DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVII.2.64.2018.14

ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ТА АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ В ЛЕГЕНЯХ ЗА УМОВ РОЗВИТКУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ПАРОДОНТИТІ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ ТІОТРИАЗОЛІНОМ

M. S. Reheda, B. F. Shchepanskyi

Анотація


Резюме. У роботі показано,  що модельний процес розвитку бронхіальної астми (БА) при хронічному пародонтиті (ХП) супроводжується зростанням, порівняно з контрольною групою, показників системи перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ): вміст малонового диальдегіду (МДА) і дієнових кон’югатів (ДК); початковим збільшенням, а потім зниженням активності ферментів АОС: супероксиддисмутази (СОД), активність каталази (КТ), вміст церулоплазміну (ЦП) в легенях самців морських свинок на 4-ту, 18-ту, 25-ту добу експерименту. Ці зміни засвідчують про розвиток оксидативного стресу за умов формування БА при ХП та коригуючу дію тіотриазоліну.

Мета дослідження. Визначення окремих показників ПОЛ та АОС в легенях мурчаків при модельному процесі експериментальної БА ХП на 4-ту, 18-ту, 25-ту добу експерименту та вплив на них тіотриазоліну.

Матеріали та методи. Досліди проведено на 50 морських свинках (самцях) масою тіла 0,25-0,27 кг. Тварин розподілили на п’ять груп по десять тварин у кожній. Інтактні тварини входили до першої групи. Тварини з експериментальною БА та ХП –  до другої;  до третьої, четвертої групи відповідно на 4-ту, 18-ту, 25-ту добу експерименту, до п’ятої – тварини з БА при ХП на 25-ту добу моделювання захворювань після корекції тіотриазоліном, який вводився внутрішньом’язово з 18-ї по 25-ту доби впродовж 7 діб в дозі 100мг/кг маси тіла.

Експериментальна БА відтворювалася за методом В. І Бабича. Модельний процес ХП відтворювався за методом О. Н. Воскресенського. З продуктів ПОЛ визначали вміст МДА за методом Е. Н. Коробейнікова, вміст ДК визначали за методом В. Б. Гаврилова та М. І. Мишкорудної. З показників АОС визначали активність СОД за методом R. Fried, активність КТ  – за методом B. Holmes, C. Masters, вміст ЦП –  за методом В. Г. Колб та В. С. Камышникова. Статистичні методи обробки результатів дослідження оброблялися за методом варіаційної статистики з використанням критерію Стьюдента.

Результати досліджень та їх обговорень. Результати досліджень показали зміни окремих показників прооксидантно-антиоксидантної системи  залежно від періодів формування БА при ХП до корекції тіотриазоліном: збільшення рівнів показників ПОЛ у всі досліджувані доби експерименту, початкове підвищення з подальшим зменшенням активності ферментів АОС; зменшення рівнів показників ПОЛ та підвищення активності ферментів АОС після корекції тіотриазоліном.

Висновки. Отримані результати засвідчують про значні зміни показників прооксидантно-антиоксидантної системи в легенях експериментальних тварин з БА при ХП та про антиоксидантну дію тіотриазоліну.


Ключові слова


бронхіальна астма; ПОЛ; АОС; тіотриазолін; хронічний пародонтит

Повний текст:

PDF

Посилання


Reheda MS, Reheda MM, Furdychko LO, Kolishets'ka MA, Myronenko SI. Bronkhial'na astma [Bronchial asthma]: monohrafiia. 5­te vyd., dopov. ta pererob. L'viv; 2012. 146 s. (in Ukrainian).

Mysula IR, Tsvyntarna IIa. Zminy imunolohichnykh pokaznykiv u krovi tvaryn pry parodontyti za riznykh typiv zapal'noi reaktsii [Changes in immunological parameters in animal blood during periodontitis for different types of inflammatory reaction]. Bukovyns'kyi medychnyi visnyk. 2012;16(3 Ch 1):56-9. (in Ukrainian).

Mel'nychuk AS, Rozhko MM, Ersteniuk HM. Pokaznyky okysnoi modyfikatsii bilkiv ta antyoksydantnoho zakhystu u rotovii ridyni khvorykh na heneralizovanyi parodontyt z chastkovoiu vtratoiu zubiv [Indicators of oxidative modification of proteins and antioxidant protection in the oral liquid of patients with generalized periodontitis with partial loss of teeth]. Novyny stomatolohii. 2012;4:96-8. (in Ukrainian).

Reheda MS, Kolishets'ka MA, Yurevych VR. Vplyv preparatu “tiotryazolin” na zrushennia imunnoi systemy v krovi mors'kykh svynok za umov formuvannia eksperymental'noi bronkhial'noi astmy [Influence of the drug "tiotriazolin" on the shift of the immune system in the blood of guinea pigs in the formation of experimental bronchial asthma]. Medychna ta klinichna khimiia. 2015;17(2):52-5. (in Ukrainian).

Babich VI. Modifikatsiya metoda eksperimental'noy modeli bronkhial'noy astmy u morskikh svinok [Modification of the experimental model of bronchial asthma in guinea pigs]. Problemy patologii v eksperimente i klinike. 1979;3:159. (in Russian).

Voskresens'kiy ON, Tkachenko EK, Chumakova EG. Doklinicheskoe izuchenie sredstv profilaktiki i lecheniya parodontita (parodontoprotektorov) [Preclinical study of the means of prevention and treatment of periodontitis (parodontoprotectors)]. Metodicheskie rekomendatsii. Kiev: Avitsenna; 2002. 16 s. (in Russian).

Korobeynikova EN. Modifikatsiya opredeleniya produktov POL v reaktsii s tiobarbiturovoy kislotoy [Modification of the definition of LPO products in reaction with thiobarbituric acid]. Laboratornoe delo. 1989;7:8-10. (in Russian).

Kamyshnikov VS, Alekhnovich LI, Kuz'menko NT. Laboratornaya diagnostika ishemicheskoy bolezni serdtsa. Kiev: 2010. Gavrilov VB, Mishkorudnaya MI. Spektrofotometricheskoe opredelenie soderzhaniya gidroperekisey lipidov v plazme krovi [Spectrophotometric determination of lipid hydroperoxides in blood plasma]; s. 170-1. (in Russian).

Fried R. Enzymatic and non-enzymatic assay of superoxide dismutase. Biochemie. 1975;57(5):657-60. doi: 10.1016/S0300-9084(75)80147-7

Holmes RS, Masters CJ. Epigenetic interconversions of multiple forms of mouse liver catalase. FEBS Lett. 1970;11(1):45-8. doi: 10.1016/0014-5793(70)80488-4

Kolb VB, Kamyshnikov VS. Spravochnik po klinicheskoy khimii. Minsk: Belarus'; 1982. Opredilenie aktivnosti tseruloplazmina v krovi [Determination of the activity of ceruloplasmin in the blood]; s. 290-1. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Регеда МС, Регеда ММ, Фурдичко ЛО, Колішецька МА, Мироненко СІ. Бронхіальна астма: монографія. 5­те вид., допов. та перероб. Львів; 2012. 146 с.

2. Мисула ІР, Цвинтарна ІЯ. Зміни імунологічних показників у крові тварин при пародонтиті за різних типів запальної реакції. Буковинський медичний вісник. 2012;16(3 Ч 1):56-9.

3. Мельничук АС, Рожко ММ, Ерстенюк ГМ. Показники окисної модифікації білків та антиоксидантного захисту у ротовій рідині хворих на генералізований пародонтит з частковою втратою зубів. Новини стоматології. 2012;4:96-8.

4. Регеда МС, Колішецька МА, Юревич ВР. Вплив препарату “тіотриазолін” на зрушення імунної системи в крові морських свинок за умов формування експериментальної бронхіальної астми. Медична та клінічна хімія. 2015;17(2):52-5.

5. Бабич ВИ. Модификация метода экспериментальной модели бронхиальной астмы у морских свинок. Проблемы патологии в эксперименте и клинике. 1979;3:159.

6. Воскресенський ОН, Ткаченко ЕК, Чумакова ЕГ. Доклиническое изучение средств профилактики и лечения пародонтита (пародонтопротекторов).  Методические рекомендации. Киев: Авиценна; 2002. 16 с.

7. Коробейникова ЭН. Модификация определения продуктов ПОЛ в реакции с тиобарбитуровой кислотой. Лабораторное дело. 1989;7:8-10.

8. Камышников ВС, Алехнович ЛИ, Кузьменко НТ. Лабораторная диагностика ишемической болезни сердца. Киев: 2010. Гаврилов ВБ, Мишкорудная МИ. Спектрофотометрическое определение содержания гидроперекисей липидов в плазме крови; с. 170-1.

9. Fried R. Enzymatic and non-enzymatic assay of superoxide dismutase. Biochemie. 1975;57(5):657-60.  doi: 10.1016/S0300-9084(75)80147-7

10. Holmes RS, Masters CJ. Epigenetic interconversions of multiple forms of mouse liver catalase. FEBS Lett. 1970;11(1):45-8. doi: 10.1016/0014-5793(70)80488-4

11. Колб ВБ, Камышников ВС. Справочник по клинической химии. Минск: Беларусь; 1982. Опредиление активности церулоплазмина в крови; с. 290-1.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754