ДІАГНОСТИКА ПЛАЦЕНТАРНОЇ ДИСФУНКЦІЇ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРИНАТАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ЖІНОК ІЗ НЕВИНОШУВАННЯМ У РАННІ ТЕРМІНИ ГЕСТАЦІЇ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

Автор(и)

  • V. M. Solovei

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIX.2.72.2020.13

Ключові слова:

невиношування, плацентарна дисфункція, діагностика, прогнозування перинатальних ускладнень

Анотація

Мета роботи – висвітлити питання діагностики плацентарної дисфункції та прогнозування перинатальних ускладнень у жінок з невиношуванням у ранні терміни гестації. Показана роль клінічних лабораторних методів досліджень, наведено ехографічні особливості розвитку ембріона у вагітних із плацентарною дисфункцією, проаналізовані ранні маркери загрози викидня, а також представлені дані дослідження гістології хоріона в І триместрі вагітності. У статті викладені біохімічні, клінічні, доплерометричні маркери прогнозування перинатальних ускладнень. Висновок. Відсутність чіткої систематизації даних щодо діагностики плацентарної дисфункції та прогнозування перинатальних ускладнень у жінок з невиношуванням у ранні терміни гестації зумовлює необхідність подальшого поглибленого вивчення та розробки діагностичних критеріїв порушень плацентації з урахуванням стану екстраембріональних структур та матково-хоріальних взаємовідносин у І триместрі вагітності.

Посилання

1. Kravchenko OV. Rol' kompleksnoi terapii u hemostazi ta efektyvnomu vidnovlenni matkovo-khorial'noho krovoobihu prykrovotechakh v I trymestri hestatsii [The role of combination therapy in the hemostasis and the effective restoration of the utero-chorionic circulation with bleeding in the first trimester of gestation]. Meditsinskie aspekty zdorov'ya zhenshchiny. 016;3(Spetsvyp):50-4. (in Ukrainian).

2. Muntian OA. Diahnostyka ta prohnozuvannia patolohii

implantatsii u zhinok iz zvychnym nevynoshuvanniam vahitnosti

[Diagnosis and prediction of implantation pathology in women

with habitual miscarriage] [dissertation]. Vinnytsia; 2019. 189 p.

(in Ukrainian).

3. Yakovleva OO, Domina OV, Babadzhanian YeM, Yakovenko OA.

Platsentarnaya disfunktsiya [Placental dysfunction]. International

Medical Journal. 2017;2:47-51. (in Russian).

4. Dobrokhotova YuE, Dzhokhadze LS, Kuznetsov PA, Kozlov

PV. Platsentarnaya nedostatochnost'. Sovremennyy vzglyad

[Placental insufficiency. Modern look]. Moscow: GEOTARMedia; 2019. 64 p. (in Russian).

5. Aylamazyan EK, Kulakov VI, Radzinskiy VE, Savel'eva GM,

redaktory. Akusherstvo: natsional'noe rukovodstvo [Obstetrics: A

National Guide]. Moscow: GEOTAR-Media; 2014. 1200 p. (in

Russian).

6. Kalinovs'ka I. Diahnostyka ta likuvannia platsentarnoi

nedostatnosti [Diagnosis and treatment of placental insufficiency]

[Internet]. Chernivtsi; 2020[tsytovano 2020 Tra 18]. Dostupno:

http://ag3.bsmu.edu.ua/home/pisladiplomna-osvita/kilicnilekciie/i-kalinovska-diagnostika-ta-likuvanna-placentarnoienedostatnosti (in Ukrainian).

7. Lopatka KM. Dyferentsiiovanyi pidkhid do diahnostyky i

korektsii povtornoi platsentarnoi dysfunktsii [Differentiated

approach to the diagnosis and correction of recurrent placental

dysfunction] [dissertation]. Sumy; 2015. 159 p. (in Ukrainian).

8. Doyle P. The Outcome of Multiple Pregnancy. Hum Reprod.

1996;11(Suppl 4):110-7. doi: 10.1093/humrep/11.suppl_4.110

9. Hoshovs'ka AV, Byrchak IV. Hormonal'ni zminy v diahnostytsi

fetoplatsentarnoi dysfunktsii u vahitnykh, khvorykh na

tuberkul'oz [Hormonal changes in the diagnosis of fetoplacental

dysfunction in pregnant women with tuberculosis]. Reproductive

endocrinology. 2012;1:96-7. doi: 10.18370/2309-4117.2012.3.96-

97 (in Ukrainian).

10. Tumanovа LE, Kolomiets ОV. Suchasnyi pohliad na endokrynnu

funktsiiu platsenty (ohliad literatury) [The modern view on

the endocrine function of the placenta (literature review)].

Perinatologiya i pediatriya. 2016;4:33-6. doi: 10.15574/

PP.2016.68.33 (in Ukrainian).

11. Vdovychenko YuP, Dudka SV. Ul'trazvukova diahnostyka

zatrymky rostu ploda na foni platsentarnoi nedostatnosti v

hrupakh z vysokym ryzykom [Ultrasound diagnosis of fetal

growth retardation on the background of placental insufficiency in

high-risk groups]. V: Ekhohrafiia v perynatolohii ta hinekolohii.

Kryvyi Rih; 2013, p. 25-7. (in Ukrainian).

12. Bogdanova GS, Zaydieva ZS, Magometkhanova DM, Zayakin

VA, Nazarova EA. Nevynashivanie beremennosti: obshchiy

vzglyad na problemu [Miscarriage: a general view of the

problem]. Medical Council. 2012;3:67-71. (in Russian).

13. Zhivetskaya–Denisova AA, Vorobyova II, Tkachenko VB,

Rudakova NV. Nevynoshuvannia vahitnosti: suchasni pidkhody

do diahnostyky, profilaktyky ta likuvannia [Miscarriage of

pregnancy: modern approaches to diagnostics, prevention, and

treatment]. Perinatologiya i pediatriya. 2017;2:91-8. doi: https://

doi.org/10.15574/10.15574/PP.2017.70.91 (in Ukrainian).

14. Tutchenko TM. Nevynashivanie beremennosti. Obzor literatury

[Pregnancy loss]. Reproductive endocrinology. 2015;2:62-4. (in

Russian).

15. Romanenko TG, Sulimenko ОМ. Profilaktyka akushers'kykh

uskladnen' na tli retrokhorial'noi hematomy v I trymestri

vahitnosti. Ohliad literatury [Prevention of obstetric

complications against the background of retrochoric hematoma

in the i trimester of pregnancy. Literature review]. Reproductive

endocrinology. 2018;4:60-6. doi: https://doi.org/10.18370/2309-

4117.2018.42.60-66 (in Ukrainian).

16. Kravchenko EV. Korektsiia krovotech v ranni terminy hestatsii

zalezhno vid stanu embriona ta ekstraembrional'nykh struktur

[Correction of bleeding in the early stages of gestation depending

on the status of the embryo and extraembryonic structures].

Health of woman. 2017;2:22-4. doi: 10.15574/HW.2017.118.22

(in Ukrainian).

17. Rusalkina SG. Dyferentsiiovanyi pidkhid do profilaktyky

nevynoshuvannia vahitnosti u zhinok z metabolichnym

syndromom [The differentiated approach to preventive

maintenance incompetent pregnancy at women with metabolic

syndrome]. Health of woman. 2015;8:123-4. doi: 10.15574/

HW.2015.104.123 (in Ukrainian).

18. Chernyak MM, Korchynska OO. Osoblyvosti formuvannia

systemy «maty-platsenta-plid» pry platsentarnii dysfunktsii

[Features of formation the “mother-placenta-fetus” system in

pregnant women with placental dysfunction]. Problems of clinical

pediatrics. 2016;3-4:75-9. (in Ukrainian).

19. Tkachenko LV, Kostenko TI, Uglova ND, Shklyar AL.

Nevynashivanie beremennosti [Miscarriage]. Journal of

Volgograd State Medical University. 2015;1:3-9. (in Russian).

20. Tykhanovs'kyi MF. Platsentarna dysfunktsiia pry riznomanitnykh

variantakh anomalii platsentatsii [Placental dysfunction in various

variants of placental abnormality] [master's degree]. Sumy; 2017.

83 p. (in Ukrainian).

21. Romanenko TG. Platsentarna dysfunktsiia yak predyktor

nevynoshuvannia vahitnosti [Placental dysfunction as a predictor

of miscarriage]. Reproductive endocrinology. 2017;1:77-82.

doi: http://dx.doi.org/10.18370/2309-4117.2017.33.8-77-82 (in

Ukrainian).

22. Werlen S, Raia T, Di Bartolomeo A, Chauleur C. Preterm labor:

Reproducibility of detection test of PAMG-1 before and after

digital examination, and transvaginal ultrasound cervical length.

Gynecol Obstet Fertil. 2015;43(10):640-5. doi: 10.1016/j.

gyobfe.2015.07.002

23. Savelyeva GM, Shalina RI, Kurtser MA, Klimenko PA, Sichinava

LG, Panina OB, i dr. Prezhdevremennye rody, kak vazhneyshaya

problema sovremennogo akusherstva [Preterm birth as the

most important problem of modern obstetrics]. Obstetrics and

Gynecology. 2012;8-2:4-10. (in Russian).

24. Shevchenko AA, Liubomyrska KS, Kyryliuk OD.

Nevynoshuvannia vahitnosti: aktsent na chynnyky ryzyku,

patohenez ta prohnozuvannia [Miscarriage: emphasis on risk

factors, pathogenesis and prognosis]. International Journal of

Pediatrics, Obstetrics and Gynecology. 2016;10(2-3):58-63. (in

Ukrainian).

25. Herman LV. Optymizatsiia diahnostyky ta likuvannia platsentarnoi

dysfunktsii u vahitnykh z nevynoshuvanniam [Optimization of

diagnosis and treatment of placental dysfunction in pregnant

women with miscarriage] [dissertation]. Chernivtsi; 2015. 153 p.

(in Ukrainian).

26. Nikitina IM. Kombinovane zastosuvannia riznykh form

mikronizovanoho prohesteronu v likuvanni zahrozy pereryvannia

vahitnosti pry bahatopliddi [The combined use of various

forms of micronized progesterone in the treatment of the

threat of termination of pregnancy in multiple pregnancies].

Reproductive endocrinology. 2017;3(35):68-72. doi: https://doi.

org/10.18370/2309-4117.2017.35.68-73 (in Ukrainian).

27. Ignatko II, Kardanova MA, Tolkach YuI, Fedyunina IA.

Dekompensirovannaya platsentarnaya nedostatochnost' i

kriticheskoe sostoyanie ploda [Current views on decompensated

placental insufficiency and critical condition of the fetus].

Gynecology, Obstetrics and Perinatology. 2015;14(5):36–46. (in

Russian).

28. Nabkhan OV. Profilaktyka nevynoshuvannia vahitnosti u II

trymestri u zhinok, yaki bahato narodzhuiut' [Prevention of

miscarriage in the second trimester in women who give birth a

lot] [dissertation]. Kiev; 2017. 169 p. (in Ukrainian).

29. Wilcox AJ, Weinberg CR, O’Connor IF, Baird DD, Schlatterer JP,

Canfield RE, et al. Incidence of Early Loss of Pregnancy. N Engl J

Med. 1988;319(4):189–94. doi: 10.1056/NEJM198807283190401

30. Alberman E. The epidemiology of repeated abortion. In: Beard

RW, Sharp F, editors. Early Pregnancy Loss: Mechanisms and

Treatment. London: Springer-Verlag; 2016, р. 9–17.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-13

Номер

Розділ

Статті