DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XV.2.56.2016.4

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІН ФІБРИНО- ТА ПРОТЕОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ПЛАЗМИ КРОВІ ТА ТКАНИН ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ У ГІПОТИРЕОЇДНИХ ОСЛІПЛЕНИХ ЩУРІВ

S. I. Anokhina

Анотація


В експериментах на гіпотиреоїдних, осліплених (енуклейованих) нелінійних самцях білих щурів було встановлено підвищення показників фібринолітичної активності, пригнічення лізису низько- і високомолекулярних білків та активація колагенолізу в плазмі крові. Значна інтенсифікація процесу лізису фібрину у тканинах серця та печінки відбулася на тлі зниження показників неферментативного та ферментативного фібринолізу у тканині легень.

Ключові слова


енуклеація; гіпотиреоз; плазмовий фібриноліз; фібринолітична активність тканин; протеоліз

Повний текст:

PDF

Посилання


Anokhina SI, Kuznietsova OV. Vyvchennia zmin protsesiv fibrynolizu v tkanyni schytopodibnoi zalozy v statevozrilykh samtsiv schuriv za umov odnochasnoi dii ekzohennoi hipoksii ta riznoi dovzhyny fotoperiodu [Study of changes in the processes of fibrinolysis in the tissue of the thyroid gland in the sexually mature males of rats under conditions of simultaneous action of exogenous hypoxia and different lengths of the photoperiod]. Klinichna ta eksperymental'na patolohiia. 2013;12(1):18-20. (in Ukrainian).

2. Anokhina SI. Kharakterystyka zmin fibryno- ta proteolitychnoi aktyvnosti plazmy krovi ta tkanyn vnutrishnikh orhaniv v osliplenykh schuriv [Characteristics of changes in fibrin and proteolytic activity of blood plasma and tissues of internal organs in blinded rats]. Klinichna ta eksperymental'na patolohiia.2016;15(1):5-8. (in Ukrainian).

Antoniuk-Schehlova I.A. Vplyv melatoninu na reolohichni pokaznyky krovi v osib pokhyloho viku [Effect of melatonin on rheological parameters of blood in the elderly]. Krovoobih ta hemostaz. 2013;2:97-101. (in Ukrainian).

Arushanyan EB. Ogranichenie okislitel'nogo stressa kak osnovnaya prichina universal'nykh zashchitnykh svoystv melatonina [Limitation of oxidative stress as the main cause of the universal protective properties of melatonin]. Eksperimental'naya i klinicheskaya farmakologiya.2012;75(5):44-9. (in Russian).

Заславская РМ, Пєтухова ЕЮ, Кулкаева ЖЖ. Хронотерапия ишемической болезни сердца. Москва: Квартет; 1997. 252 с. (in Russian).

Komarov FI. Rapoport SI. Khronobiologiya i khronomeditsina [Chronobiology and chronomedicine]. Moskva: Triada-Kh; 2000. 488 s. (in Russian).

Kuznietsova OV, Anokhina SI. Vplyv hipoksychnoho prekondytsiiuvannia na osoblyvosti fibrynolitychnoho ta proteolitychnoho protsesiv plazmy krovi schuriv zumovlenykh temnovoiu hiperfunktsiieiu epifiza [Influence of hypoxic preconditioning on the features of fibrinolytic and proteolytic processes of blood plasma of rats caused by dark hyperfunction of the epiphysis]. Klinichna ta eksperymental'na patolohiia.2015;14(3):77-80. (in Ukrainian).

Kukharchuk OL. Patohenetychna rol' ta metody korektsii intehratyvnykh porushen' hormonal'no-mesendzhernykh system rehuliatsii homeostazu natriiu pry patolohii nyrok [Pathogenetic role and methods of correction of integrative disorders of hormonal-messenger systems of sodium homeostasis regulation in kidney pathology]: avtoreferat. Odesa; 1996. 37 s. (in Ukrainian).

Kuchuk OP. Patohenetychni osoblyvosti zapal'noho protsesu pry pronyknykh poranenniakh zadn'oho sehmenta oka i profilaktyka pisliatravmatychnykh uskladnen' [Pathogenetic features of the inflammatory process in perinatal wounds of the posterior segment of the eye and prevention of posttraumatic complications Pathogenetic features of the inflammatory process in perinatal wounds of the posterior segment of the eye and prevention of posttraumatic complications]: avtoreferat.Ternopil'; 2001. 17 s. (in Ukrainian).

Meschyshen IF, Pishak VP, Zamors'kyi II. Melatonin: obmin ta mekhanizm dii [Melatonin: exchange and mechanism of action]. Bukovyns'kyi medychnyi visnyk. 2001;5(2):4-11. (in Ukrainian).

Shcherbakova BC, Rom-Boguslavskaya ES. Osobennosti reaktsii shchitovidnoy zhelezy krys na melatonin u pinealektomirovannykh krys [Peculiarities of thyroid reaction of rats to melatonin in pinealectomized rats]. Problemy endokrinologii. 1988;5:75-8. (in Russian).

Di Bella L, Gualano L. Key aspects of melatonin physiology: thirty years of research. Neuro Endocrinol Lett. 2006 Aug;27(4):425-32.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Анохіна С.І. Вивчення змін процесів фібринолізу в тканині щитоподібної залози в статевозрілих самців  щурів за умов одночасної дії екзогенної гіпоксії та різної довжини фотоперіоду / С.І.Анохіна, О. В.Кузнєцова // Клін. та експерим. патологія, 2013, Т.XIІ, №1(43) С.- 18-20.

2. Антонюк-Щеглова І.А. Вплив мелатоніну на реологічні показники крові в осіб похилого віку / І.А. Антонюк-Щеглова // Кровообіг та гемостаз.-2013.-№2.-С.97-101.

3. Арушанян Э.Б. Ограничение окислительного стресса как основная причина универсальных защитных свойств мелатонина / Э.Б. Арушанян // Эксп. и клин фарм. – 2012. – т. 75, № 5. – С. 44–49.

4. Заславская Р.М. Хронотерапия ишемической болезни сердца // Р.М. Заславская, Е.Ю. Пєтухова, Ж.Ж. Кулкаева.-М.:Квартет.-1997.-252 с.

5. Комаров Ф.И. Хронобиология и хрономедицина / Ф.И.Комаров, С.И.Рапопорт – М.: Триада-Х. – 2000. – 488 с.

6. Кузнєцова О. В. Вплив гіпоксичного прекондиціювання на особливості фібринолітичного та протеолітичного процесів плазми крові щурів зумовлених темновою гіперфункцією епіфіза / О. В.Кузнєцова, С. І.Анохіна // Клін. та експерим. патологія, 2015, Т.XIV, №3(53) С.- 77-80.

7. Кухарчук О.Л. Патогенетична роль та методи корекції інтегративних порушень гормонально-месенджерних систем регуляції гомеостазу натрію при патології нирок: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: 14.03.05 / О.Л. Кухарчук. - Одеса, 1996. - 37 с.

8. Кучук О.П. Патогенетичні особливості запального процесу при проникних пораненнях заднього сегмента ока і профілактика післятравматичних ускладнень: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 14.03.04 – «Патологічна фізіологія» / О.П.Кучук.- Тернопіль, 2001.-17 с.

9. Анохіна С.І. Характеристика змін фібрино- та протеолітичної активності плазми крові та тканин внутрішніх органів в осліплених щурів / С.І. Анохіна // Клін. та експерим. патологія, 2016, Т.XV, №1(55).-С. 5-8.

10. Мещишен І.Ф. Мелатонін: обмін та механізм дії / І.Ф.Мещишен, В.П.Пішак, І.І.Заморський // Бук. мед. вісн. – 2001. – Т.5, №2. – С. 4-11.

11. Щербакова B.C. Особенности реакции щитовидной железы крыс на мелатонин у пинеалэктомированных крыс / B.C. Щербакова, Ром- Е.С.Богуславская // Проблемы эндокринологии. - 1988. - Т. 34, № 5. - С.75-78.

12. Di Bella L. Key aspects of melatonin physiology: thirty years of research / L. Di Bella, L. Gualano // Neuroen-docrinol. Lett. - 2006. - Vol. 27, N 4. - P. 425-432.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754