DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIV.3.53.2015.31

КАДМІЙ, СВИНЕЦЬ ТА ЦИНК У СИРОВАТЦІ КРОВІ ХВОРИХ ПРИ ЧЕРЕПНО – МОЗКОВІЙ ТРАВМІ В ГОСТРОМУ ТА ПРОМІЖНОМУ ПЕРІОДАХ

M. G. Semchyshyn

Анотація


За допомогою методу атомно – абсорбційної спектроскопії визначали концентрацію кадмію (Cd), свинцю (Pb) і цинку (Zn) в сироватці крові хворих при черепно-мозковій травмі (ЧМТ) легкого і середнього ступенів тяжкості в гострому та проміжному періодах [17]. Встановлено, що накопичення кадмію та свинцю, які є синергістами призводить до дефіциту есенціального мікроелементу цинку, який виступає їх антагоністом. Виявлені зміни поповнюють уявлення про їх роль в організмі, характер перерозподілу певних мікроелементів, що є основою для розробки нових критеріїв діагностики і лікування порушень мінерального гомеостазу при ЧМТ.

Ключові слова


цинк; кадмій; свинець; черепно – мозкова травма; гострий і проміжний періоди

Повний текст:

PDF Без заголовку

Посилання


Avtsyn A.P. Mikroelementozy cheloveka / A.P. Avtsyn, A.A. Zhavoronkov, L.S. Strochkova – M.: Meditsina, 1991. – 496 s.

Apykhtina O.L. Vazotoksychna diia svyntsiu: endotelial'na dysfunktsiia yak naslidok porushen' v systemi endohennoho oksydu azotu / O.L. Apykhtina // Zh. Akad.med.nauk Ukrainy. – 2009. – T. 15, № 2. – S. 346 – 354.

Apykhtina O.L. Vazotoksychna diia svyntsiu: rol' porushen' v systemi oksydu azotu / O.L. Apykhtina, A.V. Kotsiuruba, Iu.P. Korkach // Ukr. zh. z problem medytsyny pratsi. – 2007. - № 3 (11). – S. 56 – 62.

Barashkov G. Mikroelementy v teorii i praktike meditsiny / G. Barashkov, L. Zaytseva // Vrach. – 2004. - № 10. – S. 45 – 48.

Voloshin P.V. Endotelial'naya disfunktsiya pri tserebral'noy patologii / P.V. Voloshin, V.A. Malakhov, A.N. Zavgorodnyaya. – Khar'kov, 2006. – 92 s.

Hzhehots'kyi M.R. Otsinka vmistu midi, svyntsiu ta kadmiiu v donors'kii krovi yak pokaznyk fiziolohichnoi normy / M.R. Hzhehots'kyi, N.V. Sukhodol's'ka // Eksperym. ta klin. fiziol. i biokhimiia. – 2006. - № 1. – S. 63 – 68.

Demchenko V.F. Opyt biomonitoringa professional'noy ekspozitsii tyazhelykh metallov svintsa i kadmiya / V.F. Demchenko, L.G. Aleksandrova, I.N. Andrusishina // Gigiena truda. – 2001. – Vyp. 32. – S. 230 – 236.

Zerbino D.D. Svinets – etiologicheskiy faktor porazheniya sosudov: osnovnye dokazatel'stva / D.D. Zerbino, T.M. Solomenchuk, Yu.A. Pospishil' // Arkh. patol. – 1997. – T. 59, № 1. – S. 9 – 12.

Klinicheskoe rukovodstvo po cherepno – mozgovoy travme / [pod red. A.N. Konovalova i dr.] – M.: Antidor, 1998. – T.1. – 550 s.

Kudrin A.V. Mikroelementy v nevrologii / A.V. Kudrin, O.A. Gromova. – M.: GEOTAR – Media, 2006. – 304 s.

Kudrin A.V. Rol' mikroelementov i kal'tsiya v regulyatsii apoptoza / A.V. Kudrin, A.A. Zhavoronkov // Uspekhi sovrem. Biologii. – 1998. – T.118, № 5. – S. 623 – 629.

Panchenko L.F. Klinicheskaya biokhimiya mikroelementov / L.F. Panchenko, I.V. Maev, K.G. Gurevich. – M.: GOU VUNMTs MZ RF, 2004. – 363 s.

Pikuza O.I. Sovremennye vzglyady na biologicheskuyu rol' tsinka v sokhranenii resursov zdorov'ya cheloveka / O.I. Pikuza, A.M. Zakirova // Ros. pediatr. zh. – 2002. - № 4. – S. 39 – 41.

Pykhteeva E.G. Monitoring soderzhaniya svintsa i rtuti v moche pri professional'no obuslovlennom vozdeystvii / E.G. Pykhteeva, D.V. Bol'shoy, N.G. Goncharenko // Gigiena truda. – 2004. – Vyp. 35. – S. 170 – 179.

Skal'nyy A.V. Bioelementy v meditsine / A.V. Skal'nyy, I.A. Rudakov. – M.: Mir, 2004. – 254 s.

Cherepno – mozkova travma: suchasnі printsipi nevіdkladnoї dopomogi: [navch. posіbn.] / Є.G. Pedachenko, І.P. Shlapak, A.P. Guk, M.M. Pilipenko. – K.: VARTA, 2007. – 312 s.

Andrew I.R. Maas Moderate and severe traumatic brain injury in adults / Andrew I.R. Maas, Nino Stocchetti, Ross Bullok. – Lancet Neurology. – 2008. – N 7. – P. 728 – 741.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Авцын А.П. Микроэлементозы человека / А.П. Авцын, А.А. Жаворонков, Л.С. Строчкова – М.: Медицина, 1991. – 496 с.

 

2. Апихтіна О.Л. Вазотоксична дія свинцю: ендотеліальна дисфункція як наслідок порушень в системі ендогенного оксиду азоту / О.Л. Апихтіна // Ж. Акад.мед.наук України. – 2009. – Т. 15, № 2. – С. 346 – 354.

 

3. Апихтіна О.Л. Вазотоксична дія свинцю: роль порушень в системі оксиду азоту / О.Л. Апихтіна, А.В. Коцюруба, Ю.П. Коркач // Укр. ж. з проблем медицини праці. – 2007. - № 3 (11). – С. 56 – 62.

 

4. Барашков Г. Микроэлементы в теории и практике медицины / Г. Барашков, Л. Зайцева // Врач. – 2004. - № 10. – С. 45 – 48.

 

5. Волошин П.В. Эндотелиальная дисфункция при церебральной патологии / П.В. Волошин, В.А. Малахов, А.Н. Завгородняя. – Харьков, 2006. – 92 с.

 

6. Гжегоцький М.Р. Оцінка вмісту міді, свинцю та кадмію в донорській крові як показник фізіологічної норми / М.Р. Гжегоцький, Н.В. Суходольська // Експерим. та клін. фізіол. і біохімія. – 2006. - № 1. – С. 63 – 68.

 

7. Демченко В.Ф. Опыт биомониторинга профессиональной экспозиции тяжелых металлов свинца и кадмия / В.Ф. Демченко, Л.Г. Александрова, И.Н. Андрусишина // Гигиена труда. – 2001. – Вып. 32. – С. 230 – 236.

 

8. Зербино Д.Д. Свинец – этиологический фактор поражения сосудов: основные доказательства / Д.Д. Зербино, Т.М. Соломенчук, Ю.А. Поспишиль // Арх. патол. – 1997. – Т. 59, № 1. – С. 9 – 12.

 

9. Клиническое руководство по черепно – мозговой травме / [под ред. А.Н. Коновалова и др.] – М.: Антидор, 1998. – Т.1. – 550 с.

 

10. Кудрин А.В. Микроэлементы в неврологии / А.В. Кудрин, О.А. Громова. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2006. – 304 с.

 

11. Кудрин А.В. Роль микроэлементов и кальция в регуляции апоптоза / А.В. Кудрин, А.А. Жаворонков // Успехи соврем. Биологии. – 1998. – Т.118, № 5. – С. 623 – 629.

 

12. Панченко Л.Ф. Клиническая биохимия микроэлементов / Л.Ф. Панченко, И.В. Маев, К.Г. Гуревич. – М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2004. – 363 с.

 

13. Пикуза О.И. Современные взгляды на биологическую роль цинка в сохранении ресурсов здоровья человека / О.И. Пикуза, А.М. Закирова // Рос. педиатр. ж. – 2002. - № 4. – С. 39 – 41.

 

14. Пыхтеева Е.Г. Мониторинг содержания свинца и ртути в моче при профессионально обусловленном воздействии / Е.Г. Пыхтеева, Д.В. Большой, Н.Г. Гончаренко // Гигиена труда. – 2004. – Вып. 35. – С. 170 – 179.

 

15. Скальный А.В. Биоэлементы в медицине / А.В. Скальный, И.А. Рудаков. – М.: Мир, 2004. – 254 с.

 

16. Черепно – мозкова травма: сучасні принципи невідкладної допомоги: [навч. посібн.] / Є.Г. Педаченко, І.П. Шлапак, А.П. Гук, М.М. Пилипенко. – К.: ВАРТА, 2007. – 312 с.

 

17. Andrew I.R. Maas Moderate and severe traumatic brain injury in adults / Andrew I.R. Maas, Nino Stocchetti, Ross Bullok. – Lancet Neurology. – 2008. – N 7. – P. 728 – 741.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754