СВИНЕЦЬ: ТОКСИКОЛОГІЧНІ, ГІГІЄНІЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Автор(и)

  • V. V. Petrynych Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», Чернівці
  • L. I. Vlasyk Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», Чернівці
  • O. A. Petrynych Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», Чернівці

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVI.2.60.2017.20

Ключові слова:

свинець, важкі метали, токсичність

Анотація

Мета роботи – викласти літературні дані щодо токсикологічного, гігієнічного та біологічного значення свинцю.

Висновки. Проблема токсичної дії свинцю є дуже актуальною на сьогодні. Розуміння механізмів реалізації токсичної дії свинцю на організм людини дозволить розробити і впровадити ефективні профілактичні та лікувальні заходи.

Посилання

Apykhtina O.L. Vplyv svyntsiu na skorotlyvu funktsiiu sudynnoi stinky shchuriv [The impact of lead on the contractile function of rat vascular wall]. Priorytetni problemy hihiieny pratsi, profesiinoi ta vyrobnycho-zumovlenoi zakhvoriuvanosti v Ukraini. 2008. S. 83-89. (in Ukrainian).

Apykhtina O.L. Doslidzhennia membranotoksychnoi dii vazhkykh metaliv na modeli erytrotsytiv krovi in vitro [Researching of membranotoxic action of heavy metals on the model of red blood cells in vitro]. Suchasni problemy toksykolohii. 2011. No 1-2. S. 65-69. (in Ukrainian).

Apykhtina O.L. Porushennia obminu oksydu azotu pry vazotoksychnii dii svyntsiu ta poshuk novykh zasobiv biolohichnoi profilaktyky intoksykatsii" [avtoreferat]. Kyiv. 2008/ 21 s. (in Ukrainian).

Apykhtina O.L., Dmytrukha N.M., Kotsiuruba A.V., Korkach Iu.P. Mekhanizmy hematotoksychnoi dii spoluk svyntsiu [Mechanisms hematotoxic action of lead compounds]. Zhurnal NAMN Ukrainy. 2012. Vol. 18, No 1. S. 100-109. (in Ukrainian).

Apykhtina O.L., Kotsiuruba A.V., Korkach Iu.P. Moduliuiuchyi vplyv ekstraktu serratula coronata na obmin oksydu azotu v tkanynakh aorty shchuriv pry svyntsevii intoksykatsii [Modulating effect of the extract serratula coronata to the exchange of nitric oxide in aortic tissues of rats with lead intoxication]. Ukrainskyi biokhimichnyi zhurnal. 2007. Vol. 79, No 5. S. 204-211. (in Ukrainian).

Ahmetzjanova Je.H., Bakirov A.B. Rol' svinca v formirovanii arterial'noj gipertenzii (obzor literatury) [The role of lead in the formation of arterial hypertension (literature review)]. Medicina truda i promyshlennaja jekologija. 2006. No 5. S. 17-22. (in Russian).

Balan G.M., Jurchenko I.V., Ignatenko L.V., Prodanchuk G.N., Gil' L.N., Stahovich V.I., Golovanova N.N. K klinike i lecheniju nevrologicheskih i abdominal'nyh narushenij pri hronicheskoj svincovoj intoksikacii" [To the clinic and treatment of neurological and abdominal disorders in chronic lead intoxication]. Suchasni problemy toksykolohii. 2003. No 4. S. 58-62. (in Russian).

Beleckaja Je.N., Golovkova T.A., Onul N.M. Bioprofilaktika jekozavisimyh sostojanij u naselenija industrial'no razvityh regionov [Bioprophylaxis of eco-dependent states in the population of industrially developed regions]. Aktual'nye problemy transportnoj mediciny. 2011.№1. S. 48-56. (in Russian).

Gatagonova T.M. Tolerantnost' k fizicheskoj nagruzke i adaptacionno-rezervnye vozmozhnosti miokarda u rabochih svincovogo proizvodstva [Tolerance to physical activity and adaptive-reserve capabilities of the myocardium in workers of lead production]. Gigiena i sanitarija. 1995. No 4. S. 13-14. (in Russian).

Gel'fond N.E., Starkova E.V., Gref V.V., Shuvaeva O.V. Makro i mikrojelementy kak markery razvitija jendotoksikoza pri hronicheskoj svincovoj intoksikacii i sorbcionnoj korrekcii [Macro and microelements as markers for the development of endotoxicosis in chronic lead intoxication and sorption correction]. Izvestija Samarskogo nauchnogo centra Rossijskoj akademii nauk. 2011. Vol. 13, No 1. S. 1681-1684. (in Russian).

Hnateiko O.Z., Luk’ianenko N.S. Ekohenetychni aspekty patolohii liudyny, sprychynenoi vplyvom shkidlyvykh faktoriv zovnishnoho seredovyshcha [Ekohenetic aspects of human pathology caused by exposure to harmful environmental factors]. Bezpeka zhyttiediialnosti. 2008. No 5-6. S. 32-38. (in Ukrainian).

Honcharenko O.V., Konovalova O.O. Vyvchennia dii toksychnykh doz svyntsiu na mineralnyi obmin shchuriv ta yoho korektsiia [The study of exposure to toxic doses of lead mineral metabolism in rats and its correction] [Internet] [cited 2017 May 08] Available from: http://na.kspu.edu/index.php/na/article/view/210/186 (Accessed 08 May 2017)

Hubar I.V., Kozlov K.P., Levchenko I.L. Vplyv nyzkykh doz spoluk svyntsiu, rtuti ta marhantsiu na reohrafichni pokaznyky bilykh shchuriv v zalezhnosti vid viku [Effect of low doses of lead compounds, mercury and manganese in albino rats rheographic rates depending on age]. Suchasni problemy toksykolohii. 2007. No 4. S. 8-10. (in Ukrainian).

Dmytrukha N.M. Do problemy imunotoksychnosti svyntsiu i kadmiiu (ohliad literatury) [The problem of immunotoxicity of lead and cadmium (literature review)]. Suchasni problemy toksykolohii. 2009. No 1. pp. 4-9. (in Ukrainian).

Dmytrukha N.M. Eksperymentalne doslidzhennia vplyvu vazhkykh metaliv – svyntsiu ta kadmiiu na nespetsyfichnu rezystentnist orhanizmu bilykh shchuriv [Experimental study of the effect of heavy metals - lead and cadmium on nonspecific resistance of white rats]. Suchasni problemy toksykolohii. 2004. No 4. S. 27-31. (in Ukrainian).

Zerbino D.D., Solomenchuk T.Y., Pospyshyl Iu.A. Svinec – jetiologicheskij faktor porazhenija sosudov: osnovnye dokazatel'stva [Lead – etiologic factor of vascular lesion: basic evidence]. Mystetstvo likuvannia. 2009. No 8. S. 44-46. (in Russian).

Zerbino D.D. Systemna ekolohichna teoriia etiolohii i rozvytku naiposhyrenishykh zakhvoriuvan sudyn [System ecological theory of etiology and development of the most common vascular disease]. Sertse i sudyny. 2011. No 2. S. 6-11. (in Ukrainian).

Zerbino D.D., Kuzyk Iu.I., Lesnyk S.A., Fus S.V. Ksenobiotyky yak mozhlyva prychyna rozvytku medianekrozu aorty [Xenobiotics as a possible cause of aortic medionecrosis]. Sovremennye problemy toksikologii. 2003. No 3. S. 66-70. (in Ukrainian).

Ivanova A.S., Petrov A.N., Ivanov S.D., Jamshanov V.A., Ivanova T.M., Semenov E.V., Glushkov R.K. Vlijanie vozrasta, pola i kurenija na soderzhanie svinca i marganca v krovi cheloveka" [The influence of age, sex and smoking on the content of lead and manganese in human blood]. Toksikologicheskij vestnik. 2005. No 1. S. 21-27. (in Russian).

Korbakova A.I., Sorkina N.S., Molodkina N.N., Veselovskaja K.A., Sorkina I.S. Svinec i ego dejstvija na organizm (obzor literatury) [Lead and its effects on the body (literature review)]. Medicina truda i promyshlennaja jekologija. 2001. No 5. S. 29-34. (in Russian).

Kudrin A.V., Skal'nyj A.V., Zhavoronkov A.A., Skal'naja M.G., Gromova O.A. Immunofarmakologija mikrojelementov [Immunopharmacology of microelements]. Moskva: Izd-vo KMK. 2000. 537 s. (in Russian).

Luhovskyi S.P. Apoptoz epiteliiu slyzovoi obolonky tonkoi kyshky shchuriv pry svyntsevii intoksykatsii [Apoptosis epithelium of the small intestine of rats with lead intoxication]. Suchasni problemy toksykolohii. 2002. No 3. S. 50-55. (in Ukrainian).

Petrov V.V., Podosinovikova P.P., Kubarskaja L.G. Vklad prooksidantnogo komponenta v mehanizmy toksichnosti tjazhelyh metallov i marganca [The contribution of the prooxidant component to the mechanisms of toxicity of heavy metals and manganese]. Toksikologicheskij vestnik. 2004. No 1. S. 12-15. (in Russian).

Pishak V.P., Vysotska V.H. Khronorytmichni paraleli toksychnoho vplyvu solei vazhkykh metaliv na funktsii nyrok [Chronorhythmic parallels the toxic effects of heavy metals on renal function]. Suchasni problemy toksykolohii. 2012. No 2.S. 40-44. (in Ukrainian).

Pishak V.P., Vysotska V.H., Mahalias V.M. Khronorytmy funktsionalnoho stanu nyrok pry intoksykatsii khlorydamy taliiu, svyntsiu ta aliuminiiu [Chronorhythm of the functional state in the course of inoxication with chlorides of talium, lead, aluminium]. Bukovynskyi medychnyi visnyk. 2006. Vol. 10, No 4. S. 136-138. (in Ukrainian).

Privalova L.I., Kacnel'son B.A., Gurvich V.B., Malyh O.L., Voronin S.A., Marshalkin A.P., Kosheleva A.A., Porovicina A.V. Svinec v srede obitanija kak faktor riska dlja zdorov'ja naselenija [Lead in the habitat as a risk factor for public health]. Rossijskij himicheskij zhurnal. 2004. Vol. XLVIII, No 2. pp. 87-93. (in Russian).

Rozanov V.A. Nejrotoksichnost' svinca v detskom vozraste: jepidemiologicheskie, klinicheskie i nejrohimicheskie aspekty [Neurotoxicity of lead in childhood: epidemiological, clinical and neurochemical aspects]. Ukrainskyi medychnyi chasopys. 2000. No 5. S. 9-17. (in Russian).

Sinjachenko O.V. (ed.) Metally pri osteoartroze [Metals for osteoarthritis] Doneck: Nord-Press. 2008. 404 S. (in Russian).

Teplaja G.A. Tjazhelye metally kak faktor zagrjaznenija okruzhajushhej sredy [Heavy metals as a factor of environmental pollution]. Astrahanskij vestnik jekologicheskogo obrazovanija. 2013. No 1. S. 182-192. (in Russian).

Trakhtenberh I.M., Andrusyshyna I.M., Lampeka O.H., Dmytrukha N.M., Yanitskyi I.I. Vikovi osoblyvosti nakopychennia svyntsiu ta marhantsiu v sertsevo-sudynnii systemi [Age features accumulation of lead and manganese in the cardiovascular system]. Suchasni problemy toksykolohii. 2007. No 3. S. 8-11. (in Ukrainian).

Trakhtenberh I.M., Apykhtina O.L., Lubianova I.P. Rol metaliv yak tekhnohennykh khimichnykh zabrudniuvachiv u patohenezi sertsevo-sudynnykh zakhvoriuvan [The role of metals as man-made chemical contaminants in the pathogenesis of cardiovascular disease]. Ukrainskyi kardiolohichnyi zhurnal. 2009. No 9. S. 12-19. (in Ukrainian).

Trahtenberg I.M. (ed.) Ocherki vozrastnoj toksikologii [Sketches of age-related toxicologists]. Kiev: "Avicenna"». 2006. 316 s. (in Russian).

Tsudzevych B.O., Kalinin I.V., Petruk N.A. Antyoksydantna systema v tkanynakh shchuriv za umov intoksykatsii vazhkymy metalamy [Antioxidant system in rat tissues under conditions of heavy metal intoxication]. Suchasni problemy toksykolohii. 2012. No 2. S. 36-39. (in Ukrainian).

Antonio G.T., Corredor L. Biochemical changes in the kidneys after perinatal intoxication with lead and/or cadmium and their antagonistic effects when coadministered. Ecotoxicol Environ Saf. 2004. Vol. 57, № 2. Р. 184-189.

Brown M.J., Margolis S. Lead in drinking water and human blood lead levels in the United States. MMWR Surveill Summ. 2012. Vol. 61. Р. 1-9.

D'souza H.S., Dsouza S.A., Menezes G., Venkatesh T. Diagnosis, evaluation, and treatment of lead poisoning in general population. Indian J. Clin. Biochem. 2011. Vol. 26, № 2. Р. 197-201.

Iqbal M.P. Lead pollution – a risk factor for cardiovascular disease in Asian developing countries. Pak. J. Pharm. Sci. 2012. Vol. 25, № 1. Р. 289-294.

Jemal A., Graubard B.I., Devesa S.S. [et al.] The association of blood lead level and cancer mortality among whites in the United States. Environ. Health Perspect. 2002. Vol. 110, № 4. Р. 325-329.

Kabata-Pendias A. Soil-plant transfer of trace elements – an environmental issue. Geoderma. 2004. Vol. 122. Р. 143-149.

Kasperczyk S., Birkner E., Kasperczyk A. [et al.]. Activity of superoxide dismutase and catalase in people protractedly exposed to lead compounds. Ann. Agric. Environ. Med. 2004. Vol. 11(2). Р. 291-296.

Kasperczyk S., Kasperczyk A., Ostalowska A. [et al.] Activity of glutathione peroxidase, glutathione reductase, and lipid peroxidation in erythrocytes in workers exposed to lead. Biol Trace Elem Res. 2004. Vol. 102 (1-3). P. 61-72.

Komarnicki G.J.K. Lead and cadmium in indoor air and the urban environment. Environmental Pollution. 2001. Vol. 136. Р. 47-61.

Massadeh A.M., Al-Safi S. Analysis of cadmium and lead: their immunosuppressive effects and distribution in various organs of mice Biol. Trace Elem. Res. 2005. Vol. 108, № 1-3. Р. 279-286.

Nam D.H., Lee D.P. Monitoring for Pb and Cd pollution using feral pigeons in rural, urban, and industrial environments of Korea. Sci. Total Environ. 2006. Vol. 357 (1-3). Р. 288-295.

Nawrot T.S., Thijs L., Den Hond E.M. [et al.] An epidemiological re-appraisal of the association between blood pressure and blood lead: a meta-analysis. J. Hum. Hypertension. 2002. Vol. 16, № 2. Р. 123-131.

Riva M.A., Lafranconi A., D’Orso M.I., Cesana G. Lead poisoning: historical aspects of a paradigmatic «occupational and environmental disease. Saf Health Work. 2012. Vol. 3, № 1. Р. 11-16.

Tchounwou P.B., Yedjou C.G., Patlolla A.K., Sutton D.J. Heavy metal toxicity and the environment. EXS. 2012. Vol. 101. Р. 133-164.

Viard B., Pihan F., Promeyrat S., Pihan J.C. Integrated assessment of heavy metal (Pb, Zn, Cd) highway pollution: bioaccumulation in soil, Graminaceae and land snails. Chemosphere. 2004. Vol. 55. Р. 1349-1359.

Zeqiri N., Zeqiri S., Skenderaj S. Blood pressure evaluation at the workers exposed to lead. Med Arh. 2012. Vol. 66, № 2. Р. 92-93.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-06

Номер

Розділ

Статті