DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIV.3.53.2015.45

Основні компоненти фізичної культури працюючого населення

V. A. Pastukhova

Анотація


Дана оглядова стаття присвячена актуальній проблемі фізичної рекреації, як одній з найважливіших компонентів фізичної культури працюючого населення. Розглянуто завдання фізичної рекреації, її характерні риси та принципи використання. Проблема фізичної рекреації представляє великий теоретичний і практичний інтерес з точки зору пошуків нових ефективних засобів, методів і форм її організації з метою задоволення потреб працюючих у відпочинку.

Ключові слова


фізична культура; рекреація; працююче населення

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Андерсен К. Л. Привычная физическая активность и здоровье / К. Л. Андерсен, Д. Рутерфранс / Регион. публикации ВОЗ: Европ. сер. – 1982. - №6. – С. 13-42.

Андрєєва О. Особливості фізичної рекреації різних груп населення / О. Андрєєва // Теорія і методика фіз. вих. і спорту. – 2004. – №1. – С. 10-14.

Безверхня Г. В. Фактори, що впливають на вибір видів дозвілля людини / Г. В. Безверхня // Спорт. вісн. Придніпрів’я. – 2009. – №2-3. – С. 6-60.

Berdus M. G. Fizkul'turnaya rekreatsiya: opredelenie i kontseptsiya / M. G. Berdus, V. V. Chuvilin // I Mezhdunar. nauch. kongr. «Sport i zdorov'e». – T. 1. – SPb.: Olimp-SPb., 2003. – S. 21-22.

Bocheliuk V. I. Dozvillieznavstvo: navch. posib. / V. I. Bocheliuk, V. V. Bocheliuk. – K.: Tsentr navch. l-ry, 2006. – 208 s.

Bulich E. G. Zdorov'e cheloveka / E. G. Bulich, I. V. Muravov – K.: Olimp. lit., 2005. – 271 s.

Vydrin V. M. Fizicheskaya rekreatsiya – vid fizicheskoy kul'tury (istor.-teoret. analiz predmeta issledovaniya) / V. M. Vydrin // Kul'tura fizicheskaya i zdorov'e – 2004. – №2. – S. 18-21.

Galkin Yu. P. Fizicheskaya kul'tura rabotnikov promyshlennogo proizvodstva / Yu. P. Galkin / / Teoriya i praktika fiz. kul'tury. – 2000. – №9. – S. 53-56.

Goniyants S. A. Fizicheskaya kul'tura vzroslogo naseleniya: vzglyad iz proshlogo v nastoyashchee i budushchee / S. A. Goniyants // Teoriya i praktika fiz. kul'tury. – 2009. – №9. – S. 55-57.

Grushin V. N. Svobodnoe vremya (aktual'nye problemy) / V. N. Grushin. – M.: Mysl', 1997. – 175 s.

Dzhumaev A. D. Teoreticheskie osnovy fizicheskoy rekreatsii kak sostavnoy chasti fizicheskoy kul'tury: avtoref. dis. na soiskanie uchen. stepeni kand. ped. nauk: spets. 13.00.04 / A. D. Dzhumaev. – L., 1991. – 18 s.

Dutchak M. V. Systema zaluchennia naselennia do rukhovoi aktyvnosti v Ukraini v druhii polovyni XX st. / M. V. Dutchak // Teoriia i metodyka fiz. vykhovannia i sportu. – 2007. – №4. – S. 45-54.

Zaytsev V. P. Metodologiya fizicheskoy rekreatsii: vzglyad na problemy, opyt, rekomendatsii / V. P. Zaytsev, S. V. Manucharyan, Kr. Prusik i dr. // Pedagogіka, psikhologіya ta med.-bіol. problemi fіz. vikhovannya і sportu. – 2013. – №4. – S. 58-65.

Znachenie slova – rekreatsiya: orfograficheskoe, leksicheskoe pryamoe i perenosnoe znacheniya i tolkovaniya (ponyatie) slova iz slovarya [Elektronnyy resurs]. – : http://lib.deport.ru/slovar/ojegov/r/rekreatsija.html.

Zyurn M. Mesto sporta i fizicheskoy rekreatsii v svobodnoe vremya gorodskogo naseleniya / M. Zyurn // Sport i obraz zhizni / pod red. V. I. Stolyarova. - M.: Fizkul'tura i sport, 1979. – S. 250-262.

Ivaschenko L. Ia. Fizychne vykhovannia dorosloho naselennia / L. Ia. Ivaschenko, O. D. Blahii // Teoriia i metodyka fiz. vykhovannia. – 2008. – S. 190-230.

Kirsanov V. V. Rekreatsiini vymohy do orhanizatsii sportyvnoho dozvillia / V. V. Kirsanov / Visn. KNUKiM. – 2001. – №3. – S. 26-34.

Krutsevych T. Iu. Rekreatsiia u fizychnomu vykhovanni riznykh hrup naselennia / T. Iu. Krutsevych, H. V. Bezverkhnia. – K.: Olymp. lyt., 2005. – 195 s.

Kul'tura dosuga / V. M. Picha, I. V. Bestuzhev-Lada, V. M. Dimov i dr. – K., 1990. – S. 3.

Malina R. M. Issledovanie dvigatel'noy aktivnosti i fizicheskogo fitnesa v razlichnye periody zhizni / R. M. Malina // Nauka v olimp. sporte. – [Spets. vypusk]. – 2001. – №3. – S. 16-27.

Piotrovski L. B. Fizicheskaya rekreatsiya kak chast' fizicheskoy kul'tury (sravnitel'nyy analiz teorii i opyta v stranakh sots. sodruzhestva i nekotorykh kapitalisticheskikh stranakh) : avtoref. dis. na soiskanie uchen. stepeni kand. ped. nauk / L. M. Piotrovski. – L., 1981. – 23 s.

Platonov V. N. Sokhranenie i ukreplenie zdorov'ya lyudey – prioritetnoe napravlenie sovremenno zdravookhraneniya / V. N. Platonov // Sport. meditsina. – 2006. – №2. – S. 3-14.

Rekhovskaya S. N. Fizicheskaya rekreatsiya kak faktor samorealizatsii lichnosti vzroslogo cheloveka: avtoref. dis. na soiskanie uchen. stepeni kand. psikhol. nauk: 13.00.04 / S. N. Rekhovskaya // S.-Peter. Gos. akad. fiz. kul'tury im. P. F. Lesgafta. – SPb., 2007. – 21 s.

Ryzhkin Yu. E. Fizicheskaya rekreatsiya v sfere dosuga cheloveka / Yu. E. Ryzhkin // Teoriya i praktika fiz. kul'tury. – 2002. - №5. – S. 17-20.

Smorodinov A. S. Fizicheskaya rekreatsiya v formirovanii zdorovogo obraza zhizni: ucheb. posobie dlya studentov vuzov / A. S. Smorodinov, V. V. Voropaev. – Voronezh: Voronezh. gos. lesotekhn. akad., 2002. – 173 s.

Fedorova A. V. Fizicheskaya rekreatsiya v rezhime truda i otdykha mashinostroiteley: na primere rabochikh-stanochnikov: avtoref. dis. na soiskanie uchen. stepeni kand. ped. nauk: 13.00.04 / A. V Fedorova: Sankt-Peterburg. gos. akad. fiz. kul'tury im. P. F. Lesgafta, 1996. – 21 s.

Broekhoff T. The effect of physical activity on physical growth and development / T. Broekhoff // The effect of physical activity on children / ed. Stull Y. A., Eckert H. M. – Champaign, IL: Human Kinetics, 1986. – P. 75-87.

Rodney L. S. Administration of public recreation – N.-Y.: Prentice – Hall, Inc., 1964. – P. 28.

Shivers J. S. Leisure and recreation concepts: a critical analysis / J. S. Shivers. – Boston, 1981. – 106 p.

Well done wellness // Fitness report. – 2996. – №5. – C. 28-33.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Андерсен К. Л. Привычная физическая активность и здоровье / К. Л. Андерсен, Д. Рутерфранс / Регион. публикации ВОЗ: Европ. сер. – 1982. - №6. – С. 13-42.


2. Андрєєва О. Особливості фізичної рекреації різних груп населення / О. Андрєєва // Теорія і методика фіз. вих. і спорту. – 2004. – №1. – С. 10-14.


3. Безверхня Г. В. Фактори, що впливають на вибір видів дозвілля людини / Г. В. Безверхня // Спорт. вісн. Придніпрів’я. – 2009. – №2-3. – С. 6-60.


4. Бердус М. Г. Физкультурная рекреация: определение и концепция / М. Г. Бердус, В. В. Чувилин // I Междунар. науч. конгр. «Спорт и здоровье». – Т. 1. – СПб.: Олимп-СПб., 2003. – С. 21-22.


5. Бочелюк В. Й. Дозвіллєзнавство: навч. посіб. / В. Й. Бочелюк, В. В. Бочелюк. – К.: Центр навч. л-ри, 2006. – 208 с.


6. Булич Э. Г. Здоровье человека / Э. Г. Булич, И. В. Муравов – К.: Олимп. лит., 2005. – 271 с.


7. Выдрин В. М. Физическая рекреация – вид физической культуры (истор.-теорет. анализ предмета исследования) / В. М. Выдрин // Культура физическая и здоровье – 2004. – №2. – С. 18-21.


8. Галкин Ю. П. Физическая культура работников промышленного производства / Ю. П. Галкин / / Теория и практика физ. культуры. – 2000. – №9. – С. 53-56.


9. Гониянц С. А. Физическая культура взрослого населения: взгляд из прошлого в настоящее и будущее / С. А. Гониянц // Теория и практика физ. культуры. – 2009. – №9. – С. 55-57.


10. Грушин В. Н. Свободное время (актуальные проблемы) / В. Н. Грушин. – М.: Мысль, 1997. – 175 с.


11. Джумаев А. Д. Теоретические основы физической рекреации как составной части физической культуры: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.04 / А. Д. Джумаев. – Л., 1991. – 18 с.


12. Дутчак М. В. Система залучення населення до рухової активності в Україні в другій половині XX ст. / М. В. Дутчак // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2007. – №4. – С. 45-54.


13. Зайцев В. П. Методология физической рекреации: взгляд на проблемы, опыт, рекомендации / В. П. Зайцев, С. В. Манучарян, Кр. Прусик и др. // Педагогіка, психологія та мед.-біол. проблеми фіз. виховання і спорту. – 2013. – №4. – С. 58-65.


14. Значение слова – рекреация: орфографическое, лексическое прямое и переносное значения и толкования (понятие) слова из словаря [Электронный ресурс]. – : http://lib.deport.ru/slovar/ojegov/r/rekreatsija.html.


15. Зюрн М. Место спорта и физической рекреации в свободное время городского населения / М. Зюрн // Спорт и образ жизни / под ред. В. И. Столярова. - М.: Физкультура и спорт, 1979. – С. 250-262.


16. Іващенко Л. Я. Фізичне виховання дорослого населення / Л. Я. Іващенко, О. Д. Благій // Теорія і методика фіз. виховання. – 2008. – С. 190-230.


17. Кірсанов В. В. Рекреаційні вимоги до організації спортивного дозвілля / В. В. Кірсанов / Вісн. КНУКіМ. – 2001. – №3. – С. 26-34.

 

18. Круцевич Т. Ю. Рекреація у фізичному вихованні різних груп населення / Т. Ю. Круцевич, Г. В. Безверхня. – К.: Олимп. лит., 2005. – 195 с.


19. Культура досуга / В. М. Пича, И. В. Бестужев-Лада, В. М. Димов и др. – К., 1990. – С. 3.


20. Малина Р. М. Исследование двигательной активности и физического фитнеса в различные периоды жизни / Р. М. Малина // Наука в олимп. спорте. – [Спец. выпуск]. – 2001. – №3. – С. 16-27.


21. Пиотровски Л. Б. Физическая рекреация как часть физической культуры (сравнительный анализ теории и опыта в странах соц. содружества и некоторых капиталистических странах) : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук / Л. М. Пиотровски. – Л., 1981. – 23 с.


22. Платонов В. Н. Сохранение и укрепление здоровья людей – приоритетное направление современно здравоохранения / В. Н. Платонов // Спорт. медицина. – 2006. – №2. – С. 3-14.


23. Реховская С. Н. Физическая рекреация как фактор самореализации личности взрослого человека: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. психол. наук: 13.00.04 / С. Н. Реховская // С.-Петер. Гос. акад. физ. культуры им. П. Ф. Лесгафта. – СПб., 2007. – 21 с.


24. Рыжкин Ю. Е. Физическая рекреация в сфере досуга человека / Ю. Е. Рыжкин // Теория и практика физ. культуры. – 2002. - №5. – С. 17-20.


25. Смородинов А. С. Физическая рекреация в формировании здорового образа жизни: учеб. пособие для студентов вузов / А. С. Смородинов, В. В. Воропаев. – Воронеж: Воронеж. гос. лесотехн. акад., 2002. – 173 с.


26. Федорова А. В. Физическая рекреация в режиме труда и отдыха машиностроителей: на примере рабочих-станочников: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук: 13.00.04 / А. В Федорова: Санкт-Петербург. гос. акад. физ. культуры им. П. Ф. Лесгафта, 1996. – 21 с.

 

27. Broekhoff T. The effect of physical activity on physical growth and development / T. Broekhoff // The effect of physical activity on children / ed. Stull Y. A., Eckert H. M. – Champaign, IL: Human Kinetics, 1986. – P. 75-87.


28. Rodney L. S. Administration of public recreation – N.-Y.: Prentice – Hall, Inc., 1964. – P. 28.


29. Shivers J. S. Leisure and recreation concepts: a critical analysis / J. S. Shivers. – Boston, 1981. – 106 p.


30. Well done wellness // Fitness report. – 2996. – №5. – C. 28-33.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754