DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIII.1.47.2014.16

ЕНДОТЕЛІАЛЬНА ДИСФУНКЦІЯ ТА ПРОЦЕСИ ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСНЕННЯ У ХВОРИХ ІЗ ПЕРВИННИМ ТА ПОВТОРНИМ ІШЕМІЧНИМ ІНСУЛЬТОМ

A. V. Kulmatytskyi

Анотація


У гострому періоді повторного ішемічного інсульту виявлені порушення в системі L-аргінін – NO, які вказують на слабшу в цих хворих відповідь ендотелію для забезпечення підтримки стійкості мозкової тканини до ішемії порівняно з первинним ішемічним інсультом. Гострий період повторного ішемічного інсульту протікав на тлі більш вираженого у порівнянні з первинним інсультом оксидантного стресу та ендогенної інтоксикації. Зміни в системі L-аргінін – NO, активність ПОЛ та вміст МСМ по ступенях тяжкості як первинного, так і повторного ішемічного інсульту в гострому періоді в цілому мали однакову спрямованість. При поглибленні ступеня тяжкості спостерігалось посилення ендотеліальної дисфункції та процесів вільнорадикального окиснення, які відбувались на тлі більш вираженої ендогенної інтоксикації при усіх ступенях тяжкості повторного ішемічного інсульту.

Ключові слова


первинний ішемічний інсульт; повторний ішемічний інсульт; NO; ПОЛ; МСМ

Повний текст:

PDF

Посилання


Barkagan ZS, Momot AP. Diagnostika i kontroliruemaya terapiya narusheniy gemostaza [Diagnosis and controlled therapy of hemostasis disorders]. Moskow: N'yudiamed; 2008. 292 p. (in Russian).

Bezsmertna HV. Metabolichni faktory ryzyku sudynnykh zakhvoriuvan' u khvorykh z riznymy typamy ishemichnoho insul'tu [Metabolic risk factors for vascular disease in patients with various types of ischemic stroke]. Likars'ka sprava. 2005;7:12-7. (in Ukrainian).

Boiarchuk OR. Vmist metabolitiv oksydu azotu ta prozapal'nykh tsytokiniv u khvorykh iz hostroiu revmatychnoiu lykhomankoiu ta khronichnoiu revmatychnoiu khvoroboiu sertsia [Content of metabolites of nitric oxide and proinflammatory cytokines in patients with acute rheumatic fever and chronic rheumatic heart disease]. Ukrains'kyi revmatolohichnyi zhurnal. 2010;3:9-13. (in Ukrainian).

Kul'matyts'kyi AV, Shevaha VM, Bilobryn MS. Oksyd azotu ta perekysne okysnennia lipidiv v hostromu periodi povtornoho ishemichnoho insul'tu [Nitric oxide and lipid peroxidation in acute recurrent ischemic stroke]. Klinichna ta eksperymental'na patolohiia. 2011;10(4):49-56. (in Ukrainian).

Lychko VS, Zhyvotovs'kyi RV. Suchasni metody korektsii endotelial'noi dysfunktsii pry ishemichnomu insul'ti [Current methods for the correction of endothelial dysfunction in ischemic stroke]. V: Materialy nauk.-prakt. konf. studentiv, molodykh vchenykh, likariv ta vykladachiv Aktual'ni pytannia klinichnoi medytsyny; Klinichni ta patohenetychni aspekty mikroelementoziv; Actual problems of fundamental and clinical medicine; 2012 Kvi 10-12; Sumy. Sumy; 2012, p. 228. (in Ukrainian).

Shevaha VM, Hev’iak OM, Paienok AV, Zadorozhna BV. Metabolichna terapiia v hostryi period ishemichnoho insul'tu [Metabolic therapy in the acute period of ischemic stroke]. Ukrains'kyi nevrolohichnyi zhurnal. 2009;1:83-6. (in Ukrainian).

Paienok AV. Kliniko-paraklinichni proiavy entsefalopatii riznoho genezu [Clinico-paraclinic manifestations of encephalopathies of different genesis] [avtoreferat]. Kiev; 2008. 34 p. (in Ukrainian).

Tykhonova SA. Stan NO-systemy u normotenzyvnykh i hipertenzyvnykh cholovikiv molodoho viku zalezhno vid uspadkovanoi skhyl'nosti do arterial'noi hipertenzii [NO-system status in normotensive and hypertensive young men, depending on inherited tendency to hypertension]. Biulleten' SO RAMN. 2005;2:39-42. (in Ukrainian).

Gewaltig MT, Kojda G. Vasoprotection by nitric oxide: mechanisms and therapeutic potential. Cardiovasc Res. 2002;55(2):250-60. doi: 10.1016/S0008-6363(02)00327-9


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Баркаган З. С. Диагностика и контролируемая терапия нарушений гемостаза / З. С. Баркаган, А. П. Момот. – М.: Ньюдиамед, 2008. – 292 с.

2. Безсмертна Г. В. Метаболічні фактори ризику судинних захворювань у хворих з різними типами ішемічного інсульту / Г. В. Безсмертна // Лікарська справа. – 2005. – №7. – С. 12–17 .

3. Боярчук О. Р. Вміст метаболітів оксиду азоту та прозапальних цитокінів у хворих із гострою ревматичною лихоманкою та хронічною ревматичною хворобою серця / О. Р. Боярчук // Укр. ревматол. ж. – 2010. – №3. – С. 9-13.

4. Кульматицький А. В. Оксид азоту та перекисне окиснення ліпідів в гострому періоді повторного ішемічного інсульту / А. В. Кульматицький, В. М. Шевага, М. С. Білобрин // Клін. та експерим. патол. – 2011. – Т. 10, №4 (38). – С. 49-56.

5. Личко В.С. Сучасні методи корекції ендотеліальної дисфункції при ішемічному інсульті / В. С. Личко, Р. В. Животовський // Актуальні питання теоретичної медицини. Актуальні питання клінічної медицини. Клінічні та патогенетичні аспекти мікроелементозів. Actual problems of fundamental and clinical medicine (in English) : матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, м. Суми, 10-12 квітня 2012 р. / Відп. за вип. Л.Н. Приступа. - Суми: СумДУ, 2012. – С. 228.

6. Метаболічна терапія в гострий період ішемічного інсульту / В. М. Шевага, О. М. Гев’як, А. В. Паєнок [та ін.] // Укр. Неврол. ж. – 2009. – №1. – С. 83-86.

7. Паєнок А. В. Клініко-параклінічні прояви енцефалопатій різного ґенезу (рання диференціальна діагностика) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук: спец. 14.01.15 „Нервові хвороби” / А. В. Паєнок ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького. – К., 2008. – 34 с.

8. Тихонова С. А. Стан NO-системи у нормотензивних і гіпертензивних чоловіків молодого віку залежно від успадкованої схильності до артеріальної гіпертензії / С. А. Тихонова / Бюллетень СО РАМН. – 2005. – №2. – С. 39-42.

9. Michael T. Vasoprotection by nitric oxide: mechanisms and therapeutic potential / T. Michael, M. Gewaltig, G. Kojda // Cardiovascular research. – 2002. – Vol. 55. – P. 205-260.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2020
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754