DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVI.2.60.2017.20

СВИНЕЦЬ: ТОКСИКОЛОГІЧНІ, ГІГІЄНІЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

V. V. Petrynych, L. I. Vlasyk, O. A. Petrynych

Анотація


Мета роботи – викласти літературні дані щодо токсикологічного, гігієнічного та біологічного значення свинцю.

Висновки. Проблема токсичної дії свинцю є дуже актуальною на сьогодні. Розуміння механізмів реалізації токсичної дії свинцю на організм людини дозволить розробити і впровадити ефективні профілактичні та лікувальні заходи.

Ключові слова


свинець; важкі метали; токсичність

Повний текст:

PDF

Посилання


Apykhtina O.L. Vplyv svyntsiu na skorotlyvu funktsiiu sudynnoi stinky shchuriv [The impact of lead on the contractile function of rat vascular wall]. Priorytetni problemy hihiieny pratsi, profesiinoi ta vyrobnycho-zumovlenoi zakhvoriuvanosti v Ukraini. 2008. S. 83-89. (in Ukrainian).

Apykhtina O.L. Doslidzhennia membranotoksychnoi dii vazhkykh metaliv na modeli erytrotsytiv krovi in vitro [Researching of membranotoxic action of heavy metals on the model of red blood cells in vitro]. Suchasni problemy toksykolohii. 2011. No 1-2. S. 65-69. (in Ukrainian).

Apykhtina O.L. Porushennia obminu oksydu azotu pry vazotoksychnii dii svyntsiu ta poshuk novykh zasobiv biolohichnoi profilaktyky intoksykatsii" [avtoreferat]. Kyiv. 2008/ 21 s. (in Ukrainian).

Apykhtina O.L., Dmytrukha N.M., Kotsiuruba A.V., Korkach Iu.P. Mekhanizmy hematotoksychnoi dii spoluk svyntsiu [Mechanisms hematotoxic action of lead compounds]. Zhurnal NAMN Ukrainy. 2012. Vol. 18, No 1. S. 100-109. (in Ukrainian).

Apykhtina O.L., Kotsiuruba A.V., Korkach Iu.P. Moduliuiuchyi vplyv ekstraktu serratula coronata na obmin oksydu azotu v tkanynakh aorty shchuriv pry svyntsevii intoksykatsii [Modulating effect of the extract serratula coronata to the exchange of nitric oxide in aortic tissues of rats with lead intoxication]. Ukrainskyi biokhimichnyi zhurnal. 2007. Vol. 79, No 5. S. 204-211. (in Ukrainian).

Ahmetzjanova Je.H., Bakirov A.B. Rol' svinca v formirovanii arterial'noj gipertenzii (obzor literatury) [The role of lead in the formation of arterial hypertension (literature review)]. Medicina truda i promyshlennaja jekologija. 2006. No 5. S. 17-22. (in Russian).

Balan G.M., Jurchenko I.V., Ignatenko L.V., Prodanchuk G.N., Gil' L.N., Stahovich V.I., Golovanova N.N. K klinike i lecheniju nevrologicheskih i abdominal'nyh narushenij pri hronicheskoj svincovoj intoksikacii" [To the clinic and treatment of neurological and abdominal disorders in chronic lead intoxication]. Suchasni problemy toksykolohii. 2003. No 4. S. 58-62. (in Russian).

Beleckaja Je.N., Golovkova T.A., Onul N.M. Bioprofilaktika jekozavisimyh sostojanij u naselenija industrial'no razvityh regionov [Bioprophylaxis of eco-dependent states in the population of industrially developed regions]. Aktual'nye problemy transportnoj mediciny. 2011.№1. S. 48-56. (in Russian).

Gatagonova T.M. Tolerantnost' k fizicheskoj nagruzke i adaptacionno-rezervnye vozmozhnosti miokarda u rabochih svincovogo proizvodstva [Tolerance to physical activity and adaptive-reserve capabilities of the myocardium in workers of lead production]. Gigiena i sanitarija. 1995. No 4. S. 13-14. (in Russian).

Gel'fond N.E., Starkova E.V., Gref V.V., Shuvaeva O.V. Makro i mikrojelementy kak markery razvitija jendotoksikoza pri hronicheskoj svincovoj intoksikacii i sorbcionnoj korrekcii [Macro and microelements as markers for the development of endotoxicosis in chronic lead intoxication and sorption correction]. Izvestija Samarskogo nauchnogo centra Rossijskoj akademii nauk. 2011. Vol. 13, No 1. S. 1681-1684. (in Russian).

Hnateiko O.Z., Luk’ianenko N.S. Ekohenetychni aspekty patolohii liudyny, sprychynenoi vplyvom shkidlyvykh faktoriv zovnishnoho seredovyshcha [Ekohenetic aspects of human pathology caused by exposure to harmful environmental factors]. Bezpeka zhyttiediialnosti. 2008. No 5-6. S. 32-38. (in Ukrainian).

Honcharenko O.V., Konovalova O.O. Vyvchennia dii toksychnykh doz svyntsiu na mineralnyi obmin shchuriv ta yoho korektsiia [The study of exposure to toxic doses of lead mineral metabolism in rats and its correction] [Internet] [cited 2017 May 08] Available from: http://na.kspu.edu/index.php/na/article/view/210/186 (Accessed 08 May 2017)

Hubar I.V., Kozlov K.P., Levchenko I.L. Vplyv nyzkykh doz spoluk svyntsiu, rtuti ta marhantsiu na reohrafichni pokaznyky bilykh shchuriv v zalezhnosti vid viku [Effect of low doses of lead compounds, mercury and manganese in albino rats rheographic rates depending on age]. Suchasni problemy toksykolohii. 2007. No 4. S. 8-10. (in Ukrainian).

Dmytrukha N.M. Do problemy imunotoksychnosti svyntsiu i kadmiiu (ohliad literatury) [The problem of immunotoxicity of lead and cadmium (literature review)]. Suchasni problemy toksykolohii. 2009. No 1. pp. 4-9. (in Ukrainian).

Dmytrukha N.M. Eksperymentalne doslidzhennia vplyvu vazhkykh metaliv – svyntsiu ta kadmiiu na nespetsyfichnu rezystentnist orhanizmu bilykh shchuriv [Experimental study of the effect of heavy metals - lead and cadmium on nonspecific resistance of white rats]. Suchasni problemy toksykolohii. 2004. No 4. S. 27-31. (in Ukrainian).

Zerbino D.D., Solomenchuk T.Y., Pospyshyl Iu.A. Svinec – jetiologicheskij faktor porazhenija sosudov: osnovnye dokazatel'stva [Lead – etiologic factor of vascular lesion: basic evidence]. Mystetstvo likuvannia. 2009. No 8. S. 44-46. (in Russian).

Zerbino D.D. Systemna ekolohichna teoriia etiolohii i rozvytku naiposhyrenishykh zakhvoriuvan sudyn [System ecological theory of etiology and development of the most common vascular disease]. Sertse i sudyny. 2011. No 2. S. 6-11. (in Ukrainian).

Zerbino D.D., Kuzyk Iu.I., Lesnyk S.A., Fus S.V. Ksenobiotyky yak mozhlyva prychyna rozvytku medianekrozu aorty [Xenobiotics as a possible cause of aortic medionecrosis]. Sovremennye problemy toksikologii. 2003. No 3. S. 66-70. (in Ukrainian).

Ivanova A.S., Petrov A.N., Ivanov S.D., Jamshanov V.A., Ivanova T.M., Semenov E.V., Glushkov R.K. Vlijanie vozrasta, pola i kurenija na soderzhanie svinca i marganca v krovi cheloveka" [The influence of age, sex and smoking on the content of lead and manganese in human blood]. Toksikologicheskij vestnik. 2005. No 1. S. 21-27. (in Russian).

Korbakova A.I., Sorkina N.S., Molodkina N.N., Veselovskaja K.A., Sorkina I.S. Svinec i ego dejstvija na organizm (obzor literatury) [Lead and its effects on the body (literature review)]. Medicina truda i promyshlennaja jekologija. 2001. No 5. S. 29-34. (in Russian).

Kudrin A.V., Skal'nyj A.V., Zhavoronkov A.A., Skal'naja M.G., Gromova O.A. Immunofarmakologija mikrojelementov [Immunopharmacology of microelements]. Moskva: Izd-vo KMK. 2000. 537 s. (in Russian).

Luhovskyi S.P. Apoptoz epiteliiu slyzovoi obolonky tonkoi kyshky shchuriv pry svyntsevii intoksykatsii [Apoptosis epithelium of the small intestine of rats with lead intoxication]. Suchasni problemy toksykolohii. 2002. No 3. S. 50-55. (in Ukrainian).

Petrov V.V., Podosinovikova P.P., Kubarskaja L.G. Vklad prooksidantnogo komponenta v mehanizmy toksichnosti tjazhelyh metallov i marganca [The contribution of the prooxidant component to the mechanisms of toxicity of heavy metals and manganese]. Toksikologicheskij vestnik. 2004. No 1. S. 12-15. (in Russian).

Pishak V.P., Vysotska V.H. Khronorytmichni paraleli toksychnoho vplyvu solei vazhkykh metaliv na funktsii nyrok [Chronorhythmic parallels the toxic effects of heavy metals on renal function]. Suchasni problemy toksykolohii. 2012. No 2.S. 40-44. (in Ukrainian).

Pishak V.P., Vysotska V.H., Mahalias V.M. Khronorytmy funktsionalnoho stanu nyrok pry intoksykatsii khlorydamy taliiu, svyntsiu ta aliuminiiu [Chronorhythm of the functional state in the course of inoxication with chlorides of talium, lead, aluminium]. Bukovynskyi medychnyi visnyk. 2006. Vol. 10, No 4. S. 136-138. (in Ukrainian).

Privalova L.I., Kacnel'son B.A., Gurvich V.B., Malyh O.L., Voronin S.A., Marshalkin A.P., Kosheleva A.A., Porovicina A.V. Svinec v srede obitanija kak faktor riska dlja zdorov'ja naselenija [Lead in the habitat as a risk factor for public health]. Rossijskij himicheskij zhurnal. 2004. Vol. XLVIII, No 2. pp. 87-93. (in Russian).

Rozanov V.A. Nejrotoksichnost' svinca v detskom vozraste: jepidemiologicheskie, klinicheskie i nejrohimicheskie aspekty [Neurotoxicity of lead in childhood: epidemiological, clinical and neurochemical aspects]. Ukrainskyi medychnyi chasopys. 2000. No 5. S. 9-17. (in Russian).

Sinjachenko O.V. (ed.) Metally pri osteoartroze [Metals for osteoarthritis] Doneck: Nord-Press. 2008. 404 S. (in Russian).

Teplaja G.A. Tjazhelye metally kak faktor zagrjaznenija okruzhajushhej sredy [Heavy metals as a factor of environmental pollution]. Astrahanskij vestnik jekologicheskogo obrazovanija. 2013. No 1. S. 182-192. (in Russian).

Trakhtenberh I.M., Andrusyshyna I.M., Lampeka O.H., Dmytrukha N.M., Yanitskyi I.I. Vikovi osoblyvosti nakopychennia svyntsiu ta marhantsiu v sertsevo-sudynnii systemi [Age features accumulation of lead and manganese in the cardiovascular system]. Suchasni problemy toksykolohii. 2007. No 3. S. 8-11. (in Ukrainian).

Trakhtenberh I.M., Apykhtina O.L., Lubianova I.P. Rol metaliv yak tekhnohennykh khimichnykh zabrudniuvachiv u patohenezi sertsevo-sudynnykh zakhvoriuvan [The role of metals as man-made chemical contaminants in the pathogenesis of cardiovascular disease]. Ukrainskyi kardiolohichnyi zhurnal. 2009. No 9. S. 12-19. (in Ukrainian).

Trahtenberg I.M. (ed.) Ocherki vozrastnoj toksikologii [Sketches of age-related toxicologists]. Kiev: "Avicenna"». 2006. 316 s. (in Russian).

Tsudzevych B.O., Kalinin I.V., Petruk N.A. Antyoksydantna systema v tkanynakh shchuriv za umov intoksykatsii vazhkymy metalamy [Antioxidant system in rat tissues under conditions of heavy metal intoxication]. Suchasni problemy toksykolohii. 2012. No 2. S. 36-39. (in Ukrainian).

Antonio G.T., Corredor L. Biochemical changes in the kidneys after perinatal intoxication with lead and/or cadmium and their antagonistic effects when coadministered. Ecotoxicol Environ Saf. 2004. Vol. 57, № 2. Р. 184-189.

Brown M.J., Margolis S. Lead in drinking water and human blood lead levels in the United States. MMWR Surveill Summ. 2012. Vol. 61. Р. 1-9.

D'souza H.S., Dsouza S.A., Menezes G., Venkatesh T. Diagnosis, evaluation, and treatment of lead poisoning in general population. Indian J. Clin. Biochem. 2011. Vol. 26, № 2. Р. 197-201.

Iqbal M.P. Lead pollution – a risk factor for cardiovascular disease in Asian developing countries. Pak. J. Pharm. Sci. 2012. Vol. 25, № 1. Р. 289-294.

Jemal A., Graubard B.I., Devesa S.S. [et al.] The association of blood lead level and cancer mortality among whites in the United States. Environ. Health Perspect. 2002. Vol. 110, № 4. Р. 325-329.

Kabata-Pendias A. Soil-plant transfer of trace elements – an environmental issue. Geoderma. 2004. Vol. 122. Р. 143-149.

Kasperczyk S., Birkner E., Kasperczyk A. [et al.]. Activity of superoxide dismutase and catalase in people protractedly exposed to lead compounds. Ann. Agric. Environ. Med. 2004. Vol. 11(2). Р. 291-296.

Kasperczyk S., Kasperczyk A., Ostalowska A. [et al.] Activity of glutathione peroxidase, glutathione reductase, and lipid peroxidation in erythrocytes in workers exposed to lead. Biol Trace Elem Res. 2004. Vol. 102 (1-3). P. 61-72.

Komarnicki G.J.K. Lead and cadmium in indoor air and the urban environment. Environmental Pollution. 2001. Vol. 136. Р. 47-61.

Massadeh A.M., Al-Safi S. Analysis of cadmium and lead: their immunosuppressive effects and distribution in various organs of mice Biol. Trace Elem. Res. 2005. Vol. 108, № 1-3. Р. 279-286.

Nam D.H., Lee D.P. Monitoring for Pb and Cd pollution using feral pigeons in rural, urban, and industrial environments of Korea. Sci. Total Environ. 2006. Vol. 357 (1-3). Р. 288-295.

Nawrot T.S., Thijs L., Den Hond E.M. [et al.] An epidemiological re-appraisal of the association between blood pressure and blood lead: a meta-analysis. J. Hum. Hypertension. 2002. Vol. 16, № 2. Р. 123-131.

Riva M.A., Lafranconi A., D’Orso M.I., Cesana G. Lead poisoning: historical aspects of a paradigmatic «occupational and environmental disease. Saf Health Work. 2012. Vol. 3, № 1. Р. 11-16.

Tchounwou P.B., Yedjou C.G., Patlolla A.K., Sutton D.J. Heavy metal toxicity and the environment. EXS. 2012. Vol. 101. Р. 133-164.

Viard B., Pihan F., Promeyrat S., Pihan J.C. Integrated assessment of heavy metal (Pb, Zn, Cd) highway pollution: bioaccumulation in soil, Graminaceae and land snails. Chemosphere. 2004. Vol. 55. Р. 1349-1359.

Zeqiri N., Zeqiri S., Skenderaj S. Blood pressure evaluation at the workers exposed to lead. Med Arh. 2012. Vol. 66, № 2. Р. 92-93.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Апихтіна О.Л. Вплив свинцю на скоротливу функцію судинної стінки щурів. Пріоритетні проблеми гігієни праці, професійної та виробничо-зумовленої захворюваності в Україні. К., 2008. С. 83-89.

2. Апихтіна О.Л. Дослідження мембранотоксичної дії важких металів на моделі еритроцитів крові in vitro. Сучасні проблеми токсикології. 2011.  № 1-2. С. 65-69.

3. Апихтіна О.Л. Порушення обміну оксиду азоту при вазотоксичній дії свинцю та пошук нових засобів біологічної профілактики інтоксикацій: Автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.02.01. Ін-т медицини праці  АМН України. К., 2008. 21 с.

4. Апихтіна О.Л., Дмитруха Н.М., Коцюруба А.В. [та ін.]. Механізми гематотоксичної дії сполук свинцю. Журнал НАМН України. 2012. Т. 18, № 1. С. 100-109.

5. Апихтіна О.Л., Коцюруба А.В., Коркач Ю.П. Модулюючий вплив екстракту serratula coronata на обмін оксиду азоту в тканинах аорти щурів при свинцевій інтоксикації. Український біохімічний журнал. 2007. Т. 79, № 5. С. 204-211.

6. Ахметзянова Э.Х., Бакиров А.Б. Роль свинца в формировании артериальной гипертензии (обзор литературы). Медицина труда и промышленная экология. 2006. № 5. С. 17-22.

7. Балан Г.М., Юрченко И.В.,  Игнатенко Л.В. [и др.] К клинике и лечению неврологических и абдоминальных нарушений при хронической свинцовой интоксикации. Сучасні проблеми токсикології. 2003. № 4. С. 58-62.

8. Белецкая Э.Н., Головкова Т.А., Онул Н.М. Биопрофилактика экозависимых состояний у населения индустриально развитых регионов. Актуальные проблемы транспортной медицины. 2011. № 1. С. 48-56.

9. Гатагонова Т.М. Толерантность к физической нагрузке и адаптационно-резервные возможности миокарда у рабочих свинцового производства. Гигиена и санитария. 1995. № 4. С. 13-14.

10. Гельфонд Н.Е., Старкова Е.В., Греф В.В., Шуваева О.В. Макро и микроэлементы как маркеры развития эндотоксикоза при хронической свинцовой интоксикации и сорбционной коррекции. Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2011. Т. 13, № 1. С. 1681-1684.

11. Гнатейко О.З., Лук’яненко Н.С. Екогенетичні аспекти патології людини, спричиненої впливом шкідливих факторів зовнішнього середовища. Безпека життєдіяльності. 2008. № 5-6. С. 32-38.

12. Гончаренко О.В., Коновалова О.О. Вивчення дії токсичних доз свинцю на мінеральний обмін щурів та його корекція. URL: http://na.kspu.edu/index.php/na/article/view/210/186  (08.05.2017)

13. Губар І.В., Козлов К.П., Левченко І.Л. Вплив низьких доз сполук свинцю, ртуті та марганцю на реографічні показники білих щурів в залежності від віку. Сучасні проблеми токсикології. 2007. № 4. С. 8-10.

14. Дмитруха Н.М. До проблеми імунотоксичності свинцю і кадмію (огляд літератури). Сучасні проблеми токсикології. 2009. № 1. С. 4-9.

15. Дмитруха Н.М. Експериментальне дослідження впливу важких металів – свинцю та кадмію на неспецифічну резистентність організму білих щурів. Сучасні проблеми токсикології. 2004. № 4. С. 27-31.

16. Зербино Д.Д., Соломенчук Т.И., Поспишиль Ю.А. Свинец – этиологический фактор поражения сосудов: основные доказательства. Мистецтво лікування. 2009. № 8. С. 44-46.

17. Зербіно Д.Д. Системна екологічна теорія етіології і розвитку найпоширеніших захворювань судин. Серце і судини. 2011. № 2. С. 6-11.

18. Зербіно Д.Д.,. Кузик Ю.І., Лесник С.А., Фус С.В. Ксенобіотики як можлива причина розвитку медіанекрозу аорти. Современные проблемы токсикологии. 2003. № 3. С. 66-70.

19. Иванова А.С., Петров А.Н., Иванов С.Д. [и др.] Влияние возраста, пола и курения на содержание свинца и марганца в крови человека. Токсикологический вестник. 2005. № 1. С. 21-27.

20. Корбакова А.И., Соркина Н.С., Молодкина Н.Н. [и др.] Свинец и его действия на организм (обзор литературы). Медицина труда и промышленная экология. 2001. № 5. С. 29-34.

21. Кудрин А.В., Скальный А.В., Жаворонков А.А. и др. Иммунофармакология микроэлементов. М.: Изд-во КМК., 2000. 537 с.

22. Луговський С.П. Апоптоз епітелію слизової оболонки тонкої кишки щурів при свинцевій інтоксикації. Сучасні проблеми токсикології. 2002. № 3. С. 50-55.

23. Петров В.В., Подосиновикова П.П., Кубарская Л.Г. [и др.] Вклад прооксидантного компонента в механизмы токсичности тяжелых металлов и марганца. Токсикологический вестник. 2004. № 1. С. 12-15.

24. Пішак В.П., Висоцька В.Г. Хроноритмічні паралелі токсичного впливу солей важких металів на функції нирок. Сучасні проблеми токсикології. 2012. № 2. С. 40-44.

25. Пішак В.П., Висоцька В.Г., Магаляс В.М. Хроноритми функціонального стану нирок при інтоксикації хлоридами талію, свинцю та алюмінію. Буковинський медичний вісник. 2006. Т. 10. № 4.  С. 136-138.

26. Привалова Л.И., Кацнельсон Б.А., Гурвич В.Б. [и др.] Свинец в среде обитания как фактор риска для здоровья населения. Российский химический журнал. 2004. Т. XLVIII, № 2. С. 87-93.

27. Розанов В.А. Нейротоксичность свинца в детском возрасте: эпидемиологические, клинические и нейрохимические аспекты. Український медичний часопис. 2000. № 5. С. 9-17.

28. Синяченко О.В. (под. ред.) Металлы при остеоартрозе. Донецк: Норд-Пресс, 2008. 404 с.

29. Теплая Г.А. Тяжелые металлы как фактор загрязнения окружающей среды. Астраханский вестник экологического образования. 2013. № 1. С. 182-192.

30. Трахтенберг І.М., Андрусишина І.М.,  Лампека О.Г. [та ін.]. Вікові особливості накопичення свинцю та марганцю в серцево-судинній системі. Сучасні проблеми токсикології. 2007. № 3.С. 8-11.

31. Трахтенберг І.М., Апихтіна О.Л., Лубянова І.П. Роль металів як техногенних хімічних забруднювачів у патогенезі серцево-судинних захворювань. Укр. кардіологічний журнал. 2009. № 9. С. 12-19.

32. Трахтенберг И.М. (под. ред.) Очерки возрастной токсикологи. К.: «Авиценна», 2006. 316 с.

33. Цудзевич Б.О., Калінін І.В., Петрук Н.А. Антиоксидантна система в тканинах щурів за умов інтоксикації важкими металами. Сучасні проблеми токсикології. 2012. № 2. С. 36-39.

34. Antonio G.T., Corredor L. Biochemical changes in the kidneys after perinatal intoxication with lead and/or cadmium and their antagonistic effects when coadministered. Ecotoxicol Environ Saf. 2004. Vol. 57, № 2. Р. 184-189.

35. Brown M.J., Margolis S. Lead in drinking water and human blood lead levels in the United States. MMWR Surveill Summ. 2012. Vol. 61. Р. 1-9.

36. D'souza H.S., Dsouza S.A., Menezes G., Venkatesh T. Diagnosis, evaluation, and treatment of lead poisoning in general population. Indian J. Clin. Biochem. 2011. Vol. 26, № 2. Р. 197-201.

37. Iqbal M.P. Lead pollution – a risk factor for cardiovascular disease in Asian developing countries. Pak. J. Pharm. Sci. 2012. Vol. 25, № 1. Р. 289-294.

38. Jemal A., Graubard B.I., Devesa S.S. [et al.] The association of blood lead level and cancer mortality among whites in the United States. Environ. Health Perspect. 2002. Vol. 110, № 4. Р. 325-329.

39. Kabata-Pendias A. Soil-plant transfer of trace elements – an environmental issue. Geoderma. 2004. Vol. 122. Р. 143-149.

40. Kasperczyk S., Birkner E., Kasperczyk A. [et al.]. Activity of superoxide dismutase and catalase in people protractedly exposed to lead compounds. Ann. Agric. Environ. Med. 2004. Vol. 11(2). Р. 291-296.

41. Kasperczyk S., Kasperczyk A., Ostalowska A. [et al.] Activity of glutathione peroxidase, glutathione reductase, and lipid peroxidation in erythrocytes in workers exposed to lead. Biol Trace Elem Res. 2004. Vol. 102 (1-3). P. 61-72.

42. Komarnicki G.J.K. Lead and cadmium in indoor air and the urban environment. Environmental Pollution. 2001. Vol. 136. Р. 47-61.

43. Massadeh A.M., Al-Safi S. Analysis of cadmium and lead: their immunosuppressive effects and distribution in various organs of mice Biol. Trace Elem. Res. 2005. Vol. 108, №  1-3. Р. 279-286.

44. Nam D.H., Lee D.P. Monitoring for Pb and Cd pollution using feral pigeons in rural, urban, and industrial environments of Korea. Sci. Total Environ. 2006. Vol. 357 (1-3). Р. 288-295.

45. Nawrot T.S., Thijs L., Den Hond E.M. [et al.] An epidemiological re-appraisal of the association between blood pressure and blood lead: a meta-analysis. J. Hum. Hypertension. 2002. Vol. 16, № 2. Р. 123-131.

46. Riva M.A., Lafranconi A., D’Orso M.I., Cesana G. Lead poisoning: historical aspects of a paradigmatic «occupational and environmental disease. Saf Health Work. 2012. Vol. 3, № 1. Р. 11-16.

47. Tchounwou P.B., Yedjou C.G., Patlolla A.K., Sutton D.J. Heavy metal toxicity and the environment. EXS. 2012. Vol. 101. Р. 133-164.

48. Viard B., Pihan F., Promeyrat S., Pihan J.C. Integrated assessment of heavy metal (Pb, Zn, Cd) highway pollution: bioaccumulation in soil, Graminaceae and land snails. Chemosphere.  2004. Vol. 55. Р. 1349-1359.

49. Zeqiri N., Zeqiri S., Skenderaj S. Blood pressure evaluation at the workers exposed to lead. Med Arh. 2012. Vol. 66, № 2. Р. 92-93.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2020
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754