DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIV.2.52.2015.60

Методи оцінки якості навколишнього середовища

V. F. Myslytskiy, Yu. G. Masikevych, S. S. Tkachuk, M. D. Perepelyuk, G. A. Myslytska, A. M. Turcan

Анотація


Наведений аналіз сучасних методів оцінки якості навколишнього середовища. Детально розглянуто методи біологічного моніторингу і біоіндикації.

Ключові слова


біосфера; біологічний компонент; антропогенний тиск; забруднення середовища проживання; біоіндикація; біотестування

Повний текст:

PDF

Посилання


Анализ объектов окружающей среды. Инструментальные методы // Под ред. Р.Сониасси. - Москва: Мир, 1993.- 78с.

Andreitsev V.I. Ekolohichne pravo / V.I.Andreitsev - K.: Venturi, 1996. - 208s.

Bab'iak O.S. Ekolohichne pravo Ukrainy: [Navch. posib] / O.S. Bab'iak, P.D. Bilenchuk, Iu.O Chyrva - K.: Atika, 2000. - 216s.

Balashenko S.A. Mezhdunarodno-pravovaya okhrana okruzhayushchey sredy i prava cheloveka: Ucheb. posobie / S.A.Balashenko, T.Y.Makarova // Minsk:, 1999. -256 s.

Vlasyk L.I. Bezpeka zhyttiediial'nosti. Osnovy okhorony pratsi v medytsyni ta farmatsii. Navch. posib. / L.I. Vlasyk, O.M. Zhukovs'kyi, I.F. Prunchak [ta in.] // Chernivtsi: Med.universytet, 2011.-176 s.

Vlasyk L.I. Navchal'no-metodychni materialy do praktychnykh zaniat' z hihiieny ta ekolohii / L.I. Vlasyk, O.M. Zhukovs'kyi, I.F. Prunchak [ta in.] // Chernivtsi: Med.universytet, 2010.-398 s.

Haichenko V.A. Osnovy bezpeky zhyttiediial'nosti liudyny. Navch. posib. // V.A. Haichenko, H.M. Koval'.-K.:MAUP, 2002.-232 s.

Голубець М.А. Від біосфери до соціосфери / М.А. Голубець // Л.:Поллі, 1997.- 257 с.

Gorelov A.A. Ekologiya: uchebnoe posobie / A.A. Gorelov // Moskva: Tsentr, 1998. - 240 s.

Huk M. Derzhavna ekolohichna inspektsiia Ukrainy. Derzhavna inspektsiia okhorony pryrodnoho seredovyscha Pol'schi. Kontrol' i monitorynh pryrodnoho seredovyscha Ukrainy ta Pol'schi / za red. M. Huk // Varshava, 1994. - 99 s.

Zhydets'kyi V.Ts., Dzhyhyrei V.S, Mel'nykov O.V. Osnovy okhorony pratsi. - Vyd. 2-e, steryot. - L'viv: 2000. - 347 s.

Zapol's'kyi A.K., Saliuk A.I. Osnovy ekolohii: Pidruchnyk / Za red. K.M. Sytnyka. - K.: Vyscha shkola, 2001. – 358 s.

Zbirnyk zakonodavchykh aktiv Ukrainy pro okhoronu navkolyshn'oho pryrodnoho seredovyscha. U 8 tomakh. – Chernivtsi: Zelena Bukovyna, 1997 – T.1. – 344s, 2002 – T.8. 388s.

Ekolohichnyi pasport Chernivets'koi oblasti / vidp. red. V.D.Solodkyi // Chernivtsi: Zelena Bukovyna, 2010. - 271s.

Malakhov I.N. Novaya geologicheskaya sila / I.N. Malakhov // Kriviy Rіg, 2009.-312 s.

Masikevych Iu.H. Metodychni vkazivky do zaniat' ta prohrama z kursu "Upravlinnia pryrodookhoronnoiu diial'nistiu"/ Iu.H. Masikevych, V.D.Solodkyi // Kharkiv: KhDPU, 2000. - 68 s.

Masikevych Iu.H. Metody vymiriuvannia parametriv navkolyshn'oho seredovyscha / za red. Iu.H. Masikevycha // Chernivtsi: Zelena Bukovyna, 2005.-344 s.

Nabyvanets' B.I. Analitychna khimiia pryrodnoho seredovyscha: Pidruch. dlia stud. pryrody, spets. VNZ / B.I.Nabyvanets' , V.V. Sukhan, L.V.Kalabina // K.: Lybid', 1996. - 304 s.

Navkolyshnie seredovysche ta yoho okhorona: Navch. posib. dlia stud. nepryrodn. spets. ped. VNZ / B.H. Burdiian, V.O. Derev'ianko, A.I. Kryvul'chenko [ta in.] // K.: Vyscha shkola, 1993. - 226 s.

Pertsik E.N. Sreda cheloveka: predvidimoe budushchee / E.N. Pertsik // Moskva: Mysl', 1990. - 365 s.

Pochvy. Metody analiza. GOST 26204-84 - GOST 26213-84. Izdanie ofitsial'noe // Moskva: Izdatel'stvo standartov, 1984. - 58 s.

Pochvy. Opredelenie rN solevoy vytyazhki, obmennoy kislotnosti, obmennykh kationov, soderzhaniya nitratov, obmennogo ammoniya k podvizhnoy sery metodami TsINAO. GOST 26483-85 - GOST 26490-85. Izdanie ofitsial'noe // Moskva: Izdatel'stvo standartov, 1985. - 65 s.

Praktychni zaniattia z khimii hruntiv. Metodychni rekomendatsii // Ukladachi: M. A. Berbets', I.S. Smaha, H.V. Shybitova ta in. - Chernivtsi: ChDU, 1997. -45 s.

Pribory i sredstva avtomatizatsii. Katalog. 1.1. Pribory dlya izmereniya i regulirovaniya temperatury. TsNIITEI priborostroeniya. -Moskva, 1989.

Ramad F. Osnovy prikladnoy ekologii. Vozdeystvie cheloveka na biosferu: Per. s fr. - Leningrad: Gidrometeoizdat, 1981. - 544 s.

Sanduliak L.I. Ekolohiia liudyny: Navch. posibn. / L.I.Sanduliak, L.L. Tovazhniachs'kyi, Iu.T. Masikevych ta [in.] // Chernivtsi: Zelena Bukovyna, 2005. – 240 s.

Sternozat M.S. Meteorologicheskie pribori, nablyudeniya i ikh obrabotka / M.S. Sternozat, A.A. Sapozhnikov // Moskva: GIMIIL. - 1989. - 325 s.

Tishchenko N.F. Okhrana atmosfernogo vozdukha. Raschet soderzhaniya vrednykh veshchestv i ikh raspredelenie v vozdukhe: Spravochnik / N.F. Tishchenko // Moskva: Khimiya, 1991.-362 s.

Tolkovyy slovar' ekologicheskikh terminov: Ucheb. posobie dlya stud. vsekh spets. politekhi, profilya / G.A. Tkach, L.N. Ivin, Z.G. Bratuta [i dr.] - K.: Vishcha shk, 1993. - 255 s.

Tom'iuk B.P. Ahrokhimichnyi analiz / B.P.Tom'iuk, V.A.Nikorych. - Chernivtsi: "Ruta", 2000. - 92 s.

Ub A.A. Ekonomika prirodopol'zovaniya / A.A.Ub, Strunkov O.B. // Moskva:Aspekt, 1995. - 188 s.

Fellenberg G. Zagryaznenie prirodnoy sredy. Vvedenie v ekologicheskuyu khimiyu: Per s nem. - Moskva: Mir, 1997. - 232 s.

Shvindlerman S.P. Osnovy obshchey ekologii. - Donetsk: Kassiopeya, 1999. - 168 s.

Ekologicheskaya biotekhnologiya: [Per. s angl.] / Pod red. K.F. Forstera, D. A. Veyza. - Leningrad: Khimiya, 1990. - 333 s.

Ekologicheskaya geologiya Ukrainy: Sprav. posobie / E.F. Shnyukov, V.M. Shestopalov, E.A.Yakovlev i dr. - K.: Nauk, dumka, 1993. - 407s.

Ekologicheskie problemy y prirodookhrannoe obrazovanie / Redkol.: S.A. Ushakov (gl. red.) i dr. - Moskva, 1991. - 177s.

Ekologiya goroda: [Ucheb.] / Pod obshch. red. F.V. Stol'berga. - K.: Libra, 2000. - 464 s.

Ekologicheskaya khimiya. Osnovy i kontseptsii / Pod red. F.Korte; Perevod. s nem. V.V. Sobolya // Moskva: Mir. - 1996. - 382 s.

Eksperimental'naya ekologiya / [V.N. Kudryavtsev, Y.N. Gogotov, V.N. Bashkin i dr.] - Moskva: Nauka, 1991. - 247s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Анализ объектов окружающей среды. Инструментальные методы // Под ред. Р.Сониасси. - Москва: Мир, 1993.- 78с.


2. Андрейцев В.І. Екологічне право / В.І.Андрейцев - К.: Вентурі, 1996. - 208с.


3. Баб'як О.С. Екологічне право України: [Навч. посіб] / О.С. Баб'як, П.Д. Біленчук, Ю.О Чирва - К.: Атіка, 2000. - 216с.


4. Балашенко С.А. Международно-правовая охрана окружающей среды и права человека: Учеб. пособие / С.А.Балашенко, Т.Й.Макарова // Минск:, 1999. -256 с.


5. Власик Л.І. Безпека життєдіяльності. Основи охорони праці в медицині та фармації. Навч. посіб. / Л.І. Власик, О.М. Жуковський, І.Ф. Прунчак [та ін.] // Чернівці: Мед.університет, 2011.-176 с.


6. Власик Л.І. Навчально-методичні матеріали до практичних занять з гігієни та екології / Л.І. Власик, О.М. Жуковський, І.Ф. Прунчак [та ін.] // Чернівці: Мед.університет, 2010.-398 с.


7. Гайченко В.А. Основи безпеки життєдіяльності людини. Навч. посіб. // В.А. Гайченко, Г.М. Коваль.-К.:МАУП, 2002.-232 с.


8. Голубець М.А. Від біосфери до соціосфери / М.А. Голубець // Л.:Поллі, 1997.- 257 с.


9. Горелов А.А. Экология: учебное пособие / А.А. Горелов // Москва: Центр, 1998. - 240 с.


10. Гук М. Державна екологічна інспекція України. Державна інспекція охорони природного середовища Польщі. Контроль і моніторинг природного середовища України та Польщі / за ред. М. Гук // Варшава, 1994. - 99 с.


11. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С, Мельников О.В. Основи охорони праці. - Вид. 2-е, стериот. - Львів: 2000. - 347 с.


12. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник / За ред. К.М. Ситника. - К.: Вища школа, 2001. – 358 с.


13. Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього природного середовища. У 8 томах. – Чернівці: Зелена Буковина, 1997 – Т.1. – 344с, 2002 – Т.8. 388с.


14. Екологічний паспорт Чернівецької області / відп. ред. В.Д.Солодкий // Чернівці: Зелена Буковина, 2010. - 271с.


15. Малахов И.Н. Новая геологическая сила / И.Н. Малахов // Кривий Ріг, 2009.-312 с.


16. Масікевич Ю.Г. Методичні вказівки до занять та програма з курсу "Управління природоохоронною діяльністю"/ Ю.Г. Масікевич, В.Д.Солодкий // Харків: ХДПУ, 2000. - 68 с.


17. Масікевич Ю.Г. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища / за ред. Ю.Г. Масікевича // Чернівці: Зелена Буковина, 2005.-344 с.


18. Набиванець Б.Й. Аналітична хімія природного середовища: Підруч. для студ. природи, спец. ВНЗ / Б.Й.Набиванець , В.В. Сухан, Л.В.Калабіна // К.: Либідь, 1996. - 304 с.


19. Навколишнє середовище та його охорона: Навч. посіб. для студ. неприродн. спец. пед. ВНЗ / Б.Г. Бурдіян, В.О. Дерев'янко, А.І. Кривульченко [та ін.] // К.: Вища школа, 1993. - 226 с.


20. Перцик Е.Н. Среда человека: предвидимое будущее / Е.Н. Перцик // Москва: Мысль, 1990. - 365 с.


21. Почвы. Методы анализа. ГОСТ 26204-84 - ГОСТ 26213-84. Издание официальное // Москва: Издательство стандартов, 1984. - 58 с.


22. Почвы. Определение рН солевой вытяжки, обменной кислотности, обменных катионов, содержания нитратов, обменного аммония к подвижной серы методами ЦИНАО. ГОСТ 26483-85 - ГОСТ 26490-85. Издание официальное // Москва: Издательство стандартов, 1985. - 65 с.


23. Практичні заняття з хімії грунтів. Методичні рекомендації // Укладачі: М. А. Бербець, І.С. Смага, Г.В. Шибітова та ін. - Чернівці: ЧДУ, 1997. -45 с.


24. Приборы и средства автоматизации. Каталог. 1.1. Приборы для измерения и регулирования температуры. ЦНИИТЭИ приборостроения. -Москва, 1989.


25. Рамад Ф. Основы прикладной экологии. Воздействие человека на биосферу: Пер. с фр. - Ленинград: Гидрометеоиздат, 1981. - 544 с.


26. Сандуляк Л.І. Екологія людини: Навч. посібн. / Л.І.Сандуляк, Л.Л. Товажнячський, Ю.Т. Масікевич та [ін.] // Чернівці: Зелена Буковина, 2005. – 240 с.


27. Стернозат М.С. Метеорологические прибори, наблюдения и их обработка / М.С. Стернозат, А.А. Сапожников // Москва: ГИМИИЛ. - 1989. - 325 с.


28. Тищенко Н.Ф. Охрана атмосферного воздуха. Расчет содержания вредных веществ и их распределение в воздухе: Справочник / Н.Ф. Тищенко // Москва: Химия, 1991.-362 с.


29. Толковый словарь экологических терминов: Учеб. пособие для студ. всех спец. политехи, профиля / Г.А. Ткач, Л.Н. Ивин, З.Г. Братута [и др.] - К.: Вища шк, 1993. - 255 с.


30. Том'юк Б.П. Агрохімічний аналіз / Б.П.Том'юк, В.А.Нікорич. - Чернівці: "Рута", 2000. - 92 с.


31. Уб А.А. Экономика природопользования / А.А.Уб, Струнков О.Б. // Москва:Аспект, 1995. - 188 с.


32. Фелленберг Г. Загрязнение природной среды. Введение в экологическую химию: Пер с нем. - Москва: Мир, 1997. - 232 с.


33. Швиндлерман С.П. Основы общей экологии. - Донецк: Кассиопея, 1999. - 168 с.


34. Экологическая биотехнология: [Пер. с англ.] / Под ред. К.Ф. Форстера, Д. А. Вейза. - Ленинград: Химия, 1990. - 333 с.


35. Экологическая геология Украины: Справ. пособие / Е.Ф. Шнюков, В.М. Шестопалов, Е.А.Яковлев и др. - К.: Наук, думка, 1993. - 407с.


36. Экологические проблемы й природоохранное образование / Редкол.: С.А. Ушаков (гл. ред.) и др. - Москва, 1991. - 177с.


37. Экология города: [Учеб.] / Под общ. ред. Ф.В. Стольберга. - К.: Либра, 2000. - 464 с.


38. Экологическая химия. Основы и концепции / Под ред. Ф.Корте; Перевод. с нем. В.В. Соболя // Москва: Мир. - 1996. - 382 с.


39. Экспериментальная экология / [В.Н. Кудрявцев, Й.Н. Гоготов, В.Н. Башкин и др.] - Москва: Наука, 1991. - 247с.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2020
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754