DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XIV.4.54.2015.21

ПОПУЛЯЦІЙНЕ ЗДОРОВ’Я ГОРЯН ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Yu. G. Masikevych, V. F. Myslytskyy, A. Yu. Masikevych

Анотація


Проведено аналіз стану популяційного здоров’я жителів передгірної та гірської частини Чернівецької області. Показано, що популяційне здоров’я горян зумовлене комплексом факторів серед яких основними є гігієнічна якість навколишнього середовища та соціально-економічні показники розвитку регіону.

Ключові слова


популяційне здоров’я; захворюваність; гірські території; гігієнічна якість середовища

Повний текст:

PDF

Посилання


Berdnyk OV, Zaikovs'kaV.Iu. Metodolohichni aspekty otsinky zdorov’ia naselennia v ekoloho-hihiienichnykh doslidzhenniakh [Methodological Aspects of public health in environmental and hygienic research]. Dovkillia ta zdorov’ia. 2004;10:3-5. (in Ukrainian).

Valeolohiia: definitsii ta poniatiinyi aparat [Valeology: definitions and conceptual apparatus] [[Internet]. Dostupno: http://valeologija.ru/valeologja-ukrainska/1/7-definici-ta-ponyatijnij-aparat. (in Ukrainian).

Vstup do medychnoi heolohii [Introduction to Medical of Geology of] /za red. Rud'ka HI. T.1. Kyiv: Akadempres; 2010. 736 р. (in Ukrainian).

Hutsuliak VM, Nakonechnyi KP. Medyko-ekolohichna otsinka landshaftiv Chernivets'koi oblasti [Medical and environmental assessment of landscapes of Chernivtsi region]. Chernivtsi: Chernivets'kyi nats. un-t; 2010. 200 р. (in Ukrainian).

Dovkillia Chernivets'koi oblasti u 2014 rotsi [Environment of Chernivtsi region in 2014]: statystychnyi zbirnyk /za red. Petrovoi HI. Chernivtsi: Holovne upravlinnia statystyky u Chernivets'kii oblasti; 2015. 155 р. (in Ukrainian).

Kilins'ka K, Smyk O. Zakhvoriuvanist' naselennia Chernivets'koi oblasti [Morbidity of population of Chernivtsi region]. Naukovi zapysky Ternopil's'koho natsional'noho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia: Heohrafiia. 2009;26(2):45-51. (in Ukrainian).

Kilins'ka K, Smyk O. Prostorovyi analiz zakhvoriuvanosti naselennia Chernivets'koi oblasti (na prykladi tuberkul'ozu) [Spatial analysis of population morbidity of Chernivtsi region (for example, tuberculosis)]. Istoriia ukrains'koi heohrafii. Vseukrains'kyi naukovo-teoretychnyi chasopys. 2013;28:121-4. (in Ukrainian).

Masikevych IuH, Masikevych A.Iu. Hihiienichna yakist' vody v richkakh Bukovyns'kykh Karpat yak pokaznyk ekolohichnoi bezpeky rehionu [Hygienic water quality in the rivers of Bukovina Carpathians as an indicator of of ecological safety in the region]. Liudyna ta dovkillia. Problemy neoekolohii. 2014;3-4:104-8. (in Ukrainian).

Masikevych IuH. Hihiienichna otsinka yakosti vody Bukovyns'kykh Karpat [Hygienic assessment of water quality Bukovina Carpathians]. Materialy 96-oi pidsumkovoi nauk. konf. profesors'ko-vykladats'koho personalu Bukovyns'koho derzhavnoho medychnoho universytetu (m. Chernivtsi, 16, 18, 23 liutoho 2015 r.). Chernivtsi: БДМУ; 2015. р. 155-6. (in Ukrainian).

Masikevych IuH, Solodkyi VD, Myslyts'kyi VF. Zdorov’ia naselennia - indykator ekolohichnoho stanu Bukovyns'kykh Karpat [Health of the population - indicator of the ecological state of Bukovina Carpathians]. Klinichna ta eksperymental'na patolohiia. 2012;ХІ(1):199-203. (in Ukrainian).

Medyko-demohrafichna sytuatsiia ta osnovni pokaznyky medychnoi dopomohy v rehional'nomu aspekti 2013 rik [Medical and demographic situation and the main indicators of medical care in regional terms, in 2013] [[Internet]. Kyiv; 2014. 168 р. Dostupno: www.uiph.kiev.ua/.../Mediko-demografichna % 20 situacia.%202013.pdf. (in Ukrainian).

Mukha KP. Medyko-ekolohichna otsinka poselens'kykh heosystem Chernivets'koi oblasti [Medical and environmental assessment of settlement of geosystems of Chernivtsi region] [avtoreferat]. Chernivtsi; 2008. 20 р. (in Ukrainian).

Naselennia Chernivets'koi oblasti za 2014 rik [The population of Chernivtsi region 2014].: statystychnyi zbirnyk /za red. Rotaria AV. Chernivtsi: Holovne upravlinnia statystyky u Chernivets'kii oblasti; 2015. 153 р. (in Ukrainian).

Neiko IeM, Rud'ko HI, Smoliar NI. Medyko-heoekolohichnyi analiz stanu dovkillia yak instrument otsinky ta kontroliu zdorov’ia naselennia [Medical Geoecological of the environment analysis as a tool for assessing and monitoring population health]. Ivano-Frankivs'k: Ekor; 2001. 350 р. (in Ukrainian).

Ramkova konventsiia pro okhoronu ta stalyi rozvytok Karpat [Framework Convention for the the Protection and Sustainable Development of the Carpathians ] [[Internet]. Kyiv; 2003. Dostupno: zakon. rada. gov. ua/ laws/ show/998_164. (in Ukrainian).

Statystychnyi schorichnyk Chernivets'koi oblasti za 2014 rik [Statistical Yearbook of of Chernivtsi region 2014] / /za red. A.V. Rotaria. [[Internet]. Chernivtsi; 2015. Dostupno: www.cv.ukrstat.gov.ua/publiy/.../shor2014.pdf. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бердник О.В. Методологічні аспекти оцінки здоров’я населення в еколого–гігієнічних дослідженнях / О.В. Бердник, В.Ю. Зайковська // Довкілля та здоров’я. – 2004. – № 10. – С. 3-5.

 

2. Валеологія: дефініції та понятійний апарат [Електронний ресурс].– Режим доступу до ресурсу: http://valeologija.ru/valeologja-ukrainska/1/7-definici-ta-ponyatijnij-aparat.

 

3. Вступ до медичної геології / за редакцією Г.І. Рудька, О.М. Адаменка. – К.: Академпрес, 2010. – Т.1. – 736 с.

 

4. Гуцуляк В.М. Медико-екологічна оцінка ландшафтів Чернівецької області : монографія / В.М. Гуцуляк, К.П. Наконечний. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 200 с.

 

5. Довкілля Чернівецької області у 2014 році. Статистичний збірник / За ред. Г.І. Петрової. – Чернівці: Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2015. – 155 с.

 

6. Кілінська К. Захворюваність населення Чернівецької області / К.Кільнська, О.Смик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія .- Тернопіль: СМП «Тайп» .- №2 (випуск 26).- 2009.- С.45-51.

 

7. Кілінська К. Просторовий аналіз захворюваності населення Чернівецької області (на прикладі туберкульозу) / К.Кілінська, О.Смик // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – Тернопіль, 2013. – Випуск 28. – С.121–124.

 

8. Масікевич Ю.Г. Гігієнічна якість води в річках Буковинських Карпат як показник екологічної безпеки регіону / Ю.Г. Масікевич, А.Ю. Масікевич // Людина та довкілля. Проблеми неоекології.- 2014.- № 3-4. – С. 104-108.

 

9. Масікевич Ю.Г. Гігієнічна оцінка якості води Буковинських Карпат / Ю.Г. Масікевич // Матеріали 96-ої підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету (м. Чернівці, 16, 18, 23 лютого 2015 року).- Чернівці: БДМУ, 2015.- С.155-156.

 

10. Масікевич Ю.Г. Здоров’я населення - індикатор екологічного стану Буковинських Карпат / Ю.Г. Масікевич, В.Д. Солодкий, В.Ф. Мислицький // Клінічна та експериментальна патологія. – 2012. – Том ХІ, № 1(39). – С. 199-203.

 

11. Медико-демографічна ситуація та основні показники медичної допомоги в регіональному аспекті 2013 рік [Електронний ресурс]. – Київ, 2014. – 168 с. — Режим доступу до ресурсу: www.uiph.kiev.ua/.../Mediko-demografichna % 20 situacia.%202013.pdf.

 

12. Муха К.П. Медико-екологічна оцінка поселенських геосистем Чернівецької області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 11.00.11 «Конструктивна географія та раціональне природокористування» / К. П. Муха. – Чернівці, 2008. – 20 с.

 

13. Населення Чернівецької області за 2014 рік: статистичний збірник./ За ред. Ротаря А.В. - Чернівці: Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2015. – 153 с.

 

14. Нейко Є.М. Медико-геоекологічний аналіз стану довкілля як інструмент оцінки та контролю здоров’я населення / Є.М. Нейко, Г.І. Рудько, Н.І. Смоляр. Івано-Франківськ: Екор, 2001. – 350 с.

 

15. Рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат [Електронний ресурс]. – Київ, 2003. – Режим доступу до ресурсу: zakon. rada. gov. ua/ laws/ show/998_164.

 

16. Статистичний щорічник Чернівецької області за 2014 рік / За ред. А.В. Ротаря. – Чернівці, 2015 [Електронний ресурс].– Режим доступу до ресурсу:. – www.cv.ukrstat.gov.ua/publiy/.../shor2014.pdf.

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754