Том 15, № 2 (2016)

Зміст

Статті

ДИНАМІКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАУКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ЗА ОСТАННІ 3 РОКИ PDF
L. I. Zakrutko
ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ СЛИЗОВОЇ ШЛУНКА ЩУРІВ ЧЕРЕЗ 6 І 24 ГОДИНИ ПІСЛЯ ВНУТРІШНЬОШЛУНКОВОГО ВВЕДЕННЯ 2,5% ВОДНОГО РОЗЧИНУ АМІАКУ PDF (Русский)
A. A. Avramenko, S. N. Smolyakov
ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОКЛІТИННИХ «ДЕПО» ГЕЛІКОБАКТЕРНОЇ ІНФЕКЦІЇ НА ТЕРМІНИ ЗАГОСТРЕННЯ ХРОНІЧНОГО НЕАТРОФІЧНОГО ГАСТРИТУ PDF (Русский)
A. A. Avramenko
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІН ФІБРИНО- ТА ПРОТЕОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ПЛАЗМИ КРОВІ ТА ТКАНИН ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ У ГІПОТИРЕОЇДНИХ ОСЛІПЛЕНИХ ЩУРІВ PDF
S. I. Anokhina
ГЕНЕТИЧНИЙ МОНІТОРІНГ ПРИРОДЖЕНИХ ВАД РОЗВИТКУ, САМОВІЛЬНИХ ВИКИДНІВ ТА НЕПЛІДНИХ ШЛЮБІВ PDF
O. P. Antoniuk, O. Z. Gnateіko, N. N. Prokopchuk, N. V. Gellner
ОСОБЛИВОСТІ ГОРМОНАЛЬНОГО ГОМЕОСТАЗУ В ЖІНОК З ЕНДОМЕТРІОЗОМ, АСОЦІЙОВАНИМ ІЗ БЕЗПЛІДДЯМ PDF
O. V. Bakun, I. O. Tsumanets, V. G. Kupchanko
МЕТАБОЛІЧНІ ПОРУШЕННЯ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ В ПОЄДНАННІ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ ТА ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ТИПУ 2 PDF
V. V. Boyko
БАКТЕРИЦИДНА ТА ПРОТИГРИБКОВА АКТИВНІСТЬ ЧЕТВЕРТИННИХ АМОНІЄВИХ СОЛЕЙ - ПОХІДНИХ ДИМЕДРОЛУ PDF
T. N. Boichuk, I. P. Burdeynyuk, V. F. Myslytsky, V. M. Khodorowskiy, V. A. Chornous
БАКТЕРИЦИДНА ТА ПРОТИГРИБКОВА АКТИВНІСТЬ БІС-ЧЕТВЕРТИННИХ АМОНІЙНИХ СОЛЕЙ, ЩО МІСТЯТЬ ФРАГМЕНТ ДИМЕДРОЛУ PDF
T. N. Boichuk, I. P. Burdeynyuk, V. F. Myslytsky, V. M. Khodorowskiy, V. A. Chornous
СТАТЕВИЙ ДИМОРФІЗМ ЗОВНІШНЬОЇ БУДОВИ СТОВБУРА МОЗОЛИСТОГО ТІЛА У ЛЮДЕЙ ЗРІЛОГО ВІКУ PDF (Русский)
O. D. Boiagina
МЮЛЛЕР-МАТРИЧНЕ КАРТОГРАФУВАННЯ ОПТИЧНО АНІЗОТРОПНИХ МОЛЕКУЛЯРНИХ ЕНДОГЕННИХ ФЛУОРОФОРІВ МІОКАРДА У ДІАГНОСТИЦІ ГОСТРОЇ КОРОНАРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ PDF (English)
O. Ya. Vanchuliak
ШКАЛА ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ГНІЙНО-СЕПТИЧНИХ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ ПРИ ГОСТРОМУ ПЕРИТОНІТІ PDF (English)
A. F. Grynchuk, F. V. Grynchuk, I. Yu. Polianskiy
БІОХІМІЧНІ МАРКЕРИ ГІПЕРАНДРОГЕНІЇ В УМОВАХ ПІДВИЩЕНОГО РІВНЯ ЕКСПОНУВАННЯ МАРГАНЦЕМ І НІКЕЛЕМ PDF
S. V. Gun'kov
СПЕЦИФІЧНА ТОКСИЧНІСТЬ ПРЕПАРАТУ «ДЕКАСАН» PDF
N. M. Derkach, S. Yu. Shtrygol', Yu. B. Laryanovska, E. Y. Koshevaya, I. O. Kovalova
ГЕНДЕРНА ТА ВІКОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІПІДНОГО СПЕКТРА КРОВІ У ХВОРИХ НА ДІАБЕТИЧНУ НЕФРОПАТІЮ З НАЯВНІСТЮ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ PDF
L. O. Zub, S. D. Novychenko
ОКРЕМІ КЛІНІКО-ПАРАКЛІНІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЯК РАННІ ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ НЕСТРЕПТОКОКОВИХ ТОНЗИЛОФАРИНГІТІВ У ДІТЕЙ PDF
L. A. Ivanova, U. I. Marusyk, I. B. Gorbatyuk
ОСОБЛИВОСТІ ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СТАНУ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ СФЕРИ ХВОРИХ НА ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ АТЕРОСКЛЕРОЗ PDF
N. S. Karvacka, S. M. Rusina, V. I. Kuryk
ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ МЕТАБОЛІЧНИХ КОМПОНЕНТІВ СИНДРОМУ ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ У ХВОРИХ НА ЦИРОЗ ПЕЧІНКИ PDF
O. B. Kvasnytska
СУЧАСНІ НЕІНВАЗИВНІ ПІДХОДИ ДО ВЕРИФІКАЦІЇ ЗАПАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В НИЖНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХАХ ПРИ ПОЗАЛІКАРНЯНИХ ПНЕВМОНІЯХ У ДІТЕЙ PDF
O. K. Koloskova, T. M. Bilous
ПОРУШЕННЯ ПРОЦЕСІВ ПЕРОКСИДАЦІЇ ЛІПІДІВ ЯК ФАКТОР РИЗИКУ ПЕРИНАТАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ PDF
S. Ye. Kosilova
ХАРАТЕРИСТИКА ЗМІН ПРОТЕОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ В ТКАНИНІ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ СТАТЕВОНЕЗРІЛИХ САМОК ЩУРІВ ЗА УМОВ ОДНОЧАСНОЇ ДІЇ ЕКЗОГЕНОЇ ГІПОКСІЇ ТА РІЗНОЇ ДОВЖИНИ ФОТОПЕРІОДУ PDF
A. V. Kuznetsova
ТАКСОНОМІЧНИЙ СКЛАД ТА ПОПУЛЯЦІЙНИЙ РІВЕНЬ МІКРОБІОТИ ВМІСТУ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНИХ ПАЗУХ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГНІЙНИЙ СИНУЇТ ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 1 ТИПУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВІКУ PDF
O. O. Mazur
ПОСТНАТАЛЬНІ ІНФЕКЦІЇ ТА ЇХ РОЛЬ У ДИЗРЕГУЛЯЦІЇ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ НОВОНАРОДЖЕНИХ PDF
V. F. Myslitsky, S. S. Tkachuk, A. V. Tkachuk, M. D. Perepeliuk
СТАН ІМУНІТЕТУ НОВОНАРОДЖЕНИХ ІЗ ПОСТНАТАЛЬНИМИ ІНФЕКЦІЯМИ PDF
V. F. Myslitsky, S. S. Tkachuk, A. V. Tkachuk, M. D. Perepeliuk
СТАН МІКРОЦИРКУЛЯЦІЇ КАПІЛЯРІВ НІГТЬОВОГО ЛОЖА У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ ІЗ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ PDF
T. N. Mikhjejeva
МІСЦЕВА РОЛЬ ІНТЕРЛЕЙКІНУ-1β У РОЗВИТКУ ХРОНІЧНОГО ЗАПАЛЕННЯ ГЛОТКОВОГО ТА ПІДНЕБІННИХ МИГДАЛИКІВ У ДІТЕЙ PDF
I. K. Morar, Yu. A. Bodiaka, N. M. Pitsula
КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕГЕНЬ ЗАЛЕЖНО ВІД СТАНУ МІКРОФЛОРИ ТОВСТОЇ КИШКИ PDF
O. V. Pidverbetska
СИНДРОМ ЕДВАРДСА: АНАЛІЗ ВЛАСНИХ КЛІНІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ PDF
N. I. Pidvysots'ka, I. V. Lastivka, I. I. Mezshishina, T. V. Dmitruk, I. M. Valуgurskiі
СУЧАСНИЙ СТАН ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ВІТРЯНУ ВІСПУ У ДІТЕЙ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
O. V. Prokopiv, N. M. Prykuda, A. M. Zadorozhnyy
ВПЛИВ АКЦЕНТУАЦІЙ ХАРАКТЕРУ НА ПОВЕДІНКУ ПІДЛІТКІВ PDF
S. M. Rusina, N. S. Karvatska, V. I. Kuryk, R. A. Nikoriak
ПЕРЕБІГ РАННЬОГО НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРІОДУ ДІТЕЙ, ЩО НАРОДИЛИСЯ ВІД МАТЕРІВ-НОСІЇВ ГЕНІТАЛЬНОГО ГЕРПЕСУ ТА ЦИТОМЕГАЛОВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ PDF
Y. M. Sadyhov
ВМІСТ ЦИНКУ В СИРОВАТЦІ КРОВІ ПРИ ЧЕРЕПНО – МОЗКОВІЙ ТРАВМІ ЛЕГКОГО І СЕРЕДНЬОГО СТУПЕНІВ ТЯЖКОСТІ У ПОТЕРПІЛИХ НА МИРНІЙ ТЕРИТОРІЇ ТА У ВОЯКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ PDF
M. G. Semchyshyn
ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ ІЗ СУПУТНІМ УРАЖЕННЯМ ГЕПАТО-ПАНКРЕАТО- БІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ З УРАХУВАННЯМ ДЕЛЕЦІЙНОГО ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНІВ СИСТЕМИ ДЕТОКСИКАЦІЇ КСЕНОБІОТИКІВ ГЛУТАТІОН-SТРАНСФЕРАЗИ PDF (English)
I. O. Semianiv
РЕАКТИВНА ВІДПОВІДЬ НЕЙТРОФІЛЬНИХ ГРАНУЛОЦИТІВ ПЕРИФЕРІЙНОЇ КРОВІ ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ PDF
L. P. Sydorchuk, V. S. Dshuriak
ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ PDF
V. K. Taschuk, H. I. Khrebtiy, O. V. Savchuk
ОСОБЛИВОСТІ ПОТОЧНОГО ЛІКАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ФУТБОЛЬНИМИ АРБІТРАМИ З РІЗНИМ РІВНЕМ СЕРЕДНЬОГО ДИНАМІЧНОГО АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ PDF
T. A. Tereshchenko
МІКРОБНА ЕКОЛОГІЯ СЛИЗОВИХ ОБОЛОНОК ТРАВНОГО ТРАКТУ ЩУРІВ ІЗ ВІДСТРОЧЕНИМИ НАСЛІДКАМИ ДВОБІЧНОГО ПОРУШЕННЯ КРОВООБІГУ В БАСЕЙНІ СОННИХ АРТЕРІЙ PDF
O. V. Tkachuk, M. A. Povar, S. S. Tkachuk, A. A. Galagdina, V. F. Myslytskyi
СТАТЕВИЙ ДИМОРФІЗМ ІНТЕНСИВНОСТІ ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У СТРУКТУРАХ ПРОМІЖНОГО МОЗКУ ЩУРІВ ІЗ СИНДРОМОМ ПРЕНАТАЛЬНОГО СТРЕСУ PDF
S. S. Tkachuk, O. V. Tkachuk, L. D. Oliinyk, V. F. Myslytskyi
ВПЛИВ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА АPO-В (RS 17240441) НА ПРОДУКЦІЮ ЛІПІДНИХ ФРАКЦІЙ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ, ПОЄДНАНИЙ З ОЖИРІННЯМ ТА ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ТИПУ 2 PDF
K. V. Ferfetsksa, O. I. Fediv, L. P. Sydorchuk
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БІЛІОДИГЕСТИВНИХ АНАСТОМОЗІВ, СФОРМОВАНИХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ВЧ-ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ТА ЛІГАТУРНИМ МЕТОДОМ В ЕКСПЕРИМЕНТІ (ПАТОМОРФОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) PDF
Y. O. Furmanov, M. Y. Nychitaylo, A. I. Hutsuliak, I. I. Bulyk, Y. O. Khilko, M. S. Zagriichuk
СТУПІНЬ ПОРУШЕНЬ ФАКТОРІВ І МЕХАНІЗМІВ НЕСПЕЦИФІЧНОГО ПРОТИІНФЕКЦІЙНОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІЗМУ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ АВТОІМУННИЙ ТИРЕОЇДИТ PDF
O. P. Khrabrova
КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХРОНІЧНОЇ РЕАКТИВОВАНОЇ ГЕРПЕТИЧНОЇ ІНФЕКЦІЇ ПЕРШОГО/ ДРУГОГО ТИПІВ PDF
T. V. Shmyha
ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ РІДИННОЇ РЕСУСЦИТАЦІЇ ПРИ ПОЛІОРГАННОМУ УШКОДЖЕННІ PDF
A. V. Andrushchak, V. M. Konovchuk
ДЕЯКІ АСПЕКТИ МЕТАБОЛІЧНОЇ ТЕРАПІЇ ЗАХВОРЮВАНЬ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ (огляд літератури) PDF
S. V. Biletskyi, V. V. Boyko, O. A. Petrynych, T. V. Kazantseva
ЗАСТОСУВАННЯ ПРОБІОТИКІВ У СТОМАТОЛОГІЇ PDF
O. I. Godovanets, A. V. Moroz, D. G. Popescu
СУЧАСНІ ДАНІ ПРО МЕХАНІЗМИ ІМУННОЇ ДИСФУНКЦІЇ ПРИ ПОШКОДЖЕННІ ПЕРЕДНЬОГО ВІДДІЛУ ОЧНОГО ЯБЛУКА(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) PDF
N. Ya. Kozariichuk
ВІЛ-ІНФЕКЦІЯ ТА ХРОНІЧНА ХВОРОБА НИРОК: КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНІ ПАРАЛЕЛІ PDF
V. D. Moskaliuk, M. O. Andrushchak
ПАРЕНХІМАТОЗНО-СТРОМАЛЬНА ВЗАЄМОДІЯ ЯК ПАТОГЕНЕТИЧНИЙ ФАКТОР ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ АДЕНОКАРЦИНОМИ ТА ПЛОСКОКЛТИННОГО РАКУ ШИЙКИ МАТКИ PDF
O. P. Peresunko, N. V. Zelinska, I. O. Davydenko
ОСНОВНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ЕНДОТОКСИКОЗУ ПРИ ПОЛІОРГАННОМУ УШКОДЖЕННІ PDF
A. V. Rybarchuk, V. M. Konovchuk
ФІТОЕСТРОГЕНИ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ В ІНДУКЦІЇ ЧОЛОВІЧОЇ ГІПОФЕРТИЛЬНОСТІ PDF
N. Yu. Seliukova
ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ТА ФАКТОРИ РИЗИКУ ВЗАЄМООБТЯЖЕННЯ ХРОНІЧНОГО ХОЛЕЦИСТИТУ, ХОЛЕСТЕРОЗУ ЖОВЧНОГО МІХУРА ІЗ ОЖИРІННЯМ ТА ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ PDF
O. S. Khukhlina, I. B. Horbatiuk, O. M. Khranovska, Yu. P. Zimych, M. T. Uhlyar, R. M. Kupchanko
ВИПАДОК ФОРМУВАННЯ ПІЛОРОБУЛЬБАРНОЇ ВИРАЗКИ У СПОРТСМЕНА-ДЗЮДОЇСТА ПІД ЧАС ВИСТУПУ НА ЗМАГАННЯХ PDF (Русский)
A. A. Avramenko, K. V. Abramov
ВИПАДОК ФЕОХРОМОЦИТОМИ ІЗ СТАБІЛЬНОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ PDF
P. M. Liashuk, R. P. Liashuk
ФОРМУВАННЯ БІОЕТИЧНОГО ПІДХОДУ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ КУРСУ ФАРМАКОЛОГІЇ PDF
I. Yu. Sopova
НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ КАФЕДРИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ, ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ PDF
V. K. Tachsuk, O. S. Polianska, T. N. Amelina