DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVI.3.61.2017.43

ДОСВІД ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ВИПУСКНОГО ІСПИТУ З ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОПІКИ З КЛІНІЧНОЮ ФАРМАКОЛОГІЄЮ У ВДНЗ УКРАЇНИ «БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» В УМОВАХ ЗМІНИ ПАРАДИГМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ye. P. Tkach, V. M. Khodorovskyi, L. V. Kanevska, I. V. Trefanenko, N. D. Pavlyukovich

Анотація


Резюме. У статті висвітлено досвід та методику проведення випускного іспиту з фармацевтичної опіки з клінічною фармакологією в умовах адаптації до змін освітньої парадигми та впровадження нових стандартів вищої освіти в Україні.


Ключові слова


методика випускного іспиту; типові задачі; типові вміння; основні вміння; основні навички; компетенції; результати навчання

Повний текст:

PDF

Посилання


Lyst MOZ Ukrainy vid 15.02.2014 r. № 08.01-47/10395. Instruction on evaluation of students' educational activity in the context of the implementation of the European Credit Transfer System for the organization of the educational process (in Ukrainian).

Mruha M.R. Methodology for establishing higher education standards. [Internet]. [Tsytovano 2017 serp 30]. Dostupno: mon.gov.ua/content/Novyny/2016/04/ 26/metodichni-rekomendacziyi-standarti.pptx (in Ukrainian)

Nakaz MOZ Ukrainy vid 14.08.98 r. №251. On Approval of the Regulation on the System of Licensed Integrated Examinations of Experts with Higher Education in the Directions "Medicine" and "Pharmacy" (in Ukrainian).

Nakaz MOZ Ukrainy vid 31.01.2005 № 53. On approval of the Regulations on the organization and procedure for conducting state certification of students who study at higher educational institutions of III-IV levels of accreditation in the field of training "Medicine" (in Ukrainian).

Nakaz MOZ Ukrainy vid 08.07.2010 r. №543. On amendments to the Curriculum for the training of specialists in the educational qualification level "specialist" qualification "clinical pharmacist" in higher educational institutions of IV level of accreditation in the field of "Clinical pharmacy", approved by the Order of the Ministry of Health of December 7, 2009 No. 931 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Лист МОЗ України від 15.02.2014 р. № 08.01-47/10395. Інструкція щодо оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах впровадження Європейської кредитно-трансферної сис- теми організації навчального процесу.

2. Мруга М.Р. Методологія створення стандартів вищої ос- віти. [Інтернет]. [Цитовано 2017 серп 30]. Доступно: m on . g o v. u a / c o n t e n t / Н ов и н и / 2 0 1 6 / 0 4 / 2 6 / m e t o d i c h n i - rekomendacziyi-standarti.pptx

3. Наказ МОЗ України від 14.08.98 р. №251. Про затверд- ження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів "Медицина" і "Фармація".

4. Наказ МОЗ України від 31.01.2005 № 53. Про затверджен- ня Положення про організацію та порядок проведення держав- ної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних зак- ладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Меди- цина".

5. Наказ МОЗ України від 08.07.2010 р. №543. Про внесен- ня змін до Навчального плану підготовки фахівців освітньо-ква- ліфікаційного рівня "спеціаліст" кваліфікації "клінічний про- візор" у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації за спец- іальністю "Клінічна фармація", затвердженого наказом МОЗ від 07.12.2009 р. №931.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754