DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVII.1.63.2018.12

ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗМІН БІОФІЗИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КОНДЕНСАТУ ВОЛОГИ ВИДИХНУТОГО ПОВІТРЯ У ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНІВ

A. N. Komlevoy

Анотація


Мета роботи визначити зміни біофізичних показників у складі вологи видихнутого повітря при захворюванні на туберкульоз легенів.

Матеріали та методи. Для отримання інтегральних показників стану дихальної системи вивчений субфракційний склад конденсату вологи повітря, що видихається (КВВП), за допомогою методу лазерної кореляційної спектроскопії (ЛКС). Обстежено 292 здорових осіб та 104 особи віком 18 – 65 років, хворих на туберкульоз легенів, та отримано зразки їх КВВП згідно з методикою.

Результати та висновки. Аналіз процентних внесків частинок КВВП з гідродинамічними радіусами переважно менш 300 нм дозволяє розрізнити стан дихальних систем легенів здорової людини і хворої на туберкульоз. Крім того, є певні спектральні відмінності між групами хворих на туберкульоз легенів, пневмонію і бронхіт, що дозволяє диференціювати стан бронхо-легеневої системи пацієнта за допомогою методу ЛКС.


Ключові слова


конденсат вологи повітря що видихається; лазерна кореляційна спектроскопія; туберкульоз легенів

Повний текст:

PDF

Посилання


Global tuberculosis report 2017 [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2017 [cited 2018 Feb 01]. 249 р. Available from: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/259366/1/9789241565516-eng.pdf?ua=1

Pro borot'bu iz zakhvoriuvanniam na tuberkul'oz [About struggle against a tuberculosis disease]. Zakon Ukrainy vid 05.07.2001 № 2586-III [Internet]. Kyiv: MOZ Ukrainy; 2001 [tsytovano 2018 Sich 29]. Dostupno: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2009_04_16/T012586.html (in Ukrainian).

Bazhora YuI, Amosova AV, Chesnokova MM. Lazerna koreliatsiina spektroskopiia makromolekuliarnykh kompleksiv plazmy krovi u khvorykh na tuberkul'oz iz porushenniamy stanu systemy hemostazu [Laser correlative spectroscopy of macromolecular plasma blood complexes in patients suffering from tuberculosis with the hemostasis’ system state disorders]. Odes'kyi medychnyi zhurnal. 2013;6:4–8. (in Ukrainian).

Bazhora YuI, Kresyun VI, Feshchenko YuI, Asmolov AK, Nikolaevskiy VV. Molekulyarno-geneticheskie mekhanizmy tuberkuleznoy infektsii [Molecular-genetic mechanisms of tuberculosis infection]. Odessa: Odes. gos. med. un-t; 2005. 295 s. (in Russian).

Bukreeva EB, Bulanova AA, Nikiforova OYu, Ageeva TS, Smirnova IN, Kistenev YuV. Analiz vydykhaemogo vozdukha kak metod diagnostiki vnebol'nichnoy pnevmonii i tuberkuleza legkikh [Exhaled air analysis as a method of diagnosis of community-acquired pneumonia and pulmonary tuberculosis]. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. 2016;6:27. (in Russian).

Abdullaev R, Kaminskaya G, Komissarova O. Sdvigi v sisteme gemostaza - komponent sindroma sistemnogo vospalitel'nogo otveta pri tuberkuleze legkikh [Shifts in the hemostatic system are a component of systemic inflammatory response syndrome in pulmonary tuberculosis]. Vrach. 2012;2:24–8. (in Russian).

Bazhora YuI, Yermuraki PP, Smetiuk OO. Kharakter vzaiemozv’iazkiv mizh chynnykamy systemy imunitetu i antyoksydantnoi systemy u khvorykh na tuberkul'oz lehen' [The manner of interrelations between factors of immunity and antioxydant system in pulmonary tuberculousis patients]. Odes'kyi medychnyi zhurnal. 2016;5:48–53. (in Ukrainian).

Dalvi SM, Patil VW, Ramraje NN, Phadtare JM. Lipid peroxidation, superoxide dismutase and catalase co-relation in pulmonary and extra pulmonary tuberculosis. Free Radicals and Antioxidants [Internet]. 2012[cited 2018 Feb 01];2(5):1–5. Available from: http://www.phcogfirst.com/sites/default/files/AX_2_4_1.pdf doi: https://doi.org/10.5530/ax.2012.4.1


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Global tuberculosis report 2017 [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2017 [cited 2018 Feb 01]. 249 р. Available from: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/259366/1/9789241565516-eng.pdf?ua=1

2. Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз. Закон України від 05.07.2001 № 2586-III  [Інтернет]. Київ: МОЗ України; 2001 [цитовано 2018 Січ 29]. Доступно: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2009_04_16/T012586.html

3. Бажора ЮІ, Амосова АВ, Чеснокова ММ. Лазерна кореляційна спектроскопія макромолекулярних комплексів плазми крові у хворих на туберкульоз із порушеннями стану системи гемостазу. Одеський медичний журнал. 2013;6:4–8.

4. Бажора ЮИ, Кресюн ВИ, Фещенко ЮИ, Асмолов АК, Николаевский ВВ. Молекулярно-генетические механизмы туберкулезной инфекции. Одесса: Одес. гос. мед. ун-т; 2005. 295 с.

5. Букреева ЕБ, Буланова АА, Никифорова ОЮ, Агеева ТС, Смирнова ИН, Кистенев ЮВ. Анализ выдыхаемого воздуха как метод диагностики внебольничной пневмонии и туберкулеза легких. Современные проблемы науки и образования. 2016;6:27.

6. Абдуллаев Р, Каминская Г, Комиссарова О. Сдвиги в системе гемостаза - компонент синдрома системного воспалительного ответа при туберкулезе легких. Врач. 2012;2:24–8.

7. Бажора ЮІ, Єрмуракі ПП, Сметюк ОО. Характер взаємозв’язків між чинниками системи імунітету і антиоксидантної системи у хворих на туберкульоз легень. Одеський медичний журнал. 2016;5:48–53.

8. Dalvi SM, Patil VW, Ramraje NN, Phadtare JM. Lipid peroxidation, superoxide dismutase and catalase co-relation in pulmonary and extra pulmonary tuberculosis. Free Radicals and Antioxidants [Internet]. 2012[cited 2018 Feb 01];2(5):1–5. Available from: http://www.phcogfirst.com/sites/default/files/AX_2_4_1.pdf doi:  https://doi.org/10.5530/ax.2012.4.1

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2020
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754