DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVII.4.66.2018.5

ОСОБЛИВОСТІ ЖОВЧОУТВОРЮВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ПЕЧІНКИ У БІЛИХ ЩУРІВ ПРИ РЕЗЕКЦІЇ РІЗНИХ ОБ'ЄМІВ ЇЇ ПАРЕНХІМИ

M. S. Hnatiuk, N. Ya. Monastyrska, L. V. Tatarchuk

Анотація


Мета роботи - вивчити особливості жовчоутворювальної функції печінки при резекції різних об'ємів її паренхіми.

Матеріли і методи. Дослідження проведені на 60 щурах-самцях лінії Вістар, яких було розподілено на 4 групи. 1-а група нараховувала 15 інтактних тварин, 2-а - 15 щурів після резекції 31,5 % її паренхіми; 3-я - 15 тварин після видалення 42,0 % об'єму печінки, 4-а - 15 щурів після резекції 58,1 % її паренхіми. Через місяць від початку експерименту у щурів в умовах тіопенталового наркозу вивчали жов­човидільну функцію шляхом катетеризації загальної жовчної протоки і забору жовчі протягом 1 години. Евтаназія дослідних тварин здійснювалася кровопус­канням в умовах тіопенталового наркозу через місяць від початку експерименту. Гістологічні мікропрепарати печінки досліджувалися світлооптично. Кількісні показники обробляли статистично .

Результати. Встановлено, що через місяць після резекції 42,0 % паренхіми печінки інтенсивність секреції жовчі знизилася на 7,4 % порівняно з контролем, вміст у жовчі загального білірубіну зменшився на 9,7 %, прямого білірубіну -  на 12,6 %, концентрація жовчних кислот у жовчі - на 5,5 %, вмісту холестеролу - на 6,7 %, концентрація трипсину у жовчі зменшилася на 9,3 %, лужної фосфатази - на 8,3 %, кислої фосфатази - на 8,4 %, креатинфосфокінази - на 9,3 %. Після видалення 58,1 % паренхіми печінки досліджувані показники жовчоутворення та жовчовиділення змінювалися більш виражено порівняно з попередньою групою.

Світлооптично у мікропрепаратах печінки 3-ї та 4-ї груп відзначалося повнокров'я венозних судин, осередки гіпертрофії, дистрофії гепатоцитів, поява лімфоїдно-гістіоцитарних інфільтратів та збільшення стромальних структур. Домінували виявлені морфологічні зміни при резекції 58,1 % паренхіми печінки.

Висновки. Резекція 42,0 % та більше об'єму паренхіми печінки у білих щурів призводить до порушення її жовчоутворювальної та жовчовидільної функцій, яке характеризується зниженням інтенсивності секреції жовчі, зменшенням у жовчі вмісту жовчних кислот, холестеролу та ферментів, посиленням літогенних властивостей.


Ключові слова


резекція печінки; жовчоутворення; жовчовиділення

Повний текст:

PDF

Посилання


Vishnevsky VA, Efanov MG, Kazakov IV. Segmentarnye rezektsii: otdalennye rezul'taty pri zlokachestvennykh opukholyakh pecheni [Long-term results after segmental liver resections for liver malignancy]. Ukrainian Journal of Surgery. 2012;1:5-15. (in Russian).

Tatarchuk LV, Hnatjuk MS, Jasinovskyі OB. Mor¬fometrychna otsinka osoblyvostei remodeliuvannia struktur dvanadtsiatypaloi kyshky pry rezektsiiakh riznykh ob'iemiv pechinky [Morphometrical evaluation peculiarities remodeling structures duodenum at resections different volumes of liver]. Scientific Bulletin of Uzhhorod University Series Medicine. 2016;1:92-5. (in Ukrainian).

Kolesnik OO, Burlaka AA, Hanich AV, Paly MI, Golovko TS. Voliumetriia pry rozshyrenykh rezektsiiakh pechinky [Volumetry in major liver resection]. Oncology. 2016;18(2):137-41. (in Ukrainian).

Kotenko OH, Kalyta MIa, Hrynenko OV, Popov OO, Korshak OO, Husev AV ta in. Rezultaty khirurhichnoho likuvannia hepatotseliuliarnoi kartsynomy z pukhlynnym trombozom vorotnoi veny [Results of surgical treatment of hepatocellular carcinoma with tumorous vein thrombosis]. Halytskyi likarskyi visnyk. 2012;19(3):69-71 (in Ukrainian).

Rahbari NN, Garden OJ, Padbury R, Brooke-Smith M, Crawford M, Adam R, et al. Posthepatectomy liver failure: a defi¬nition and grading by the international study group of liver surgery. Surgery. 2011;149(5):713-24. doi: 10.1016/j.surg.2010.10.001

Okamoto E, Kyo A, Yamanaka N, Tanaka N, Kuwata K. Prediction of the safe limits of hepatectomy by combined vo¬lumetric and functional measurements in patients with impaired hepatic function. Surgery. 1984;95(5):586-592.

Hudyma AA, Yarema VV. Porushennia zhovchoutvorennia i zhovchovydilennia v rannii period politravmy u tvaryn z riznoiu metabolizuval'noiu zdatnistiu pechinky [Dislocation of bile formation and biliary excretion with different metabolic livers ability in the early period of polytrauma in animals]. Achievements of Clinical and Experimental Medicine. 2012;2:48-52. (in Ukrainian).

Drogovoz SM, Sal'nikova SI, Skakun NP, Slyshkov VV. Metodicheskie rekomendatsii po eksperimental'nomu izucheniyu zhelchegonnoy, kholespazmoliticheskoy, kholelitiaznoy i gepatoprotektornoy aktivnosti novykh lekarstvennykh sredstv [Guidelines for the experimental study of the choleretic, cholespasmolytic, cholelithiasis and hepatoprotective activity of ew drugs]. Kiev; 1994. 46 p. (in Russian).

Ganitkevich YaV, Karbach YaI. Issledovanie zhelchi. Biokhimicheskie i biofizicheskie metody [The study of bile. Biochemical and biophysical methods]. Kiev: Vyscha shkola; 1985. 136 p. (in Russian).

Rieznykov OH. Zahal'ni etychni pryntsypy eksperymentiv na tvarynakh [General ethical principles of experiments on animals]. Endokrynolohiia. 2003;8(1):142-5. (in Ukrainian).

Lapach SN, Chubenko AV, Babich PN. Statisticheskie metody v mediko-biologicheskikh issledovaniyakh s ispol'zo¬vaniem Excel [Statistical methods in biomedical research using Excel]. 2-e izd., pererab. i dopol. Kiev: Morion; 2001. 408 p. (in Russian).

Kotenko OG, Gusev AV, Korshak AA, Popov AO, Grinenko AV, Minich AA ta іn. Funkcional'noe sostojanie pecheni u bol'nyh pri hronichsekom abscesse posle rezekcii organa [The functional state of the liver in patients with chronic abscess after organ resection]. Klіnіchna hіrurgіja. 2012;2:22-25 (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Вишневський ВА, Ефанов МГ, Казаков ИВ. Сегментарные резекции: отдаленные результаты при злокачественных опухолях печени. Український журнал хірургії. 2012;1:5-15.

2. Гнатюк МС, Татарчук ЛВ, Ясіновський ОБ. Морфометрична оцінка особливостей ремоделювання структур дванадцятипалої кишки при резекціях різних об'ємів печінки. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина. 2016;1:92-5.

3. Колеснік ОО, Бурлака АА, Ганіч ОВ, Палій МІ, Головко ТС. Волюметрія при розширених резекціях печінки. Онкология. 2016;18(2):137-41.

4. Котенко ОГ, Калита МЯ, Гриненко ОВ, Попов ОО, Коршак ОО, Гусев АВ та ін. Результати хірургічного лікування гепатоцелюлярної карциноми з пухлинним тромбозом воротної вени. Галицький лікарський вісник. 2012;19(3):69-71.

5. Rahbari NN, Garden OJ, Padbury R, Brooke-Smith M, Crawford M, Adam R, et al. Posthepatectomy liver failure: a definition and grading by the international study group of liver surgery. Surgery. 2011;149(5):713-24. doi: 10.1016/j.surg.2010.10.001

6. Okamoto E, Kyo A, Yamanaka N, Tanaka N, Kuwata K. Prediction of the safe limits of hepatectomy by combined volumetric and functional measurements in patients with impaired hepatic function. Surgery. 1984;95(5):586-592.

7. Гудима АА, Ярема ВВ. Порушення жовчоутворення і жовчовиділення в ранній період політравми у тварин з різною метаболізувальною здатністю печінки. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2012;2:48-52.

8. Дроговоз СМ, Сальникова СИ, Скакун НП, Слышков ВВ. Методические рекомендации по экспериментальному изучению желчегонной, холеспазмолитической, холелитиазной и гепатопротекторной активности новых лекарственных средств. Киев; 1994. 46 с.

9. Ганиткевич ЯВ, Карбач ЯИ. Исследование желчи. Биохимические и биофизические методы. Киев: Вища школа; 1985. 136 с.

10. Рєзников ОГ. Загальні етичні принципи експериментів на тваринах. Ендокринологія. 2003;8(1):142-5.

11. Лапач СН, Чубенко АВ,  Бабич ПН. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel. 2-е изд., перераб. и допол. Киев: Морион; 2001. 408 с.

12. Котенко ОГ, Гусев АВ, Коршак АА, Попов АО, Гриненко АВ, Минич АА та ін. Функциональное состояние печени у больных при хроничсеком абсцессе после резекции органа. Клінічна хірургія. 2012;2:22-25.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2020
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754