. Kardiologiia.

2011;51. (6):60-5. (in Russian)

5.Belozerov YuM, Osmanov IM, Magomedova ShM. Prolaps

mitral'nogo klapana u detey i podrostkov [Mitral valve prolapse in

children and adolescents]. Moscow: Medpraktika-M; 2009. 131 p.

(in Russian)

6.Kushnir SM, Beljakova TB. Osobennosti vegetativnoy regulyatsii u detey s prolapsom mitral'nogo klapana [Peculiarities of

vegetative regulation in children with prolapse of the mitral valve].

Ulyanovsk Medico-Biological Journal. 2012;4:54-7. (in Russian)

7.Smol'nova TYu. Osobennosti gemodinamiki i ee svyaz's nekotorymi klinicheskimi proyavleniyami u zhenshchin pri displazii

soedinitel'noy tkani [Features hemodynamics and its relationship

with some clinical manifestations in women with connective tissue

dysplasia]. Clinical Medicine. 2013;10:43-8. (in Russian)

8.Andryushchenko IV, Malinina EV. Narushenie ritma i provodimosti pri displazii soedinitel'noy tkani serdtsa u rabotnikov

zheleznodorozhnogo transporta [Arrhythmias and conduction with

connective tissue dysplasia heart the employees of railway transport]. Lechashchiy vrach. 2015;7:26-9. (in Russian)

9.Kushnir SM, Belyakova TB, Antonova LK, Beketova AA.

Kliniko-funktsional'nye osobennosti prolapsa mitral'nogo klapana

u podrostkov [Clinical and functional features of mitral valve

prolapse in adolescents]. Cardiovascular Therapy and Prevention.

2011;10(7):56-7. (in Russian)

10.Sultanova SSh. Klinicheskoe znachenie malykh anomaliy

serdtsa u detey [The clinical significance of small heart abnormalities in children] [master's thesis]. Tashkent; 2013. 73 p. (in

Russian)

11.Belyaeva LM, Kolupaeva EA, Khrustaleva EK. Malye anomalii razvitiya serdtsa [Small abnormalities of the heart]. ARS

Medica. 2012;6:74-84. (in Russian)

12.Kuleshov OV. Osoblyvosti ekhomorfometrychnykh pokaznykiv sertsia u ditei s malymy sertsevymy anomaliiamy [Features of echocardiography parameters in children with left

ventricular false tendon and mitral valve prolapse]. International

Journal of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology. 2014;6(3):35-8.

(in Ukrainian)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.Охапкіна ВО. Особливості адаптаційних механізмів організму дітей з малими аномаліями розвитку серця. Здоровье ребенка. 2013;3:41-3.

2.Аникин ВВ, Невзорова ИА. Подходы к лечению проявлений соединительнотканной дисплазии, ассоциированной с пролапсом митрального клапана. Кардиология СНГ. 2006;1:114-5.

3.Семенова РИ, Балканай ГБ, Елеусиз МЕ. Тактика ведения
больных с пролапсом митрального клапана. Весник Казахского
Национального медицинского университета. 2017;1:139-42

4.Мартынов АИ, Акатова ЕВ. Опыт пятнадцатилетного
применения препаратов магния у больных с пролапсом митрального клапана. Кардиология. 2011;51. (6):60-5.

5.Белозеров ЮМ, Османов ИМ, Магомедова ШМ. Пролапс
митрального клапана у детей и подростков. Москва: Медпрактика-М; 2009. 131 с.

6.Кушнир СМ, Белякова ТБ. Особенности вегетативной
регуляции у детей с пролапсом митрального клапана. Ульяновский медико-биологический журнал. 2012;4:54-7.

7.Смольнова ТЮ. Особенности гемодинамики и её связь с
некоторыми клиническими проявлениями у женщин при дисплазии соединительной ткани. Клиническая медицина. 2013;
10:43-8.

8.Андрющенко ИВ, Малинина ЕВ. Нарушение ритма и проводимости при дисплазии соединительной ткани сердца у работников железнодорожного транспорта. Лечащий врач. 2015;
7:26-9.

9.Кушнир СМ, Белякова ТБ, Антонова ЛК, Бекетова АА.
Клинико-функциональные особенности пролапса митрального
клапана у подростков. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2011;10(7):56-7.

10.Султанова СШ. Клиническое значение малых аномалий
сердца у детей [магистерская работа]. Ташкент; 2013. 73 с.

11. Беляева ЛМ, Колупаева ЕА, Хрусталева ЕК. Малые аномалии развития сердца. ARS Medica. 2012;6:74-84.

12.Кулешов ОВ. Особливості ехоморфометричних показників серця у дітей с малими серцевими аномаліями. Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. 2014;
6(3):35-8.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2020
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754