DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVI.4.62.2017.4

ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОГО ГОМЕОСТАЗУ У ХВОРИХ НА ЧЕРВОНИЙ ПЛОСКИЙ ЛИШАЙ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ РІЗНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ

N. B. Brodovska

Анотація


Мета роботи – визначити динаміку показників прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу та ендогенної інтоксикації у хворих на червоний плоский лишай при застосуванні різних методів лікування.

Матеріали і методи. Під спостереженням перебували 56 хворих на червоний плоский лишай (ЧПЛ), з них 35 жінок і 21 чоловіків віком від 23 до 76 років. У процесі лікування хворі на ЧПЛ розподілені на 2 групи: І (порівняльна) група – 27 хворих, які отримали стандартизоване лікування дерматозу, ІІ (основна) – 29 осіб, яким на тлі стандартизованої терапії додатково призначали антиоксидантний препарат кверцетину. Групу контролю поповнили 28 практично здорових осіб подібного віку. Стан прооксидантної системи крові оцінювали за вмістом малонового альдегіду (МА) у плазмі й еритроцитах та фракцій окиснювальної модифікації білків нейтрального (ОМБ Е370) та основного (ОМБ Е430) характеру – у сироватці крові; стан ендогенної інтоксикації – за вмістом у сироватці крові середньомолекулярних пептидів – молекул середньої маси (МСМ); стан антиоксидантної системи крові – за рівнем відновленого глутатіону (ВГ) та активністю каталази (КА) – у гемолізаті крові та вмістом церулоплазміну (ЦП) – у сироватці крові згідно із загальноприйнятими методиками.

Результати. До початку лікування у хворих на ЧПЛ порівняльної та основної груп встановлено вірогідне (р<0,001) порівняно з показниками осіб контрольної групи підвищення вмісту МА в плазмі (відповідно: на 76,9% та 80,8%) і в еритроцитах (на 37,4% та 31,4%), у сироватці крові – ОМБ Е370 (на 52,5% та 56,4%), ОМБ Е430 (на 35,2% і 33,9%) та МСМ (на 28,6% та 31,6%), а також зменшення в еритроцитах вмісту ВГ (на 25,5% та 28,4%). Після проведеного лікування у хворих на ЧПЛ порівняльної групи не виявлено вірогідної динаміки досліджуваних показників прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу.  У пацієнтів основної групи, які додатково отримали антиоксидантний засіб,  встановлено вірогідне зменшення МА в плазмі (на 8,8%, р=0,003) і в еритроцитах (на 6,4%, р=0,015), у сироватці крові – ОМБ Е370 (на 10,7%, р=0,012), ОМБ Е430 (на 8,8%, р=0,02) та МСМ (на 10,2%, р=0,009), а також підвищення в еритроцитах вмісту ВГ (на 7,9%, р=0,032), проте зі збереженням вірогідної їх різниці зі значеннями цих показників в осіб контрольної групи.

Висновок. Застосування хворим на червоний плоский лишай на тлі стандартної терапії антиоксидантного препарату кверцетину сприяє нормалізації показників про- та антиоксидантної систем крові, однак зі збереженням вірогідної їх різниці з показниками осіб контрольної групи, що обґрунтовує додаткове призначення у комплексній терапії таких пацієнтів засобів чи методів антиоксидантної дії.


Ключові слова


червоний плоский лишай; прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз; лікування

Повний текст:

PDF

Посилання


Stepanenko VI, redaktor. Dermatolohiia, venerolohiia [Dermatology, Venereology]. Kiev: KIM; 2012. 848 s. (in Ukrainian).

Payeras MR, Cherubini K, Figueiredo MA, Salum FG. Oral lichen planus: focus on etiopathogenesis. Arch Oral Biol. 2013;58(9):1057-69. doi: 10.1016/j.archoralbio.2013.04.004.

Yelisieieva OV. Likuvannia lizotsymovmisnymy zasobamy khvorykh na chervonyi ploskyi lyshai pry stomatolohichnii patolohii [Treatment with lysozyme-containing drugs for patients with lichen ruber planus at dental pathology]. Medychna ta klinichna khimiya. 2016;18(1):104–7. (in Ukrainian).

Lajevardi V, Ghodsi SZ, Hallaji Z, Shafiei Z, Aghazadeh N, Akbari Z. Treatment of erosive oral lichen planus with methotrexate. J Dtsch Dermatol Ges. 2016.14(3):286-93. doi: 10.1111/ddg.12636.

Ayzyatulov YuF. Standarty diagnostiki i lecheniya v dermatovenerologii: illyustrirovannoe rukovodstvo [Standards of diagnosis and treatment in dermatovenerology: illustrated guide]. Donetsk: Kashtan; 2010. 559 s. (in Russian).

Hinka MIa, Syzon OO. Kompleksnyi pidkhid do diahnostyky metabolichnoho syndromu u khvorykh na psoriaz, chervonyi ploskyi lyshai [Comprehensive approach to the diagnosis of metabolic syndrome in patients with psoriasis, lichen ruber planus]. Zhurnal dermatovenerolohii ta kosmetolohii im. MO Torsuieva. 2014;1-2: 82-6. (in Ukrainian).

Nicolae I, Mitran CI, Mitran MI, Ene CD, Tampa M, Georgescu SR. Ascorbic acid deficiency in patients with lichen planus. J Immunoassay Immunochem. 2017;38(4):430-7. doi: 10.1080/15321819.2017.1319863.

Bolotnaya LA. Terapevticheskaya korrektsiya endogennoy intoksikatsii u bol'nykh khronicheskimi vospalitel'nymi dermatozami [Therapeutic correction of endogenous intoxication in patients with chronic inflammatory dermatoses]. Ukrains'kyi zhurnal dermatolohii, venerolohii, kosmetolohii. 2014;3:89-94. (in Russian).

Stepan NA, Denysenko OI. Stan oksydantno-antyoksydantnoho homeostazu u khvorykh na ekzemu – meshkantsiv Pivnichnoi Bukovyny [State of oxidant-antioxidant homeostasis in patients with eczema – residents of Northern Bukovina]. Zhurnal dermatovenerolohii ta kosmetolohii im. MO. Torsuieva. 2014;1-2(32):101-105. (in Ukrainian).

Batu Ş, Ofluoğlu D, Ergun S, Warnakulasuriya S, Uslu E, Güven Y, et all. Evaluation of prolidase activity and oxidative stress in patients with oral lichen planus and oral lichenoid contact reactions. J Oral Pathol Med. 2016;45(4):281-8. doi: 10.1111/jop.12391.

Panchal FH, Ray S, Munshi RP, Bhalerao SS, Nayak CS. Alterations in Lipid Metabolism and Antioxidant Status in Lichen Planus. Indian J Dermatol. 2015;60(5):439:44. doi: 10.4103/0019-5154.159624.

Denysenko OI. Optymizatsiya likuvannya y profilaktyky alerhichnykh dermatoziv shlyakhom zastosuvannya khronodeterminovanoyi antyoksydantnoyi ta kombinovanoyi lazernoyi terapiyi [Optimization of treatment and prophylaxis of allergic dermatoses by using chronodermined antioxidant and combined laser therapy]. Klinichna ta eksperymentalʹna patolohiya. 2011;10(1):44-9. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Степаненко ВІ, редактор. Дерматологія, венерологія. Київ: КІМ; 2012. 848 с.

2. Payeras MR, Cherubini K, Figueiredo MA, Salum FG. Oral lichen planus: focus on etiopathogenesis. Arch Oral Biol. 2013;58(9):1057-69. doi: 10.1016/j.archoralbio.2013.04.004.

3. Єлісєєва ОВ. Лікування лізоцимовмісними засобами хворих на червоний плоский лишай при стоматологічній патології. Медична та клінічна хімія. 2016;18(1):104-7. 

4. Lajevardi V, Ghodsi SZ, Hallaji Z, Shafiei Z, Aghazadeh N, Akbari Z. Treatment of erosive oral lichen planus with methotrexate. J Dtsch Dermatol Ges. 2016.14(3):286-93. doi: 10.1111/ddg.12636.

5. Айзятулов ЮФ. Стандарты диагностики и лечения в дерматовенерологии: иллюстрированное руководство. Донецк:  Каштан; 2010. 559 с.

6. Гінка МЯ, Сизон ОО. Комплексний підхід до діагностики метаболічного синдрому у хворих на псоріаз, червоний плоский лишай. Журнал дерматовенерології та косметології ім. МО Торсуєва. 2014;1-2:82-6.

7. Nicolae I, Mitran CI, Mitran MI, Ene CD, Tampa M, Georgescu SR. Ascorbic acid deficiency in patients with lichen planus. J Immunoassay Immunochem. 2017;38(4):430-7. doi: 10.1080/15321819.2017.1319863.

8. Болотная ЛА. Терапевтическая коррекция эндогенной интоксикации у больных хроническими воспалительными дерматозами. Український журнал дерматології, венерології, косметології. 2014;3:89-94.

9. Степан НА, Денисенко ОІ. Стан оксидантно-антиоксидантного гомеостазу у хворих на екзему – мешканців Північної Буковини. Журнал дерматовенерології та косметології ім. МО. Торсуєва. 2014;1-2:101-5.

10. Batu Ş, Ofluoğlu D, Ergun S, Warnakulasuriya S, Uslu E, Güven Y, et all. Evaluation of prolidase activity and oxidative stress in patients with oral lichen planus and oral lichenoid contact reactions. J Oral Pathol Med. 2016;45(4):281-8. doi: 10.1111/jop.12391.

11. Panchal FH, Ray S, Munshi RP, Bhalerao SS, Nayak CS. Alterations in Lipid Metabolism and Antioxidant Status in Lichen Planus. Indian J Dermatol. 2015;60(5):439:44. doi: 10.4103/0019-5154.159624.

12. Денисенко ОІ. Оптимізація лікування й профілактики алергічних дерматозів шляхом застосування хронодетермінованої антиоксидантної та комбінованої лазерної терапії. Клінічна та експериментальна патологія. 2011;10(1):44-9.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754