DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIII.1.47.2014.52

ПОШИРЕННЯ ТА ЕКОЛОГО-ЦЕНОТИЧНІ ПРЕФЕРЕНЦІЇ FRITILLARIA MONTANA HOPPE (LILIACEAE) НА ПІВНІЧНО-СХІДНІЙ МЕЖІ АРЕАЛУ

M. A. Kazemirska

Анотація


На основі проведених досліджень встановлені особливості поширення виду на північно-східній межі ареалу та історія його дослідження, а також виявлені основні риси еколого-ценотичної приуроченості місцезростань Fmontana.


Ключові слова


Fritillaria montana Hoppe; поширення; еколого-ценотична приуроченність

Повний текст:

PDF

Посилання


Bordzilovs'kyi YeI. Rodyna Liliini - Liliaceae Hall [Lilies Family - Liliaceae Hall]. V: Kotov MI, redaktor. Flora URSR. Kiеv; 1950. T. 3; p. 61-266. (in Ukrainian).

Zerov DK, redaktor. Vyznachnyk roslyn Ukrainy [Determinant of plants of Ukraine]. Kiеv: Naukova dumka; 1965. 878 p. (in Ukrainian).

Vinichenko TS. Roslyny Ukrainy pid okhoronoiu Berns'koi konventsii [Plants of Ukraine protected by the Berne Convention]. Kiеv: Ministerstvo okhorony navkolyshn'oho pryrodnoho seredovyscha Ukrainy; 2006, p. 27-28. (in Ukrainian).

Volutsa OD. Fritillaria montana Norre u flori Chernivets'koi oblasti [Fritillaria montana Norre in the flora of Chernivtsi region]. Naukovyi visnyk Chernivets'koho universytetu. Seriia Biolohiia. 2006;293;31-4. (in Ukrainian).

Geydeman TS. Opredelitel' vysshikh rasteniy Moldavskoy SSR [Key to higher plants of the Moldavian SSR]. Kishinev: Shtiintsa; 1975. 574 p. (in Russian).

Golubets MA, Zaverukha BV. Sovremennoe sostoyanie genofonda flory USSR. [The current state of the gene pool of the flora of the Ukrainian SSR]. V: Materialy sessii nauch. sovetov po biologicheskim problemam AN USSR i Yuzhnogo otdniy VASKhNIL Geneticheskie resursy rasteniy i zhivotnykh Ukrainskoy SSR: izuchenie, ispol'zovanie, popolnenie i sokhranenie; 1985; Kiev. Kiev: Naukova dumka; 1987, p. 9-23. (in Russian).

Didenko IP. Vydy rodu Fritillaria L. (Liliaceae) v Ukraini (ekoloho-tsenotychni osoblyvosti ta okhorona) [Species of the genus Fritillaria L. (Liliaceae) in Ukraine (ecological-cenotic features and protection)] [avtoreferat]. Kiev; 2007. 20 p. (in Ukrainian).

Didenko IP. Heohrafichne poshyrennia Fritillaria montana Norre v Ukraini [Geographical distribution of Fritillaria montana Norre in Ukraine]. V: Materialy 12 z’izdu Ukrains'koho botanichnoho tovarystva; 2006 Tra 15-16; Odesa. Odesa; 2006, p. 28-29. (in Ukrainian).

Kazemirs'ka MA, Chornei II. Fritillaria montana Hoppe (Liliaceae): heohrafichna kharakterystyka, poshyrennia v Ukraini [Fritillaria montana Hoppe (Liliaceae): geographical feature, distribution in Ukraine]. Biolohichni systemy. 2010;2(3):63-8. (in Ukrainian).

Kazemirs'ka MA, Chornei II. Istoriia doslidzhennia Fritillaria montana Hoppe (Liliaceae) [History of the study Fritillaria montana Hoppe (Liliaceae)]. Biolohichni systemy. 2011;3(4):394-403. (in Ukrainian).

Kazemirs'ka MA, Volutsa OD, Tokariuk AI. Novi mistseznakhodzhennia Fritillaria montana Hoppe (Liliaceae) u Prut-Dnistrovs'komu mezhyrichchi. Aktual'ni problemy botaniky ta ekolohii [New locations of Fritillaria montana Hoppe (Liliacea) in the Prut-Dnistrovsky Inter-Rivers]. V: Materialy mizhnarodnoi konferentsii molodykh uchenykh; 2008 Ser 13-16; Kam’ianets'- Podil's'kyi. Kiev; 2008, p. 97-8. (in Ukrainian).

Popovych SYu, redaktor. Kataloh rarytetnoho bioriznomanittia zapovidnykiv i natsional'nykh pryrodnykh parkiv Ukrainy. Fitohenetychnyi fond, mitohenetychnyi fond, fitotsenotychnyi fond [Catalog of rare biodiversity of reserves and national natural parks of Ukraine. Phytogenetic fund, mitogenetic fund, phytocenotic fund]. Kiev: Fitosotsiolohichnyi tsentr; 2002. 276 p. (in Ukrainian).

Kleopov YuD. Analiz flory shirokolistvennykh lesov evropeyskoy chasti SSSR [Analysis of the flora of deciduous forests of the European part of the USSR]. Kiev: Naukova dumka; 1990. 352 p. (in Russian).

Chopyk VI. Pro okhoronu dykoi flory i fauny ta pryrodnykh seredovyshch isnuvannia v Yevropi [On the protection of wild flora and fauna and natural habitats in Europe]. Kiev: Fitosotsiotsentr; 1999. 52 p. (in Ukrainian).

Konventsiia pro okhoronu dykoi flory i fauny ta pryrodnykh seredovysch isnuvannia v Yevropi (Bern, 1979 rik) [Convention for the Conservation of Europe's Wildlife and Natural Habitats (Bern, 1979)]. Kiev: Minekobezpeky Ukrainy; 1998. 76 p. (in Ukrainian).

Borodin AM, Bannikov AG, Sokolov VE, redaktory. Krasnaya kniga SSSR. Redkie i nakhodyashchiesya pod ugrozoy ischeznoveniya vidy zhivotnykh i rasteniy [Red Book of the USSR. Rare and endangered species of animals and plants]. Moskow: Lesn. prom-st'; 1984. T. 2. 480 p. (in Russian).

(Liliaceae Juss.) v natsional'nomu pryrodnomu parku Podil's'ki Tovtry [Fritillaria montana Hoppe (Liliaceae Juss.) in Podilskyi Tovtry National Park]. Ukrains'kyi botanichnyi zhurnal. 2000; 57(3):284-86. (in Ukrainian).

Liubins'ka LH. Riabchyk hirs'kyi - Fritillaria montana Hoppe [Fritillaria montana Hoppe]. V: Plany zakhodiv schodo zberezhennia populiatsii vydiv flory ta fauny, scho zaneseni do Chervonoi knyhy Ukrainy ta v mizhnarodni Chervoni pereliky, v mezhakh ustanov pryrodno - zapovidnoho fondu [Plans for conservation of flora and fauna populations listed in the Red Data Book of Ukraine and in the International Red Lists within the framework of the nature reserve fund]. Kharkiv: Raider; 2006, p. 52-3. (in Ukrainian).

Novosad VV, Kryts'ka LI, Liubins'ka LH. Fitobiota natsional'noho pryrodnoho parku Podil's'ki Tovtry. Sudynni roslyny [Phytobiota of Podilskyi Tovtry National Park]. Kiev: Fiton; 2009. 41 p. (in Ukrainian).

Prokudin YuN, redaktor. Opredelitel' vysshikh rasteniy Ukrainy [Key to Higher Plants of Ukraine]. Kiev: Naukova dumka; 1987. 548 p. (in Russian).

Rotov RA. Tsenoticheskie populyatsii vidov Fritillaria evropeyskoy chasti SSSR kak istochniki introduktsii [Coenotic populations of Fritillaria species in the European part of the USSR as sources of introduction]. V: Lapin PI. Botaniko-geograficheskie rayony SSSR. Perspektivy introduktsii rasteniy [Coenotic populations of Fritillaria spp. In the European part of the USSR as sources of introduction]. Moskow: Nauka; 1974, p. 114-20. (in Russian).

Sobko VH. Riabchyk rus'kyi ta riabchyk hirs'kyi [Russian grouse and mountain grouse]. V: Sheliah-Sosonko YuR, redaktor. Chervona knyha Ukrainy. Roslynnyi svit. Kiev: Ukrains'ka entsyklopediia; 1996, p. 289-90. (in Ukrainian).

Didukh YaP, redaktor. Chervona knyha Ukrainy. Roslynnyi svit [Red Book of Ukraine. Flora]. Kiev: Hlobalkonsaltynh; 2009. 912 p. (in Ukrainian).

Chornei II. Budzhak VV, Termena BK. Novi vidomosti pro poshyrennia na Chernivechchyni sudynnykh roslyn z Chervonoi knyhy Ukrainy ta yikh okhorona [New information about the distribution in the Chernivtsi region of vascular plants from the Red Book of Ukraine and their protection]. Ukrains'kyi botanichnyi zhurnal. 2001;58(1):78-83. (in Ukrainian).

Chornei II, Kahalo OO, Liubins'ka LH. Riabchyk hirs'kyi [Mountain grouse.]. V: Didukh YaP, redaktor. Chervona knyha Ukrainy. Roslynnyi svit. Kiev: Hlobalkonsaltynh; 2009, р. 139. (in Ukrainian).

Chornei II, Budzhak VV, Tokariuk AI. Khorolohichna kharakterystyka rarytetnykh efemeroidnykh heofitiv Chernivets'koi oblasti [Chrological characteristics of rare ephemeroid geophytes of Chernivtsi region]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia Biolohia. 2000;8:18-22. (in Ukrainian).

Strid A, Tan K. Mountain flora of Greece. 1st ed. Edinburgh: Edinburgh University Press; 1991. Vol. 1; 1008 р.

Kamari G, Phitos D. Karyosystematic study of Fritillaria messanensis s.l. (Liliaceae). Willdenowia. 2006;36(1):217-33. doi: 10.3372/wi.36.36118.

Kazemirska M. A short review of history of the research Fritillaria montana Hoppe in Ukraine. In: Materials V International conference of young scientists, dedicated to 160th anniversary from the birth of professor Frants Kamenskiy Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution; 2011 June 13-17; Odessa. Odessa; 2011, p. 26-7.

Kazemirska M, Chorney I. Fritillaria montana Hoppe in synanthropic forest communities in the area between the Prut and Dniester rivers (Chernivtsi region). In: Materials IX International Conference Anthropization and Environment of Rural Settlements. Flora and Vegetation; 2010 Jun 29-Jul 01; Kamyanets-Podilskiy and Boyany; Kiev; 2010, p. 32-3.

Koch WDJ, Hoppe D. Auszug aus einem Schreiben des Hrn. Hofrath Dr. Koch in Erlangen and Prof. Hoppe über Fritillaria montana Hpp. Flora. 1832;2:476-80.

Peruzzi L, Mancuso E, Ansaldi M. Distribuzione, caratterizzazione e consistenza delle popolazioni toscane di Fritillaria montana Hoppe (Liliaceae). Webbia. 2008;63(2):309-15. doi: 10.1080/00837792.2008.10670846

Rønsted N, Law S, Thornton H. Molecular phylogenetic evidence for the monophyly of Fritillaria and Lilium (Liliaceae; Liliales) and the infrageneric classification of Fritillaria. Molecular Phylogenetics and Evolution. 2005;35(3):509-27. doi: 10.1016/j.ympev.2004.12.023.

Săvulescu T, Rayss T. Materiale pentru Flora Basarabiei. Bucuresti: Institutul de arte Grafice Bucovina; 1924. 80 р.

Tomović G, Vukojičić S, Niketić M. Fritillaria (Liliaceae) in Serbia: distribution, habitats and some taxonomic notes. Phytologia Balcanica. 2007;13(3):359-70.

Ţора E. Fragmente floristice din Bucovina şi Basarabia de Nord. Buletinul de informații al Grădinii Botanice și al Muzeului Botanic dela Universitatea din Cluj. 1936;15:209-18.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бордзіловський Є.І. Родина Лілійні – Liliaceae Hall. / Є.І. Бордзіловський // Флора УРСР. – К.: Вид-во АН УРСР, 1950. – Т.3. – С. 61-266.

2. Визначник рослин України / Академія Наук Української РСР. Інститут ботаніки. – К.: Наук. думка, 1965. – 878 с.

3. Вініченко Т.С. Рослини України під охороною Бернської конвенції / Т.С. Вініченко. – К.: Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, 2006 – С. 27-28.

4. Волуца О.Д. Fritillaria montana Норре у флорі Чернівецької області / О.Д. Волуца // Наук. вісник Чернів. ун–ту. – Чернівці: Рута, 2006. – Вип. 293. Біологія. – С. 31-34.

5. Гейдеман Т.С. Определитель высших растений Молдавской ССР / Т.С. Гейдеман. – Кишинев: Издательство "Штиинца", 1975. – 574 с.

6. Голубец М.А. Современное состояние генофонда флоры УССР / М.А. Голубец, Б.В. Заверуха // Генетические ресурсы растений и животных Украинской ССР. – К.: Наук. думка, 1987. – С. 9-23.

7. Діденко І.П. Види роду Fritillaria L. (Liliaceae) в Україні (еколого-ценотичні особливості та охорона) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.05 "Ботаніка" / І.П. Діденко. – К., 2007. – 20 с.

8. Діденко І.П. Географічне поширення Fritillaria montana Норре в Україні / І.П. Діденко // Матеріали XII з’їзду Українського ботанічного товариства, Одеса, 2006 р.: тези доповідей. – Одеса, 2006. – С. 28-29.

9. Каземірська М.А. Fritillaria montana Hoppe (Liliaceae): географічна характеристика, поширення в Україні / М.А. Каземірська, І.І. Чорней // Біологічні системи. – 2010. – Т.2, Вип. 3.– С. 63-68.

10. Каземірська М.А. Історія дослідження Fritillaria montana Hoppe (Liliaceae) / М.А. Каземірська, І.І. Чорней // Біологічні системи. – 2011. – Т.3, Вип. 4. – С. C. 394-403.

11. Каземірська М.А. Нові місцезнаходження Fritillaria montana Hoppe (Liliaceaе) у Прут-Дністровському межиріччі / М.А. Каземірська, О.Д. Волуца, А.І. Токарюк [та ін.] // Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали міжнародної конференції молодих учених, 13-16 серпня, 2008 р., Кам’янець- Подільський: тези доповідей. – К., 2008. – С. 97-98.

12. Каталог раритетного біорізноманіття заповідників і національних природних парків України. Фітогенетичний фонд, мітогенетичний фонд, фітоценотичний фонд / [під. ред. С.Ю. Поповича]. – К.: Фітосоціологічний центр, 2002. – 276 с.

13. Клеопов Ю. Д. Анализ флоры широколиственных лесов европейской части СССР / Ю. Клеопов. – К.: Наук. думка, 1990. – 352 с.

14. Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі / [автор-упорядник В.І. Чопик]. – К.: Фітосоціоцентр, 1999. – 52 с.

15. Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (Берн, 1979 рік). — К.: Мінекобезпеки України, 1998. — 76 с.

16. Красная книга СССР. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений / [Бородин А.М., БанниковА.Г., Соколов В.Е. и др.]. – М.: Лесн. пром–сть, 1984. – Т. 2. – 480 с.

17. Любінська Л.Г. Fritillaria montana Hoppe (Liliaceae Juss.) в національному природному парку "Подільські Товтри" / Л.Г. Любінська // Український ботанічний журнал. –2000. – Т. 57, № 3. – С. 284-286.

18. Любінська Л.Г. Рябчик гірський – Fritillaria montana Hoppe / Л.Г. Любінська // Плани заходів щодо збереження популяцій видів флори та фауни, що занесені до Червоної книги України та в міжнародні Червоні переліки, в межах установ природно – заповідного фонду. – Харків: ВД "Райдер", 2006. – С. 52-53.

19. Новосад В.В. Фітобіота національного природного парку "Подільські Товтри". Судинні рослини / В.В. Новосад, Л.І. Крицька, Л.Г. Любінська. – К.: Фітон. – 2009. – С.41.

20. Определитель высших растений Украины / [Доброчаева Д.Н., КотовМ.И., Прокудин Ю.Н. и др.]. – К.: Наук. думка, 1987. – 548 с.

21. Ротов Р.А. Ценотические популяции видов Fritillaria европейской части СССР как источники интродукции / Р.А. Ротов // Ботанико-географические районы СССР. Перспективы интродукции растений – М.: Наука, 1974. – С. 114-120.

22. Собко В.Г. Рябчик руський та рябчик гірський / В.Г. Собко // Червона книга України. Рослинний світ. – К.: Укр. енциклопедія, 1996. – С. 289–290.

23. Червона книга України. Рослинний світ / [за ред. Я.П. Дідуха]. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – 912 с.

24. Чорней І.І. Нові відомості про поширення на Чернівеччині судинних рослин з "Червоної книги України" та їх охорона / І.І. Чорней, В.В. Буджак, Б.К. Термена [та ін.] // Український ботанічний журнал. – 2001. – Т.58, № 1. – С. 78-83.

25. Чорней І.І. Рябчик гірський / І.І. Чорней, О.О. Кагало, Л.Г. Любінська // Червона книга України. Рослинний світ. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – С. 139.

26. Чорней І.І. Хорологічна характеристика раритетних ефемероїдних геофітів Чернівецької області / І.І. Чорней, В.В. Буджак, А.І. Токарюк // Наук. вісник УжНУ. Сер. Біол. – 2000. – Вип. 8. – С. 18-22.

27. Kamari G. Fritillaria L. / G. Kamari // Mountain flora of Greece. – Edinburgh Univ. Press, 1991. – Vol. 2. – P. 672-683.

28. Kamari G. Karyosystematic study of Fritillaria messanensis s.l. (Liliaceae) / G. Kamari, D. Phitos // Willdenowia (Special Issue). – Berlin-Dahlem, 2006. –Vol. № 36. – P. 217-233.

29. Kazemirska M. A short review of history of the research Fritillaria montana Hoppe in Ukraine / M. Kazemirska // V International conference of young scientists "Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution.", dedicated to 160th anniversary from the birth of professor Frants Kamenskiy. – Odessa, June 13-17, 2011. – P.26-27.

30. Kazemirska M. Fritillaria montana Hoppe in synanthropic forest communities in the area between the Prut and Dniester rivers (Chernivtsi region) / M. Kazemirska, I.Chorney // IX International Conference Anthropization and Environment of Rural Settlements. Flora and Vegetation. – Kamyanets-Podilskiy and Boyany, Ukraine, 29 June – 01 July 2010. – Kyiv: M.G. Kholodny Institute of Botany, NAS of Ukraine, 2010. – P. 32-33.

31. Koch WDJ. II Correspondenz. Auszug aus einem Schreiben des Hrn. Hofrath Dr. Koch in Erlangen and Prof. Hoppe über Fritillaria montana Hpp. / WDJ. Koch, D. Hoppe // Flora 15 – 1832. – № 2. – Р. 476–480.

32. Peruzzi L. Distribuzione, caratterizzazione e consistenza delle popolazioni toscane di Fritillaria montana Hoppe (Liliaceae) / L. Peruzzi, E. Mancuso, M. Ansaldi [et al.] // Webbia. – 2008. – Vol.63, №2. – P. 309-315.

33. Rønsted N. Molecular phylogenetic evidence for the monophyly of Fritillaria and Lilium (Liliaceae; Liliales) and the infrageneric classification of Fritillaria / N. Rønsted, S. Law, H. Thornton [et al.] // Molecular Phylogenetics and Evolution. – 2005. – № 35. – P. 509-527.

34. Săvulescu Tr. Materiale pentru Flora Basarabiei / Tr. Săvulescu, T. Rayss. – Bucuresti, institutul de arte Grafice Bucovina, 1924. – P. 66.

35. Tomović G. Fritillaria (Liliaceae) in Serbia: distribution, habitats and some taxonomic notes / G. Tomović, S. Vukojičić, M. Niketić [et al.] // Phytologia Balcanica. – Sofia, 2007. – №13 (3). – P. 359 –370.

36. Ţора E. Fragmente floristice din Bucovina şi Basarabia de Nord / E. Ţора // Bul. Grădinii Botanice şi al Muzeului Botanic dela Univ.din Cluj. – 1936. – № 15. – Р. 209-218.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2020
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754