DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIV.4.54.2015.22

Вплив проведеного стентування в гострий перед інфаркту міокарда на перебіг серцевої недостатності у процесі відновного лікування

T. V. Merhel

Анотація


У хворих з перенесеним інфарктом міокарда хронічна серцева недостатність виникає та прогресує за наявності чинників серцево-судинного ризику: артеріальної гіпертензії, цукрового діабету, дисліпідемії, тютюнопаління, ожиріння, малорухомого способу життя. Головною метою лікувальних заходів в перші години гострого коронарного синдрому з елевацією сегмента ST є відновлення прохідності інфарктзалежної вінцевої артерії. Проведення черезшкірного коронарного втручання сприяє вірогідному підвищенню фракції викиду лівого шлуночка, вірогідному зменшенню кінцевого систолічного об’єму, маси міокарда та індексу міокарда лівого шлуночка у порівнянні з хворими без проведеної реваскуляризації. Реперфузійна терапія покращує  перебіг післяінфарктного кардіосклерозу і тому має бути пріоритетним напрямком лікування хворих із гострим інфарктом міокарда.


Ключові слова


гострий інфаркт міокарда; ремоделювання; серцева недостатність; стентування

Повний текст:

PDF

Посилання


Valuieva SV. Ukrains'kyi reiestr STIMUL: efektyvnist' riznykh medodiv likuvannia hostrykh koronarnykh syndromiv z elevatsiieiu sehmenta ST ta prykhyl'nist' khvorykh do likuvannia u pisliainfarktnyii period (rezul'taty dvorichnoho sposterezhennia) [Ukrainian register of STIMUL: medodiv effectiveness of different treatment of acute coronary syndromes with ST-segment elevation and commitment of before treatment in of patients with pislyainfarktnyyy period (the results of two years of observation)]. Ukrains'kyi kardiolohichnyi zhurnal. 2013;3:40-5. (in Ukrainian).

Kovalenko VM, Nesukai OH, Danylenko OO, ta in. Heometriia skorochennia livoho shlunochka – novyi pohliad na problemu cherez pryzmu strukturnoi orhanizatsii miokarda [Geometry reducing left ventricular geometry - a new look at the problem through the prism of structural of the myocardium]. Ukrains'kyi medychnyi chasopys. 2013;2:183-7. (in Ukrainian).

Amosova KM, Sychenko IuO, Rudenko IuV, ta in. Efektyvnist' metodiv reperfuziinoi terapii u riznykh katehorii khvorykh iz hostrym koronarnym syndromom z elevatsiieiu sehmenta ST [The effectiveness of of methods reperfusion therapy in various categories of patients with acute coronary syndrome with ST-segment elevation]. Sertse i sudyny. 2012;2:8-23. (in Ukrainian).

Kovalenko VM, Nesukai OH, Polenova NS, ta in. Znachennia ekhokardiohrafii v otsiniuvanni zhyttiezdatnosti miokarda u khvorykh, yaki perenesly infarkt miokarda iz zubtsem Q [The value of of echocardiography in the assessment of the myocardium viability at the patients with myocardial infarction with Q wave]. Ukrains'kyi kardiolohichnyi zhurnal. 2013;2:23-8. (in Ukrainian).

Shumakov VA, Malinovskaya IE, Tereshkevich LP, i dr. Izuchenie techeniya postinfarktnogo perioda pri nablyudenii v techenie 2 let, otsenka provodimogo lecheniya i priverzhennosti k nemu [The study of the flow of postinfarction period under observation for 2 years, the evaluation of spent treatment and commitment to it]. Ukrains'kyi kardiolohichnyi zhurnal. 2012;6:58-61. (in Russian).

Kyiak IuH, Barnet OIu. Remodeliuvannia, hibernatsiia i apoptoz kardiomiotsytiv pry arterial'nii hipertenzii ta infarkti yak predyktor sertsevoi nedostatnosti [Remodeling of, hibernation and apoptosis of cardiomyocytes in arterial hypertension and myocardial as a predictor of heart failure]. Klinichni doslidzhennia. 2011;2:27-34. (in Ukrainian).

Slydzevs'ka IK, Babii LM, Savyts'kyi SIu, ta in. Otsinka vyzhyvannia khvorykh z perenesenym infarktom miokarda za danymy p`iatyrichnoho sposterezhennia [Evaluation of survival of patients with myocardial infarction according Five-year observation]. Ukrains'kyi kardiolohichnyi zhurnal. 2011;3:7-11. (in Ukrainian).

Markov VA, Vyshlov EV, Sevast'yanova DS, i dr. Sravnitel'naya effektivnost' farmakoinvazivnoy strategii reperfuzii miokarda i pervichnoy angioplastiki u bol'nykh ostrym infarktom miokarda s pod'emom segmenta ST [Comparative effectiveness pharmacoinvasive myocardial reperfusion strategy and primary angioplasty in patients with acute myocardial infarction with ST-segment lifting]. Kardiologiya. 2013;10:10-5. (in Russian).

Sabate M, Brugaletta S, Ceguier A, et al. The examination trial (evelrolimus-eluting stents versus bare-metal stents in ST-segment elevation myocardial infarction). Jornal of the American college of cardiology foundation. 2014;7:64-71.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Валуєва С.В. Український реєстр STIMUL: ефективність різних медодів лікування гострих коронарних синдромів з елевацією сегмента ST та прихильність хворих до лікування у післяінфарктнийй період (результати дворічного спостереження) / С.В. Валуєва // Український кардіологічний журнал. – 2013. – № 3. – С. 40-45.


2. Геометрія скорочення лівого шлуночка – новий погляд на проблему через призму структурної організації міокарда / В.М. Коваленко, О.Г. Несукай, О.О. Даниленко [та ін.] // Український медичний часопис. – 2013. – № 2. – С. 183-187.


3. Ефективність методів реперфузійної терапії у різних категорій хворих із гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST / К.М. Амосова, Ю.О. Сиченко, Ю.В. Руденко [та ін.] // Серце і судини. – 2012. – № 2. – C. 8-23.


4. Значення ехокардіографії в оцінюванні життєздатності міокарда у хворих, які перенесли інфаркт міокарда із зубцем Q / В.М. Коваленко, О.Г. Несукай, Н.С. Поленова [та ін.] // Український кардіологічний журнал. – 2013. – № 2. – С. 23-28.


5. Изучение течения постинфарктного периода при наблюдении в течение 2 лет, оценка проводимого лечения и приверженности к нему / В.А. Шумаков, И.Э. Малиновская, Л.П. Терешкевич [и др.] // Український кардіологічний журнал. – 2012. – № 6. – С. 58-61.


6. Кияк Ю.Г. Ремоделювання, гібернація і апоптоз кардіоміоцитів при артеріальній гіпертензії та інфаркті як предиктор серцевої недостатності / Ю.Г. Кияк, О.Ю. Барнетт // Клінічні дослідження. – 2011. – № 2. – C. 27-34.


7. Оцінка виживання хворих з перенесеним інфарктом міокарда за даними п`ятирічного спостереження / І.К. Слидзевська, Л.М. Бабій, С.Ю. Савицький [та ін.] // Український кардіологічний журнал. – 2011. – № 3. – С. 7-11.


8. Сравнительная эффективность фармакоинвазивной стратегии реперфузии миокарда и первичной ангиопластики у больных острым инфарктом миокарда с подьемом сегмента ST / В.А. Марков, Е.В. Вышлов, Д.С. Севастьянова [и др.] // Кардиология. – 2013. – № 10. – C. 10-15.


9. The examination trial (evelrolimus-eluting stents versus bare-metal stents in ST-segment elevation myocardial infarction) / M.Sabate, S. Brugaletta, A. Ceguier [et al.] // Jornal of the American college of cardiology foundation – 2014. – Vol. 7. – P. 64-71.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754