DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIII.1.47.2014.45

МОРФОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЛОБОВИХ ТА ІНШИХ ПРИНОСОВИХ ПАЗУХ У ПОСТНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ

A. V. Bambuliak

Анотація


У статті наведений сучасний погляд на формування лобових та інших приносових пазух в постнатальному періоді онтогенезу. А також формування слизової оболонки, її залоз, кровопостачання та лімфовідтік лобових пазух.


Ключові слова


лобова пазуха; постнатальний період; анатомія; людина

Повний текст:

PDF

Посилання


Bystrova MM. Individual'naya anatomicheskaya izmenchivost' formy, razmerov i anomalii chelyusti [Individual anatomical variability of the shape, size and abnormality of the jaw]. Ukrains'kyi medychnyi al'manakh. 2008;11(2):27-9. (in Russian).

Bogdanov VV, Balabantsev AG. Odontogennyy gaymorit [Odontogenic sinusitis]. Zhurnal vushnykh, nosovykh i horlovykh khvorob. 2005;4:72-8. (in Russian).

Bambuliak AV. Anatomiia zaloz slyzovoi obolonky lobovykh pazukh [Anatomy of the glands of the mucous membrane of the frontal sinuses]. V: Materialy 2-ho nauk. sympoziumu. Anatomo-khirurhichni aspekty dytiachoi hastroenterolohii; 2010 Tra 21; Chernivtsi. Chernivtsi; 2010. p. 25. (in Ukrainian).

Bezshapochnyy SB, Gasyuk YuA, Loburets VV. Strukturno-funktsional'naya organizatsiya slizistoy obolochki polosti nosa i okolonosovykh pazukh [Structural and functional organization of the mucous membrane of the nasal cavity and paranasal sinuses]. Rynolohiia. 2011;4:3-13. (in Russian).

Makar BH. Stanovlennia zaloz slyzovoi obolonky stinok nosa i pry nosovykh pazukh v ontohenezi liudyny [Formation of glands of the mucous membrane of the walls of the nose and of the nasal sinuses in human ontogeny]. Bukovyns'kyi medychnyi visnyk. 2000;4(2):185-88. (in Ukrainian).

Stagnieva IV. Morfologicheskie issledovaniya slizistoy obolochki lobnykh pazukh [Morphological studies of the mucous membrane of the frontal sinuses]. Rossiyskaya otorinolaringologiya. 2008;1:136-42. (in Russian).

Baydik OD. Osobennosti gemomikrotsirkulyatornogo rusla slizistoy obolochki okolonosovykh pazukh cheloveka [Features of the hemomicrocirculatory bed of the mucous membrane of the human paranasal sinuses]. Morfologiya. 2008;133(2):15. (in Russian).

Makar BH. Osoblyvosti krovopostachannia nosovoi dilianky v ontohenezi liudyny [Features of blood supply to the nasal area in human ontogeny]. Halyts'kyi likars'kyi visnyk. 2003;10(2):127-29. (in Ukrainian).

Pronina OM, Serbin SI, Yeroshenko HA. Morfo-funktsional'na kharakterystyka slyzovoi obolonky lobovoi pazukhy liudyny [Morpho-functional characteristics of the mucous membrane of the frontal sinus]. Ukrains'kyi morfolohichnyi al'manakh. 2011;9(3):12-3. (in Ukrainian).

Kozlov VS, Kramnoy AI, Derzhavina LL. Issledovanie mertsatel'nogo epiteliya polosti nosa in vitro [In vitro ciliated epithelium]. Rossiyskaya rinologiya. 2005;4:22-5. (in Russian).

Bakulina LS, Pluzhnikov NN, Ovsyannikov YuM. O mukoliticheskoy terapii pri produktivnykh rinosinusitakh. Rossiyskaya rinologiya. 2005;2:14. (in Russian).

Ahmad I, Drake-Lee A. Nasal ciliary studies in children with cyronic respiratory tract symptoms. Rhinology. 2003;41(2):69-71.

Toporov HM. Klinichna anatomiia oblychchia [Clinical anatomy of the face]: navch. posibnyk. Kharkiv: Fakt; 2005. 272 p. (in Ukrainian).

Khakimov RA, Shamsiev DV. Kharakteristika soputstvuyushchey patologii nosovoy polosti i okolonosovykh pazukh u bol'nykh s funktsional'nymi disfoniyami [Characterization of concomitant pathology of the nasal cavity and paranasal sinuses in patients with functional dysphonia]. Zhurnal vushnykh, nosovykh i horlovykh khvorob. 2012;1:59-63. (in Russian).

Kisilev AS, Rudenko DV. Giperpnevmatizatsiya okolonosovykh pazukh kak manifestnyy priznak patologicheskikh sindromov [Hyperpneumatization of the paranasal sinuses as a manifest sign of pathological syndromes]. Zhurnal vushnykh, nosovykh i horlovykh khvorob. 2004;4:15-20. (in Russian).

Mitin YuV, Dzhurko LR, Skytsiuk SV. Mitin YuV, Dzhurko LR, Skytsiuk SV. Varianty aerodynamiky “klapana” nosa pry riznii patolohii nosa i navkolonosovykh pazukh [Variants of aerodynamics of the "valve" of the nose in different pathologies of the nose and paranasal sinuses]. Zhurnal vushnykh, nosovykh i horlovykh khvorob. 2003;1:24-30. (in Ukrainian).

Timen HE, Mel'nykov OF, Pysanko VM. Efektyvnist' neinvazyvnoi taktyky likuvannia ditei z hostrymy rynosynusytamy [The effectiveness of non-invasive tactics in the treatment of children with acute rhinosinusitis]. Rynolohiia. 2006;3:15-20. (in Ukrainian).

Psifidis A. Medical management of rhinosinusitis. In: 5th European congress of oto-rhino-laryngology, head and neck surgery; 2004 Sep 11-16; Rodos, Greece. Rodos; 2004. р. 25-6.

Stavsky A, Melnikov M. Orbital and sntracranial complication of sinusitis in Siberia. In: 5th European congress of oto-rhino-laryngology, head and neck surgery; 2004 Sep 11-16; Rodos, Greece. Rodos, Greece; 2004. р. 203.

Reznichenko YuG, Skoriya NV, Skoryy EG, Bessikalo VI, Reznichenko NYu. Poisk putey uluchsheniya lecheniya detey s khronicheskimi vospalitel'nymi zabolevaniyami nosa i okolonosovykh pazukh [Search for ways to improve the treatment of children with chronic inflammatory diseases of the nose and paranasal sinuses]. Klinicheskaya pediatriya. 2006;3: 33-6. (in Russian).

Laiko AA, Bredun OIu, Yanovs'ka VH. Rol' khlamidiinoi infektsii v khronichnii patolohii navkolo nosovykh pazukh u ditei [The role of chlamydial infection in chronic abnormalities of the nasal sinuses in children]. Zhurnal vushnykh, nosovykh i horlovykh khvorob. 2004;1:40-3. (in Ukrainian).

Maloholovka OA, Vlasov VV. Budova nosovoi porozhnyny plodiv liudyny [The structure of the nasal cavity of human fruits]. Klinichna anatomiia ta operatyvna khirurhiia. 2006;5(2):77-8. (in Ukrainian).

Kotova EN, Titova AA. Porazhenie verkhnіy chelyusti pri fibroznoy displazii u detey [The defeat of the upper jaw with fibrous dysplasia in children]. Vestnik otorinolaringologii. 2004;3:34-6. (in Russian).

Kosourov AK, Morozova VV. Zavisimost' razmerov okolonosovykh pazukh cheloveka ot tipa cherepa [The dependence of the size of the paranasal sinuses of a person on the type of skull]. Morfologiya. 2003;123(2):84-7. (in Russian).

Emel'yanenko NR, Bambulyak AV, Dyachuk II. Osobennosti stroeniya nosovoy peregorodki, lobnykh i klinovidnykh pazukh cheloveka v yunosheskom vozraste [Structural features of the nasal septum, frontal and sphenoid sinuses of a person in adolescence]. V: Materialy Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. posvyashchennoy 50-letiyu kafedry anatomii cheloveka GrGMU; 2008 Mar 26-27; Grodno. Grodno; 2008. p. 44-5. (in Russian).

Bambuliak AV, Makar BH. Variantna anatomiia lobovykh pazukh u yunats'komu vitsi [Variational anatomy of the frontal sinuses in adolescence]. V: Materialy naukovoho konhresu IV Mizhnarodni pyrohivs'ki chytannia prysviachenoho 200-richchiu z dnia narodzhennia Pyrohova MI. V z’izd anatomiv, histolohiv, embriolohiv i topohrafoanatomiv Ukrainy: 2010 Cher 2-5; Vinnytsia. Vinnytsia; 2010. p. 7. (in Ukrainian).

Pronina OM, Serbin SI. Topohrafo-anatomichniobhruntuvannia vynyknennia ta shliakhiv rozpovsiudzhennia patohlohichnykh protsesiv lobovoi pazukhy v sumizhni dilianky [Topographic and anatomical substantiation of the origin and ways of propagation of pathological processes of the frontal sinus in adjacent areas]. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2011;1(2):38-41. (in Ukrainian).

Tulebaev RK, Kudasov TR. Anatomicheskie osobennosti nekotorykh struktur ostiomeatal'nogo kompleksa polosti nosa [Anatomical features of some structures of the ostiomeatal complex of the nasal cavity]. Rossiyskaya rinologiya. 2005;2:36. (in Russian).

Vishnyakov VV. Anatomicheskie varianty stroeniya polosti nosa i okolonosovykh pazukh pri komp'yuternoy tomografii [Anatomical options for the structure of the nasal cavity and paranasal sinuses with computed tomography]. Rossiyskaya rinologiya. 2003;2:16. (in Russian).

Lopez N, Nunen A, Martinez R. Lateral nasal wall ossification during the first 24 weeks of prenatal development. In: 1st Jeint Mutingof EACA and AACA; 2003 Jul 7-11; Graz. Graz; 2003. р. 222.

Makar BH, Diachuk II, Bambuliak AV. Osoblyvosti budovy klynopodibnoi i lobovykh pazukh u liudei zriloho viku druhoho periodu [Features of the structure of the wedge-shaped and frontal sinuses in people of mature age of the second period]. V: Materialy 94-i pidsumkovoi naukovoi konferentsii profesors'ko-vykladats'koho personalu BDMU; 2013 Liut 18, 20, 25; Chernivtsi. Chernivtsi: BDMU; 2013, p. 24-5. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Быстрова М.М. Индивидуальная анатомическая изменчивость формы, размеров и аномалии челюсти / М.М. Быстрова // Укр. мед.альманах. – 2008. – Т. 11, № 2. – С. 27-29.

2. Богданов В.В. Одонтогенный гайморит / В.В. Богданов, А.Г. Балабанцев // Ж.вуш., нос. і горл. хвороб. – 2005. – № 4. – С.72-78.

3. Бамбуляк А.В. Анатомія залоз слизової оболонки лобових пазух / А.В. Бамбуляк // Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології:матеріали 2-го наукового симпозіуму. – Чернівці, 2010. – С. 25.

4. Структурно-функциональная организация слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух / С.Б. Безшапочный, Ю.А. Гасюк, В.В. Лобурец [и др.] // Ринологія – 2011. –№ 4, – С. 3-13.

5. Макар Б.Г. Становлення залоз слизової оболонки стінок носа і при носових пазух в онтогенезі людини. / Б.Г. Макар // Бук.мед.вісн. – 2000. – Т. 4, № 2.– С. 185-188.

6. Стагниева И.В. Морфологические исследования слизистой оболочки лобных пазух / И.В. Стагниева // Рос.оториноларинголог. – 2008. – № 1. – С. 136-142.

7. Байдик О.Д. Особенности гемомикроциркуляторного русла слизистой оболочки околоносовых пазух человека / О.Д. Байдик // Морфология. – 2008. – Т. 133, № 2. – С. 15.

8. Макар Б.Г. Особливості кровопостачання носової ділянки в онтогенезі людини / Б.Г. Макар // Галицький лікар.вісн. – 2003. – Т. 10, Ч. 2. – С. 127-129.

9. Проніна О.М. Морфо-функціональна характеристика слизової оболонки лобової пазухи людини / О.М. Проніна, С.І. Сербін, Г.А. Єрошенко // Укр. морфолог. альманах. – 2011. – Т. 9, № 3. – С. 12-13.

10. Исследование мерцательного эпителия полости носа invitro / В.С. Козлов, А.И. Крамной, Л.Л. Державина [и др.] // Рос.ринолог. – 2005. – № 4. – С. 22-25.

11. Бакулина Л.С. О муколитической терапии при продуктивных риносинуситах / Л.С. Бакулина, Н.Н. Плужников, Ю.М. Овсянников // Рос. ринолог. – 2005. – № 2. – С. 14.

12. Ahmad А. Nasal ciliary studies in children with cyronic respiratory tract symptoms / A. Ahmad, Drake-Lee // Ryinology – 2003. – V. 41, № 2. – P. 69-71.

13. Топоров Г.М. Клінічна анатомія обличчя: навч. посібник / Г.М. Топоров // [2-ге видання перероб. і доп.]. – Харків: Факт, 2005. – С. 272.

14. Хакимов Р.А. Характеристика сопутствующей патологии носовой полости и околоносовых пазух у больных с функциональными дисфониями / Р.А. Хакимов, Д.В. Шамсиев // Ж. вуш., нос. і горл.хв. – 2012. – № 1. – С. 59-63.

15. Кисилев А.С. Гиперпневматизация околоносовых пазух как манифестный признак патологических синдромов / А.С. Кисилев, Д.В. Руденко // Ж.вуш., нос. і горл.хв. – 2004. – № 4. – С. 15-20.

16. Варіанти аеродинаміки “клапана” носа при різній патології носа і навколоносових пазух / Ю.В. Мітін, Л.Р. Джурко, С.В. Скицюк [та ін.] // Ж. вуш., нос. і горл. хв. – 2003. – № 1. – С. 24-30.

17. Ефективність неінвазивної тактики лікування дітей з гострими риносинуситами / Г.Е. Тімен, О.Ф. Мельников, В.М. Писанко [та ін.] // Ринолог. – 2006. – № 3. – С. 15-20.

18. Psifidis A. Medical management of rhinosinusitis / A. Psifidis // 5-th European Congressof Otj-Rhino-Laryngol Headand Neck Surgery. – 2004. – P. 25-26.

19. Stavsky A. Orbital and sntracranial complication of sinusitis in Siberia / A. Stavsky, M. Melnikov // 5-th European Congressof Otj-Rhino-Laryngol Headand Neck Surgery. – 2004. – P. 82

20.Niedzielski A.B. Thei ncidence of orbital complications in children with sinusitis / A.B. Niedzielski, M.A. Kotowski, G. Niedzielska // 5-th European Congressof Otj-Rhino-Laryngol HeadandNeckSurgery. – 2004. – P. 203.

21. Поиск путей улучшения лечения детей с хроническими воспалительными заболеваниями носа и околоносовых пазух / Ю.Г. Резниченко, Н.В. Скория, Е.Г.Скорый [и др.] // Клин.педиатр. – 2006. – № 3. – С. 33-36.

22. Лайко А.А. Роль хламідійної інфекції в хронічній патології навколо носових пазух у дітей / А.А. Лайко, О.Ю. Бредун, В.Г. Яновська // Ж. вуш., нос. і горл. хв. – 2004. –№ 1. – С. 40-43.

23. Малоголовка О.А. Будова носової порожнини плодів людини / О.А. Малоголовка, В.В. Власов // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. Актуальні питання вікової анатомії та ембріотопографії: тези доповідей Всеукр. наук. конф.: – 2006. – Т. 5, № 2. – С. 77-78.

24. Котова Е.Н. Поражение верхній челюсти при фиброзной дисплазии у детей / Е.Н. Котова, А.А. Титова // Вестн. оториноларинголог. – 2004. – № 3. – С. 34-36.

25. Косоуров А.К. Зависимостьразмеровоколоносовых пазух человека от типа черепа / А.К. Косоуров, В.В. Морозова // Морфология. – 2003. – Т. 123, № 2. – С. 84-87.

26. Емельяненко Н.Р. Особенности строения носовой перегородки, лобных и клиновидных пазух человека в юношеском возрасте /Н.Р. Емельяненко, А.В. Бамбуляк, И.И. Дячук // Актуальные вопросы морфологии:сб. тр. Междунар. науч.-практ.конф., посв. 50-летию кафедры анатомии человека ГрГМУ. – Гродно, 2008. – С. 44-45.

27. Бамбуляк А.В. Варіантна анатомія лобових пазух у юнацькому віці / А.В. Бамбуляк, Б.Г. Макар // ІV Міжнародні пирогівські читання присвяченого 200-річчю з дня народження М.І. Пирогова. V з’їзд анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України: матер. наук. конгр. – Вінниця, 2010. – С. 7.

28. Проніна О.М. Топографо-анатомічніобгрунтування виникнення та шляхів розповсюдження патоглогічних процесів лобової пазухи в суміжні ділянки / О.М. Проніна, С.І. Сербін // Вісн. проблем біолог. і мед. – 2011. –Т. 1, Вип. 2, – С. 38-41.

29.Тулебаев Р.К. Анатомические особенности некоторых структур остиомеатального комплекса полости носа / Р.К. Тулебаев, Т.Р. Кудасов// Рос.ринолог. – 2005. – № 2. – С. 36.

30. Вишняков В.В. Анатомические варианты строения полости носа и околоносовых пазух при компьютерной томографии / В.В. Вишняков // Рос.ринолог. – 2003. – № 2. – С. 16.

31. Lateral nasal wall ossification during the first 24 weeks of prenatal development / N. Lopez, A. Nunen, R. Martinez [et al.] // 1-st Jeint Mutingof EACA and AACA (Graz, July 7-11, 2003). – Graz, 2003. – P. 222.

32. Макар Б.Г. Особливості будови клиноподібної і лобових пазух у людей зрілого віку другого періоду / Б.Г. Макар, І.І. Дячук, А.В. Бамбуляк // Матеріали 94-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу БДМУ. – Чернівці, 2013. – С. 24-25.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2020
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754