DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIV.1.51.2015.15

Зміна біофізичних властивостей вологи видихнутого повітря у хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів

О. М. Комлевой, В. Г. Чернявський, Ю. I. Бажора

Анотація


У даній роботі проаналізовано проблеми діагностування хронічного обструктивного захворювання легенів (ХОЗЛ) на різних його стадіях. Показана необхідність проведення інтегрального оцінювання патологічних змін у дихальній системі. Для отримання інтегральних показників стану дихальної системи вивчено субфракційний склад конденсату вологи видихнутого повітря (КВВП) за допомогою методу лазерної кореляційної спектроскопії (ЛКС). Аналіз зсувів у макромолекулярному складі КВВП показав, щопри ХОЗЛ для ЛК-спектра є характерним зсув у бік відносного збільшення розмірів досліджуваних частинок, що є ознакою запального процесу. Також, при цьому істотно збільшується внесок частинок середньомолекулярного діапазону та, меншою мірою, зростає внесок частинок високомолекулярного діапазону. Вусі терміни спостережень ЛК-спектри хворих на ХОЗЛ мають схожий характер розподілу частинок, що зумовлено неухильно прогресуючим характером розвитку захворювання.

Ключові слова


конденсат вологи видихнутого повітря; хронічне обструктивне захворювання легенів; лазерна кореляційна спектроскопія

Повний текст:

PDF

Посилання


Global initiative for chronic obstructive lung disease. Global strategy for the diagnosis, management and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. NHLBI/WHO workshop report. Bethesda, National Heart, Lung and Blood Institute; updated 2011. –www.goldcopd.org

Наказ МОЗ Українивід 27.06.2013 № 555 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичноїдопомоги при хронічному обструктивному захворюванні легень».

Nowak D., Kasielski M., Antczak A., Pietras T., Bialasiewicz P. Increased content of thiobarbituric acid-reactive substances and hydrogen peroxide in the expired breath condensate of patients with stable chronic obstructive pulmonary disease: no significant effect of cigarette smoking. – Respir. Med. – 1999. – P. 389 – 396.

Бажора Ю.И., Носкин Л.А. Лазерная корреляционная спектроскопия в медицине. –Одеса: «Друк», 2002. – 400 с.

Факторы и механизмы саногенеза: монография / В.Н. Запорожан, Л.А. Носкин, В.И. Кресюн [и др.]; под ред. В.Н. Запорожана. – Одесса: ОНМедУ, 2014. – 448 с.

Комлевой А. Н. Рекомендации по проведению исследования состава конденсата влаги выдыхаемого воздуха методом лазерной корреляционной спектроскопии / А. Н. Комлевой // Загальна патологія та патологічна фізіологія. – 2012. – Т. 7. – № 4 (додаток Б). – С. 56 – 60.

Пат. 47117 Україна, МПК51 А 61 В 10/00. Пристрій для збирання конденсату вологи видихнутого повітря / Комлевой О. М., Бажора Ю. І.; заявник і патентовласник Одеський державний медичний університет. — № u 2009 11258; заявл. 06.11.09 ; опубл. 11.01.10, Бюл. № 1.

Komlevoy A., Bazhora Yu., Cherniavskyi V. The differential analysis of seasonal changes of the moisture condensate macromolecular structure of the exhaled air according to laser correlation spectroscopy data // British Journal of Science,Education and Culture. – London University Press. – 2014. – № 1 (5). – V. III. – P. 19 – 27.

Чучалин А. Г. Хроническая обструктивная болезнь легких и сопутствующие заболевания / А. Г. Чучалин // Терапевтический архив. – 2013. – № 8. – С. 43 – 48.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2020
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754