DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIV.1.51.2015.41

Гістоморфологічне обґрунтування ілеотрансверзоанастомозу в експерименті

О. В. Чорний, О. І. Іващук, І. С. Давиденко, В. Ю. Бодяка

Анотація


В даній статті гістоморфологічно обґрунтовано переваги запропонованого кінцебокового ілеотрансверзоанастомозу в плані порівняно кращого перебігу компенсаторних процесів та швидкого відновлення нормальної функціональної здатності кишечнику. Встановлено, що формування запропонованого тонко-товстокишкового анастомозу після видалення ілеоцекального кута характеризується вищою оптичною густиною PAS-позитивного забарвлення глікокаліксу, PAS-позитивного забарвлення келихоподібних клітин, а також кількістю останніх, порівняно із своїми найближчими аналогами, що вказує на кращий перебігу компенсаторних процесів та швидке відновлення нормальної функціональної здатності кишечнику.


Ключові слова


ілеотрансверзоанастомоз; ентероцити; келихоподібні клітини

Посилання


Іващук О.І. Відновлення прохідності кишкового тракту після правобічної геміколектомії та деякі аспекти становлення компенсаторних змін: дис. … канд. мед. наук : 14.01.03 / Іващук Олександр Іванович. – К., 1997. – 159 с.

Карякин А.М. Конце-концевой анастомоз как метод выбора при правосторонней гемиколектомии / А.М. Карякин, М.А. Иванов, С.А. Алиев // Вестник хирургии. – 1998. – Т. 157, № 1 – С. 36-38.

Лабораторні тварини в медико-біологічних експериментах: метод. посібн. / [В.П. Пішак, В.Г. Висоцька, В.М. Магаляс та ін.]. – Ч.: Медуніверситет, 2006. – 350 с., іл.

Патент України на корисну модель 85715, МПК А61В17/00. Спосіб формування тонко-товстокишкового анастомозу / Іващук О.І., Чорний О.В.; заявник та патентовласник Буковинський державний медичний університет. – № u 2013 07550 заявл. 14.06.13; опубл. 25.11.13, Бюл. № 22.

Профилактика ранних послеоперационных осложнений у больных колоректальным раком / Б.В. Сорокин, В.Ю. Пироговский, А.А. Тараненко [и др.] // Онкология. – 2011. – Т. 13, № 4. – С. 332-334.

Функциональное состояние кишечника после правосторонней гемиколэктомии в зависимости от вида анастомоза / Г.И. Воробьев, К.Н. Саламов, Л.Л. Капуллер [и др.] // Анналы хирургии. – 1998. – № 3. – С. 33-35.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754