ХАРАТЕРИСТИКА ЗМІН ПРОТЕОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ В ТКАНИНІ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ СТАТЕВОНЕЗРІЛИХ САМОК ЩУРІВ ЗА УМОВ ОДНОЧАСНОЇ ДІЇ ЕКЗОГЕНОЇ ГІПОКСІЇ ТА РІЗНОЇ ДОВЖИНИ ФОТОПЕРІОДУ

Автор(и)

  • A. V. Kuznetsova Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XV.2.56.2016.21

Ключові слова:

гіпоксія, фотоперіод, протеолітична активність, щитоподібна залоза

Анотація

В експериментах на статевонезрілих самках білих щурів за умов одночасної дії екзогенної гіпоксії та різної довжини фотоперіоду було встановлено пригнічення протеолітичної активноcті тканини щитоподібної залози. Комбінований вплив дії стресорів (гіпоксія та повна темрява) спричиняє тотальне пригнічення протеолітичної активності.

Посилання

Agadzhanyan NA, Chizhov AYa. Klassifikatsiya gipoksicheskikh, gipo- i giperkapnicheskikh sostoyaniy [Classification of hypoxic, hypo- and hypercapnic states]. Fiziolohichnyi zhurnal. 2003;49(3):11-6. (in Ukrainian).

Aleksandrova NV. Adaptativno-kompensatornye izmeneniya shchitovidnoy zhelezy pri eksperimental'noy gipoksii [Adaptative-compensatory changes in the thyroid gland during experimental hypoxia]. Vestnik Novgorodskogo universiteta im. Ya. Mudrogo. 2005;32:88-91. (in Russian).

Anokhina SI, Kuznietsova OV. Vyvchennia zmin protsesiv fibrynolizu v tkanyni schytopodibnoi zalozy v statevozrilykh samtsiv schuriv za umov odnochasnoi dii ekzohennoi hipoksii ta riznoi dovzhyny fotoperiodu [Study of changes in the processes of fibrinolysis in the tissue of the thyroid gland in the sexually mature males of rats under conditions of simultaneous action of exogenous hypoxia and different lengths of the photoperiod]. Klinichna ta eksperymental'na patolohiia. 2013;12(1):18-20. (in Ukrainian).

4. Anokhina SI. Kharakterystyka zmin fibryno- ta proteolitychnoi aktyvnosti plazmy krovi ta tkanyn vnutrishnikh orhaniv v osliplenykh schuriv [Characteristics of changes in fibrin and proteolytic activity of blood plasma and tissues of internal organs in blinded rats]. Klinichna ta eksperymental'na patolohiia. 2016;15(1):5-8. (in Ukrainian).

Bondarenko LO, Dunaiev VO. Melatonin i hipotalamo-hipofizarno-tyreoidna systema: Khronobiolohichni aspekty [Melatonin and the hypothalamic-pituitary-thyroid system: Chronobiological aspects]. Fiziolohichnyi zhurnal. 2002;48(2):104. (in Ukrainian).

Vasil'eva EV. Pokazateli aktivnosti shchitovidnoy zhelezy pri deystvii priryvistoy gipobaricheskoy gipoksii [Indicators of the activity of the thyroid gland under the action of prikipistoy hypobaric hypoxia]. Elektronnyy nauchno-obozrevatel'nyy vestnik «Zdorov'e i obrazovanie v XXI veke» [Internet]. 2006 [tsitirovano 2016 May 21];8(3):138. Dostupno: https://cyberleninka.ru/article/n/pokazateli-aktivnosti-schitovidnoy-zhelezy-pri-deystvii-preryvistoy-gipoboricheskoy-gipoksii. (in Russian).

Vorontsov ZA, Smirnov KA. Sinteticheskie vozmozhnosti sekretornykh neyronov gipotalamusa i shchitovidnoy zhelezy v usloviyakh gipoksii [Synthetic capabilities of secretory neurons of the hypothalamus and thyroid gland under conditions of hypoxia]. Elektronnyy nauchno-obozrevatel'nyy vestnik «Zdorov'e i obrazovanie v XXІ veke» [Internet]. 2012 [tsitirovano 2016 Apr 1];14(2):39-40. (in Russian).

BerezovskiyVA, redaktor. Gipoksiya i individual'nye osobennosti reaktivnosti [Hypoxia and individual characteristics of reactivity].Kiev: Naukova dumka; 1978. 216 с. (in Russian).

Kuznietsova OV, Anokhina SI. Vplyv hipoksychnoho prekondytsiiuvannia na osoblyvosti fibrynolitychnoho ta proteolitychnoho protsesiv plazmy krovi schuriv zumovlenykh temnovoiu hiperfunktsiieiu epifiza [Influence of hypoxic preconditioning on the features of fibrinolytic and proteolytic processes of blood plasma of rats caused by dark hyperfunction of the epiphysis]. Klinichna ta eksperymental'na patolohiia. 2015;14(3):77-80. (in Ukrainian).

Kukharchuk OL. Patohenetychna rol' ta metody korektsii intehratyvnykh porushen' hormonal'no-mesendzhernykh system rehuliatsii homeostazu natriiu pry patolohii nyrok [Pathogenetic role and methods of correction of integrative disorders of hormonal-messenger systems of sodium homeostasis regulation in kidney pathology]: avtoreferat. Odesa; 1996. 37 с. (in Ukrainian).

Chesnokova NP, Ponukalina EV, Bizenkova MN. Sovremennye predstavleniya o patogeneze gipoksii. Klassifikatsiya gipoksiy i puskovye mekhanizmy ikh razvitiya [Modern ideas about the pathogenesis of hypoxia. Classification of hypoxia and triggers of their development. Modern science-intensive technologies]. Sovremennye naukoemkie tekhnologi. 2006;5:23-7. (in Russian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-04-10

Номер

Розділ

Статті