DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVII.1.63.2018.8

АНТИТОКСИЧНА ТА НЕФРОПРОТЕКТОРНА ДІЯ ФІТОКОМПОЗИЦІЇ «ПОЛІФІТОЛ-1» ЗА КАДМІЄВОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ У МОЛОДИХ СТАТЕВОНЕЗРІЛИХ ЩУРІВ

V. V. Gordienko, R. B. Kosuba, O. O. Perepelytsia

Анотація


Резюме. За умов зростаючого забруднення навколишнього середовища важливого значення набувають медико-біологічні дослідження щодо профілактики та лікування несприятливого впливу екотоксикантів у віковому аспекті. Особливо чутливий до дії токсикантів молодий організм, що зумовлено недостатнім розвитком основних регуляторних систем, недосконалістю захисних механізмів, низькими адаптаційними можливостями та морфо-функціональними особливостями організму.

Мета: дослідити протективний вплив фітопрепарату «Поліфітол-1» на загальну токсичність та функціональний стан нирок за умов експериментального кадмієвого металотоксикозу у молодих статевонезрілих тварин.

Методи наукових досліджень. Дослідження проведено на молодих (5-6 тижнів) ювенільних щурах-самцях, що перебували в періоді росту і статевого дозрівання. Субхронічну інтоксикацію викликали щоденним уведенням у шлунок упродовж 30 діб кадмію хлориду (0,03 мг/кг). «Поліфітол-1» (ПФ-1) уводили в шлунок у дозі 2,5 мл/кг за 2 год до солі металу. За тваринами постійно наглядали, контролювали масу тіла. На 30-ту добу досліджували вміст катіонів кадмію в організмі та показники екскреторної, іоно- та кислотнорегулювальної функцій нирок. Контролем слугували ровесники за віком, інтактні тварини, що знаходилися в аналогічних умовах віварію.

Результати. Встановлено, що маса тіла інтоксикованих тварин за 30 діб зросла лише на 15,9 % проти вихідного рівня, що в 3,7 раза менше, ніж у контрольних. Внаслідок  введенню ПФ-1 маса тварин збільшилася на 39,4 %, що в 2,5 раза більше, ніж у токсикованих. За кадмієвої інтоксикації найчутливішими органами-мішенями, де накопичення кадмію виявилося найвищим, є нирки і печінка, вміст катіонів металу в яких зріс у 17,0 та 8,6 раза, відповідно. Під впливом ПФ-1 накопичення металу в організмі тварин зменшилося, в печінці, зокрема, в 1,8 раза, в нирках – у 1,7 раза. На тлі кадмієвої нефротоксичності лікувально-профілактичне введення ПФ-1 в 1,3 раза збільшило діурез, значно зменшилася протеїнурія, пригнічена за умов металотоксикозу клубочкова фільтрація зросла в 1,9 раза, що вдвічі зменшило рівень креатиніну в плазмі крові до рівня контрольних тварин. Активізувався транспорт іонів натрію в нефроні, проксимальна реабсорбція зросла в 2,3 раза, фільтраційна фракція – в 2,2 раза поряд зі зменшенням екскреторної фракції та кліренсу іонів натрію – в 2,6-3,0 раза, відповідно, відновився порушений тубуло-гломерулярний зворотний зв'язок.

Висновки. Профілактично-лікувальне застосування фітокомпозиції ПФ-1 зменшує токсичний вплив на організм молодих СНЗ тварин кадмієвої інтоксикації (стримує гальмівний вплив кадмію хлориду на фізіологічний приріст маси тіла, зменшує накопичення катіонів кадмію в організмі). Застосування ПФ-1 відновлює швидкість клубочкової фільтрації, усуває ретенційну азотемію, активує транспорт натрію в нефроні, що сприяє його реабсорбції і зменшенню втрат організмом. Завдяки нефропротекторній дії ПФ-1 нормалізує порушені показники екскреторної, іоно- та кислотнорегулювальної функцій нирок, відновлює механізми клубочково-канальцевого, канальцево-канальцевого балансу та тубуло-гломерулярного зворотного зв’язку. 


Ключові слова


поліфітол 1; функція нирок; кадмієва інтоксикація; статевонезрілі щури

Повний текст:

PDF

Посилання


Trakhtenberg IM, Korshun MN, Verbilov AA. Vozrastnye osobennosti razvitiya adaptatsii k toksicheskim vozdeystviyam [Age features of the development of adaptation to toxic effects]. V: Trakhtenberg IM, redaktor. Ocherki vozrastnoy toksikologii. Kiev: Avitsena; 2006, s. 34-40. [in Russian]

Gozhenko AI, Dolomatova SI, Romaniv LV, Dolomatova EA. Vozrastnye osobennosti sostoyaniya pochechnogo funktsional'nogo rezerva u intaktnykh krys [Age-related peculiarities of the state of the renal functional reserve in intact animals]. Klinichna ta eksperymental'na patolohiia. 2005;4(3):42-5. [in Russian]

Hordiienko VV. Funktsional'ni zminy v diial'nosti nyrok schuriv za kadmiievoi intoksykatsii u systemi «maty-plid» [Functional changes in the activity of rats’ kidneys at cadmium intoxication in “mother-fetus” system]. Bukovyns'kyi medychnyi visnyk. 2014;18(3):46-9. [in Ukrainian]

Poviakel' LI, Snoz SV, Smerdova LM, Kryvenchuk VIe, Bobyl'ova OO. Vazhki metaly yak faktor ryzyku dlia zdorov’ia liudyny ta dovkillia pry povodzhenni z vidkhodamy elektrychnoho ta elektronnoho obladnannia (ohliad literatury) [Heavy metals as a risk factor for human health and the environment when dealing with waste electrical and electronic equipment (literature review)]. Suchasni problemy toksykolohii, kharchovoi ta khimichnoi bezpeky. 2015;1-2:41-9. [in Ukrainian]

Boichuk TM, Hordiienko VV, Rohovyi YuIe. Khronorytmy nyrok: vikovyi aspekt za umov metalotoksykozu [Chrono-rhythms of the kidneys: age aspect under conditions of metallotoksikoza]. Chernivtsi: BDMU; 2016. 177 s. [in Ukrainian]

Jomova K, Valko M. Advances in metal-induced oxidative stress and human disease. Toxicology. 2011;283:65-87.

Natochin YuV, Kutina AV. Novyy podkhod k integrativnoy funktsional'noy kharakteristike pochek pri raznykh tipakh diureza [A new approach to integrative functional characteristics of kidneys with different types of diuresis]. Nefrologiya. 2009;13(3):19-23. [in Russian]

Ryabov SI, Natochin YuV. Funktsional'naya nefrologiya [Functional Nephrology]. Sankt-Peterburg: Lan'; 1997. 304 s. [in Russian]

Shafran LM, redaktor. Metallotioneiny [Metallothioneins]. Odessa: Chornomor’ia; 2011. 428 s. [in Russian]

Andrusyshena IM, Lampeka OH. Osoblyvosti vikovoi zminy vmistu vazhkykh metaliv i mikroelementiv v orhanakh eksperymental'nykh tvaryn [Features of age-related changes in the content of heavy metals and trace elements in the organs of experimental animals]. V: Trakhtenberh IM, redaktor. Narysy vikovoi toksykolohii. Kyiv: Avitsena; 2005, s. 63-70. [in Ukrainian]

Natochin YuV. Fiziologiya cheloveka: pochka [Human physiology: kidney]. Fiziologiya cheloveka. 2010;36(5):9-18. [in Russian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Трахтенберг ИМ, Коршун МН, Вербилов АА. Возрастные особенности развития адаптации к токсическим воздействиям. В: Трахтенберг ИМ, редактор. Очерки возрастной токсикологии. Киев: Авицена; 2006, с. 34-40.

2. Гоженко АИ, Доломатова СИ, Романив ЛВ, Доломатова ЕА. Возрастные особенности состояния почечного функционального резерва у интактных крыс. Клінічна та експериментальна патологія. 2005;4(3):42-5.

3. Гордієнко ВВ. Функціональні зміни в діяльності нирок щурів за кадмієвої інтоксикації у системі «мати-плід». Буковинський медичний вісник. 2014;18(3):46-9.

4. Повякель ЛІ, Сноз СВ, Смердова ЛМ, Кривенчук ВЄ, Бобильова ОО. Важкі метали як фактор ризику для здоров’я людини та довкілля при поводженні з відходами електричного та електронного обладнання (огляд літератури). Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки. 2015;1-2:41-9.

5. Бойчук ТМ, Гордієнко ВВ, Роговий ЮЄ. Хроноритми нирок: віковий аспект за умов металотоксикозу. Чернівці: БДМУ; 2016. 177 с.

6. Наточин ЮВ, Кутина АВ. Новый подход к интегративной функциональной характеристике почек при разных типах диуреза. Нефрология. 2009;13(3):19-23.

7. Рябов СИ, Наточин ЮВ. Функциональная нефрология. Санкт-Петербург: Лань; 1997. 304 с.

8. Шафран ЛМ, редактор. Металлотионеины. Одесса: Чорномор’я; 2011. 428 с.

9. Андрусишена ІМ, Лампека ОГ. Особливості вікової зміни вмісту важких металів і мікроелементів в органах експериментальних тварин. В: Трахтенберг ІМ, редактор. Нариси вікової токсикології. Київ: Авіцена; 2005, с. 63-70.

10. Наточин ЮВ. Физиология человека: почка. Физиология человека. 2010;36(5):9-18.

11. Jomova K, Valko M. Advances in metal-induced oxidative stress and human disease. Toxicology. 2011;283:65-87.

Або:Jomova K, Valko M. Advances in metal-induced oxidative stress and human disease. Toxicology. 2011 [cited 2017 Dec 12];283:65-87. Available from: https://www.researchgate.net/publication/50419172_Advances_in_metal-induced_oxidative_stress_and_human_disease
© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2020
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754