ЗМІНИ ФІБРИНО- ТА ПРОТЕОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ТКАНИН ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ ТА ПЛАЗМИ КРОВІ БІЛИХ ЩУРІВ ПІД ВПЛИВОМ МЕЛАТОНІНУ

Автор(и)

  • S. I. Anokhina ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIV.4.54.2015.2

Ключові слова:

мелатонін, плазмовий фібриноліз, фібринолітична активність тканин, протеоліз

Анотація

У проведених експериментальних дослідженнях на нелінійних самцях білих щурів встановлено, що мелатонін викликає підвищення інтенсивності ферментативного і неферментативного фібринолізу в плазмі крові і тканині серця. Водночас, у легенях, печінці, селезінці та нирках відбувається зниження сумарної фібринолітичної активності внаслідок пригнічення ензиматичного лізису фібрину та збільшення інтенсивності протеолітичної деструкції низько- й високомолекулярних білків і колагену.

Посилання

Akbasheva OE. Ingibitory proteinaz v regulyatsii plazmennogo i vnutrikletochnogo proteoliza [The proteinase inhibitors in the regulation of plasma and intracellular proteolysis]; [autoabstract]. Tomsk; 2011. 42 р. (in Russian).

Anokhina SI. Kharakterystyka zmin koahuliatsiinoho potentsialu, fibrynolitychnoi aktyvnosti plazmy krovi ta tkanyn vnutrishnikh orhaniv v osliplenykh schuriv [Characteristic of changes of coagulative potential of fibrinolytic activity of blood plasma and tissues of the internal organs in are blinded of rats]. Bukovyns'kyi medychnyi visnyk. 2002;6(4):168-71. (in Ukrainian).

Antoniuk-Schehlova IA. Vplyv melatoninu na reolohichni pokaznyky krovi v osib pokhyloho viku [Effect of of melatonin on the rheological parameters of blood in elderly patients]. Krovoobih ta hemostaz. 2013;2:97-01. (in Ukrainian).

Arushanyan EB. Ogranichenie okislitel'nogo stressa kak osnovnaya prichina universal'nykh zashchitnykh svoystv melatonina [Limitation of oxidative stress as the underlying cause of universal shielding properties of melatonin]. Eksperimental'naya i klinicheskaya farmakologiya. 2012;75(5):44–9. (in Russian).

Komarov FI, Rapoport SI. Khronobiologiya i khronomeditsina [Chronobiology and chronomedicine]. Moskоv: Triada-Kh; 2000. 488 р. (in Russian).

Korkushko OV, Lishnevskaya VYu, Duzhak GV. Reologicheskie svoystva krovi pri starenii i faktory, ikh opredelyayushchie [The rheological properties of blood at aging and the factors determining them]. Krovoobih ta hemostaz. 2007;1:5-14. (in Russian).

Kukharchuk OL. Patohenetychna rol' ta metody korektsii intehratyvnykh porushen' hormonal'no-mesendzhernykh system rehuliatsii homeostazu natriiu pry patolohii nyrok [Pathogenetic role and methods of correction of integrative hormonal disorders-mesengenic systems of regulation of homeostasis of sodium in the pathology of the kidney]; [autoabstract]. Odesa; 1996. 37 р. (in Ukrainian).

Meschyshen IF, Pishak VP, Zamors'kyi II. Melatonin: obmin ta mekhanizm dii [Melatonin: еxchange and mechanism of action]. Bukovyns'kyi medychnyi visnyk. 2001;5(2):4-11. (in Ukrainian).

Pishak VP, Kokoschuk HI. Renal'ni efekty melatoninu v intaktnykh i epifizektomovanykh schuriv [Renalin the effects of melatonin in intact and afftecting rats]. Fiziolohichnyi zhurnal. 1995;41(5):23-6. (in Ukrainian).

Di Bella L, Gualano L. Key aspects of melatonin physiology: thirty years of research. Neuroen-docrinol. Lett. 2006;27(4):425-32.

Fujisawa S, Kadoma Y, Ishihara M, et al. Kinetic radical-scavenging activity of melatonin. In Vivo. 2006;20(2):215-20.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-04-07

Номер

Розділ

Статті