DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVII.2.64.2018.8

ПОСТНАТАЛЬНА ІНФЕКЦІЯ І СИСТЕМА ІМУНІТЕТУ В ДІТЕЙ ПЕРШО- ГО РОКУ ЖИТТЯ

V. F. Mislitsky, S. S. Tkachuk, Yu. G. Masikevich, I. P. Burdenyuk, M. D. Perepelyuk, V. D. Sorokhan

Анотація


Мета роботи – дослідити взаємозв'язок показників клітинної і гуморальної ланок імунітету та абсолютної і відносної кількості імунокомпетентних клітин крові в дітей, інфікованих постнатально.

Матеріал і методи. Обстежено 20 дітей віком від 3 місяців до одного року, розподі­лених на дві групи: 1) контрольна (n=7); 2) постнатально інфіковані (n=13). Дослідження показників крові та імунного гомеостазу проводили з однієї порції гепаринізованої венозної крові, узятої з ліктьової вени дітей за згодою матерів. Визначення проводили загальноприйнятими методами [8-10]. Статистичне опрацювання результатів досліджень здійснювали стандартними методиками за програмою "Statistica-6.0". Для визначення статистичн­ої вірогідності використовували t-критерій Стьюдента.

Результати. Проведені дослідження, направлені на встановлення абсолютної та відносної кількості імунокомпетентних клітин та імуногематологічних індексів і коефіцієнтів у дітей віком від 3-х місяців до одного року, з постнатальної інфекцією, показали, що в цих дітей зменшена абсолютна кількість еритроцитів (на 22,4%), лейкоцитів (на 41,5%), відносна кількість поліморфноядерних нейтрофільних лейкоцитів (на 80,0%), еозинофілів (на 57,0%), абсолютна (на 58,1%) та відносна кількості (на 13,0%) лімфоцитів, відносна кількість моноцитів (на 66,1%) при цьому зросла відносна кількість сегментоядерних нейтрофілів на 43,8%, ШОЕ – на 13,6%. Такі зміни абсолютної кількості імунокомпетентних клітин вплинули на характеристику імуногематологічних індексів і коефіцієнтів. Так, у дітей віком від 3-х місяців до одного року з ПНІ лейкоцитарний індекс зростає у 2,7 раза, нейтрофільно-лейкоцитарний коефіцієнт збільшується на 54,9%, індекс зсуву лейкоцитів – на 55,3%, індекс імунної реактивності – на 45,8%. На цьому фоні знижується індекс нейтрофільного зсуву у 2,6 раза, індекс алергізації на 40,0% та індекс неспецифічної резистентності – на 31,5%. Різнобічні зміни абсолютної та відносної кількості імунокомпетентних клітин, імуногематологічних індексів і коефіцієнтів указують на наявність інтоксикації в організмі дітей віком від 3-х місяців до одного року з ПНІ. Так, лейкоцитарний індекс інтоксикації у цих дітей зростає на 64,3%, а лейкоцитарний індекс інтоксикації за Я.Я. Кальф-Каліфа у 2,1 раза. Таким чином, у дітей віком від 3-х місяців до одного року, хворих на ПНІ відмічаються різносторонні суттєві зміни абсолютної та відносної кількості імунокомпетентних клітин та імуногематологічних індексів і коефіцієнтів.

Висновок. Постанатальна інфекція в дітей віком від 3 місяців до одного року формується та перебігає на тлі зниження показників факторів та механізмів неспецифічного протиінфекційного захисту, а також на тлі набутого імунодефіцитного стану.


Ключові слова


діти; система імунітету; імунокомпетентні клітини; інфікування постнатальне

Повний текст:

PDF

Посилання


Vinogradova TV, Ruzhickaja EA, Semenov AV, Funkcional'naja klinicheskaja imunologija v pediatrii [Functional clinical imunology in pediatrics]. Ros. vest, perinatol. i pediatrii. 2002; 5: 51-53. (in Russian)

Volodin NN, Degtjareva MV. Immunologija prenatal'nogo perioda: problemy i perspektivy [Immunology of the prenatal period: problems and prospects]. Pediatrija. 2001;4:4-8. (in Russian)

Haas G, Asprion B, Leiding E. Obstetrical and neonatal risk factors in very low birth weight infants related to their neurological development [Obstetrical and neonatal risk factors in very low birth weight infants related to their neurological development]. Eur. J. Pediatr.2002: 145 (5):341-346. (in Russian)

Reichert T, Debruere M, Deneys V. Developmental and maturational changes in human blood lymphocyte subpopulations [Developmental and maturational changes in human blood lymphocyte subpopulations]. Immunol., Immunopatoe. 1991;60(2):190-228. (in Russian)

Babintseva AH, Hodovanets YuD, Ahafonova LV. Kliniko-imunolohichni osoblyvosti rannoi neonatalnoi adaptatsii nedonoshenykh novonarodzhenykh z hipoksychnym urazhenniam tsentralnoi nervovoi systemy [Clinical and immunological features of early neonatal adaptation of preterm infants with hypoxic lesions of the central nervous system]. Klin. ta eksperym. patol. 2006; V(2);10-13. (in Ukrainian)

Lukina E.A. Sistema mononuklearnyh fagocitov i biologicheskie jeffekty protivovovspalitel'nyh citokinov [The system of mononuclear phagocytes and biological effects of anti-inflammatory cytokines]. Rus. zh. gastrojenterol., gepatol., koloproktol. 1998; 5; 7-12. (in Russian)

Moroz TJu, Sizjakina LP. Osobennosti immunnoj sistemy nedonoshenih novo¬rozhdennyh v period rannej adaptacii [Features of the immune system of premature neonates in the period of early adaptation]. Allergol. i immunol. 2003; 4(3): 118-121. (in Russian)

Immunologicheskie metody issledovanij [Immunological methods of research]: [per. s angl.] pod red. I.Lefkovitsa, B.Pernisa. M.: Mir;1988. 530 s. (in Russian)

Klinicheskaja immunologija i allergologija [Clinical immunology and allergology]: [per. s angl.] / pod red. G.Lolora (ml.), T.Fishera, D.Adel’mona. M.: Praktika; 2000. 806 s. (in Russian)

Laboratornye metody issledo¬vanija v klinike [Laboratory methods of research in the clinic]: Spravochnik / Men'shikov V.V., Delektorskaja L.N., Zolotnickaja R.P. [i dr.] / pod red. V.V.Men'shikova. M.: Medicina; 1987. 308 s. (in Russian)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Виноградова ТВ, Ружицкая ЕА, Семенов АВ, Функциональная клиническая имунология в педиатрии. Рос. вест, перинатол. и педиатрии. 2002; 5: 51-53.

2. Володин НН,  Дегтярева МВ. Иммунология пренатального периода: проблемы и перспективы. Педиатрия. 2001;4:4-8.

3. Haas G, Asprion B, Leiding E. Obstetrical and neonatal risk factors in very low birth weight infants related to their neu­rological development. Eur. J. Pediatr.2002: 145 (5):341-346.

4. Reichert T, Debruere M, Deneys V. Developmental and maturational changes in human blood lymphocyte subpopulations. Immunol., Immunopatoe. 1991;60(2):190-228.

5. Бабінцева АГ, Годованець ЮД, Агафонова ЛВ. Клініко-імунологічні особливості ранньої неонатальної адаптації недоношених новонароджених з гіпоксичним ураженням центральної нервової системи. Клін. та експерим. патол. 2006; V( 2);10-13.

6. Лукина Е.А. Система мононуклеарных фагоцитов и био­логические эффекты противововспалительных цитокинов. Рус. ж. гастроэнтерол., гепатол., колопроктол. 1998; 5; 7-12.

7. Мороз ТЮ, Сизякина ЛП. Особенности иммунной системы недоношених ново­рожденных в период ранней адаптации. Аллергол. и иммунол. 2003; 4(3): 118-121.

8. Иммунологические методы исследований: [пер. с англ.] под ред. И.Лефковитса, Б.Перниса. М.: Мир;1988. 530 с.

9. Клиническая иммунология и аллергология: [пер. с англ.] / под ред. Г.Лолора (мл.), Т.Фишера, Д.Аделъмона. М.: Практика; 2000. 806 с.

10. Лабораторные методы исследо­вания в клинике: Справочник / Меньшиков В.В., Делекторская Л.Н., Золотницкая Р.П. [и др.] / под ред. В.В.Меньшикова. М.: Медицина; 1987. 308 с.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754