DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIV.3.53.2015.10

Особливості матеріальної кумуляції свинцю в організмі щурів різного віку за природних умов та субхронічної інтоксикації низькими дозами свинцю ацетату

V. V. Gordienko

Анотація


У роботі наведено вікові особливості накопичення катіонів свинцю у мозку, печінці, нирках, серці та скелетному м’язі молодих (1,5 міс) статевонезрілих і дорослих (5 міс) статевозрілих щурів-самців за природного надходження в організм із навколишнього середовища сполук свинцю та додаткового введення в організм низьких доз свинцю ацетату (0,3 мг/кг, щоденно, per оs, 30 діб). У інтактних тварин, за природних умов перебування і надходження свинцю із навколишнього середовища, основним депо матеріальної кумуляції катіонів свинцю є нирки з градієнтом тканинного розподілу у статевонезрілих тварин: нирки = мозок > серце > скелетний м’яз  > печінка; у статевозрілих: нирки > мозок > печінка > серце > скелетний м’яз. Тривале введення свинцю ацетату викликає збільшення накопичення катіонів свинцю в організмі тварин та порушує його природній розподіл. Інтенсивніше накопичення катіонів металу відбувається в організмі 1,5-місячних щурів (вміст в печінці зріс у 8 разів, у скелетному м’язі – в 4,4 раза, в нирках – в 1,3 раза, у серці – в 2,3 раза) з градієнтом тканинного розподілу: нирки > мозок = скелетний м’яз > печінка > серце. Хоча зростання накопичення катіонів металу в організмі дорослих п’ятимісячних тварин на тлі експериментально створеного металотоксикозу дещо нижче (вміст катіонів свинцю в печінці збільшився в 4 рази, в скелетному м’язі - в 3,6 раза, в нирках – в 2,7 раза) з градієнтом тканинного розподілу металу: нирки > печінка > скелетний м’яз > мозок > серце, у цілому, вміст катіонів свинцю в органах-мішенях статевозрілих тварин вірогідно вищий, ніж у статевонезрілих ( у печінці в 3,6 раза, у нирках у 2,4 раза).

Ключові слова


катіони свинцю; матеріальна кумуляція; вікові особливості

Повний текст:

PDF

Посилання


Vikovi osoblyvosti nakopychennia svyntsiu i marhantsiu u sertsevo-sudynnii systemi /I.M. Trakhtenberh, I.M. Andrusyshyna, O.H. Lampeka [ta in.]// Sovr. probl. toksykol.- 2007.- №3.- S.8-11.

Vrednye khimicheskie veshchestva. Neorganicheskie soedineniya elementov І-ІV grupp: sprav.izd./A.L. Badman, G.A. Gudzovskiy, L.S. Duboykovskaya [i dr.].- L.: Khimiya, 1988 - S.415-436.

Hordiienko V.V. Vikovyi profil' toksykolohichnykh i patomorfolohichnykh zmin v orhanizmi schuriv za tryvaloi dii malykh doz svyntsiu atsetatu /V.V. Hordiienko, I.S. Davydenko //Klin. ta eksperym. patol.- 2006.-T.5, №1.- S.32-36.

Dmytrukha N.M. Kharakterystyka imunobiolohichnoi dii spoluk svyntsiu z mikro- ta nanochastynkamy / N.M. Dmytrukha, S.P. Luhovs'kyi, O.S. Lahutina //Suchasni problemy toksykol., kharchovoi ta khimichnoi bezpeky.-2014.-№1,2.- S.59-66.

Dovhal' H.V. Morfolohichni zminy v rozvytku pechinky schuriv pry vplyvi atsetatu svyntsiu ta za umov korektsii v prenatal'nomu periodi /H.V. Dovhal' // Ukr. morfoloh. al'manakh.- 2014.- T.12, №1.- S.42-44.

Kundiev Yu.I. Khimicheskaya bezopasnost' v Ukraine / Yu.I. Kundiev, I.M. Trakhtenberg /Ezhegodnye chteniya, posvyashchennye pamyati E.I. Goncharuka (polnyy tekst doklada), K.: «Avitsena».- 2007.-71s.

Mikroelementozy cheloveka: etiologiya, klassifikatsiya, organopatologiya [A.P. Avtsyn, A.A. Zhavoronkov, M.A. Rash, L.S. Strochkova].- M.: Meditsina, 1991.- 496 s.

Mineral'nyi obmin schuriv za umov dii toksychnykh doz svyntsiu i vzhyvannia syropu z likars'kykh roslyn /M.S. Honcharenko, O.O. Konovalova, H.P. Andreiko, O.O. Hladka // Uchenye zapiski Tavricheskogo natsional'nogo universiteta im. V.I. Vernadskogo. Seriya «Biologiya, khimiya».- 2012.-T.25(64).- S.53-60.

Narysy vikovoi toksykolohii / Za redaktsiieiu I.M. Trakhtenberha.- K.: «Avitsena», 2005.- 256s.

Raspredelenie mikroelementov v organakh belykh krys posle nagruzki tyazhelymi metalami / M.S. Goncharenko, E.O.Konovalova, G.P.Andreyko, E.A. Gladka /Ukr. bіokhіm. zhurn.- 2010.-T.82, №4.- S.239.

Rehional'ni osoblyvosti nakopychennia svyntsiu u volosi ditei riznykh vikovykh hrup / T.Frolova, I. Syniaieva, O. Okhapkyna [ta in.] /Zdorov'e rebenka.- 2009.- №3.- S.-31-34.

Stezhka V.A. K mekhanizmu material'noy kumulyatsii tyazhelykh metallov v organizme belykh krys / V.A.Stezhka, E.G. Lampeka, N.N. Dmitrukha //Gigiena truda.- 2001.- Vyp.32.- S.219-230.

Yanchuk V.V. Vikovi osoblyvosti rozvytku khronokontsentratsiinoho efektu pid vplyvom smertel'nykh doz natriiu nitratu ta svyntsiu atsetatu /V.V.Yanchuk, L.I. Vlasyk// Sovremen. problemy toksikol.- 2001.-№4.- S.37-38.

Maternal low-level lead exposure and fetal growth / M/ Zhu, E.F. Fitzgerald, K.H. Gelberg [et al.]// Environ. Health Perspect.- 2010.-Vol.118, №10. - Р.1471-1475.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Вікові особливості накопичення свинцю і марганцю у серцево-судинній системі /І.М. Трахтенберг, І.М. Андрусишина, О.Г. Лампека [та ін.]// Совр. пробл. токсикол.- 2007.- №3.- С.8-11.


2. Вредные химические вещества. Неорганические соединения элементов І-ІV групп: справ.изд./А.Л. Бадман, Г.А. Гудзовский, Л.С. Дубойковская [и др.].- Л.: Химия, 1988 - С.415-436.


3. Гордієнко В.В. Віковий профіль токсикологічних і патоморфологічних змін в організмі щурів за тривалої дії малих доз свинцю ацетату /В.В. Гордієнко, І.С. Давиденко //Клін. та експерим. патол.- 2006.-Т.5, №1.- С.32-36.


4. Дмитруха Н.М. Характеристика імунобіологічної дії сполук свинцю з мікро- та наночастинками / Н.М. Дмитруха, С.П. Луговський, О.С. Лагутіна //Сучасні проблеми токсикол., харчової та хімічної безпеки.-2014.-№1,2.- С.59-66.


5. Довгаль Г.В. Морфологічні зміни в розвитку печінки щурів при впливі ацетату свинцю та за умов корекції в пренатальному періоді /Г.В. Довгаль // Укр. морфолог. альманах.- 2014.- Т.12, №1.- С.42-44.


6. Кундиев Ю.И. Химическая безопасность в Украине / Ю.И. Кундиев, И.М. Трахтенберг /Ежегодные чтения, посвященные памяти Е.И. Гончарука (полный текст доклада), К.: «Авицена».- 2007.-71с.


7. Микроэлементозы человека: этиология, классификация, органопатология [А.П. Авцын, А.А. Жаворонков, М.А. Раш, Л.С. Строчкова].- М.: Медицина, 1991.- 496 с.


8. Мінеральний обмін щурів за умов дії токсичних доз свинцю і вживання сиропу з лікарських рослин /М.С. Гончаренко, О.О. Коновалова, Г.П. Андрейко, О.О. Гладка // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия».- 2012.-Т.25(64).- С.53-60.


9. Нариси вікової токсикології / За редакцією І.М. Трахтенберга.- К.: «Авіцена», 2005.- 256с.


10. Распределение микроэлементов в органах белых крыс после нагрузки тяжелыми металами / М.С. Гончаренко, Е.О.Коновалова, Г.П.Андрейко, Е.А. Гладка /Укр. біохім. журн.- 2010.-Т.82, №4.- С.239.


11. Регіональні особливості накопичення свинцю у волосі дітей різних вікових груп / Т.Фролова, І. Синяєва, О. Охапкина [та ін.] /Здоровье ребенка.- 2009.- №3.- С.-31-34.


12. Стежка В.А. К механизму материальной кумуляции тяжелых металлов в организме белых крыс / В.А.Стежка, Е.Г. Лампека, Н.Н. Дмитруха //Гигиена труда.- 2001.- Вып.32.- С.219-230.


13. Янчук В.В. Вікові особливості розвитку хроноконцентраційного ефекту під впливом смертельних доз натрію нітрату та свинцю ацетату /В.В.Янчук, Л.І. Власик// Современ. проблемы токсикол.- 2001.-№4.- С.37-38.


14. Maternal low-level lead exposure and fetal growth / M/ Zhu, E.F. Fitzgerald, K.H. Gelberg [et al.]// Environ. Health Perspect.- 2010.-Vol.118, №10. - Р.1471-1475.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2020
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754