DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVII.1.63.2018.21

СТАН ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ ЗА УМОВ РОЗВИТКУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ

B. F. Shepanskiy

Анотація


Резюме. У роботі описано, що модельний процес розвитку бронхіальної астми (БА) супроводжується зростанням, порівняно з контрольною групою, показників ендогенної інтоксикації (ЕІ): молекул середньої маси (МСМ) і еритроцитарного індексу інтоксикації (ЕІІ) у крові самців морських свинок на 4-ту, 18-ту, 25-ту добу експерименту. Дані зміни засвідчують про інтенсифікацію синдрому ЕІ за умов формування БА.

Мета дослідження. Визначити окремі показники ЕІ у крові мурчаків при модельному процесі експериментальної БА.

Матеріали та методи. Досліди проведені на 40 морських свинках (самцях) масою тіла 0,25-0,27 кг. Тварин розділили на чотири групи по десять тварин у кожній. Інтактні тварини складали першу групу. Тварини з експериментальною БА – другу, третю, четверту групи відповідно на 4-ту, 18-ту, 25-ту добу експерименту. Експериментальна БА відтворювалася за методом В. І Бабича. У крові інтактних морських свинок та тварин з експериментальною БА визначали вміст МСМ при довжині хвилі 254 нм за методом И. А. Волчегорского та співавторів, ЕІІ визначали за методом А. А. Тогобаєва та співавторів. Статистичні методи обробки результатів дослідження – за методом варіаційної статистики з використанням критерію Стьюдента.

Результати досліджень та їх обговорень. Результати досліджень показали, що маркери ЕІ збільшувалися однонаправлено  залежно від періодів формування БА. У морських свинок були збільшені рівні МСМ та ЕІІ у всі досліджувані доби експерименту.

Висновки. Отримані результати засвідчують про значні зміни показників ЕІ у крові експериментальних тварин з БА та є важливими для розуміння патогенезу БА. Дані досліджень дають можливість для пошуку досконаліших та ефективніших методів діагностики БА.


Ключові слова


бронхіальна астма; ендогенна інтоксикація; молекули середньої маси; еритроцитарний індекс інтоксикації

Повний текст:

PDF

Посилання


Feshchenko YuI, Gavrisyuk VK. Khronicheskie obstruktivnye zabolevaniya legkikh: klassifikatsiya, diagnostika, lechenie (chast' 1) [Chronic obstructive pulmonary diseases: classification, diagnosis, treatment (part 1)]. Liky Ukrainy. 2004;7-8:22-5. (in Russian).

Sayedda K, Ahmed QS. Salivary Total Antioxidant Activity as a Non Invasive Biomarker for Oxidative Stress In Asthmatic Patients. Natl J Integr Res Med. 2012;3(1):8-12.

Thomas MS, Parolia A, Kundabala M, Vikram M. Asthma and oral health: a review. Aust Dent J. 2010;55(2):128-33. doi: 10.1111/j.1834-7819.2010.01226.x

Reheda MS, Reheda MM, Furdychko LO, Kolishets'ka MA, Myronenko SI. Bronkhial'na astma [Bronchial asthma]: monohrafiia. 5­te vyd., dopov. ta pererob. L'viv: Spolom; 2012, s. 7. (in Ukrainian).

Shmoylov DK, Karimov IZ, Odinets TN. Patogeneticheskaya rol' endogennoy intoksikatsii [Pathogenic role of endogenous intoxication]. Laboratorna diahnostyka. 2012;2:65-9. (in Russian).

Babich VI. Modifikatsiya metoda eksperimental'noy modeli bronkhial'noy astmy u morskikh svinok [Modification of the experimental model of bronchial asthma in guinea pigs]. V: Sbornik trudov L'vovskogo gosudarstvennogo meditsinskogo instituta Problemy patologii v eksperimente i klinike; L'vov; 1979, s. 159. (in Russian).

Volchegorskiy IA, Dyatlov DA, L'vovskaya EI. “Srednie molekuly” kak veroyatnye regulyatory sistemy eritrona u sportsmenov-lyzhnikov ["Medium molecules" as probable regulators of the erythron system in athletes-skiers]. Laboratorna diahnostyka. 1997;1:11–6. (in Russian).

Togobaev AA, Kurguzkin AV, Rikun IV, Karibzhanova RM. Sposob diagnostiki endogennoy intoksikatsii [The method of diagnosis of endogenous intoxication]. Laboratornoe delo. 1988;9:22-4. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Фещенко ЮИ, Гаврисюк ВК. Хронические обструктивные заболевания легких: классификация, диагностика, лечение (часть 1). Ліки України. 2004;7-8:22-5.

2. Sayedda K, Ahmed QS. Salivary Total Antioxidant Activity as a Non Invasive Biomarker for Oxidative Stress In Asthmatic Patients. Natl J Integr Res Med.  2012;3(1):8-12.

3. Thomas MS, Parolia AKundabala MVikram M. Asthma and oral health: a review. Aust Dent J. 2010;55(2):128-33. doi: 10.1111/j.1834-7819.2010.01226.x

4. Регеда МС, Регеда ММ, Фурдичко ЛО, Колішецька МА, Мироненко СІ. Бронхіальна астма: монографія. 5­те вид., допов. та перероб. Львів: Сполом; 2012, с. 7.

5. Шмойлов ДК, Каримов ИЗ, Одинец ТН. Патогенетическая роль эндогенной интоксикации. Лабораторна діагностика. 2012;2:65-9.

6. Бабич ВИ. Модификация метода экспериментальной модели бронхиальной астмы у морских свинок. В: Сборник трудов Львовского государственного медицинского института Проблемы патологии в эксперименте и клинике; Львов; 1979,  с. 159.

7. Волчегорский ИА, Дятлов ДА, Львовская ЕИ. “Средние молекулы” как вероятные регуляторы системы эритрона у спортсменов-лыжников. Лабораторна діагностика. 1997;1:11–6.

8. Тогобаев АА, Кургузкин АВ, Рикун ИВ, Карибжанова РМ. Способ диагностики эндогенной интоксикации. Лабораторное дело. 1988;9:22-4.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754