DOI: https://doi.org/10.24061/1727-4338.XV.1.55.2016.19

СТАН ТРОМБОЦИТАРНО-СУДИННОГО ГЕМОСТАЗУ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ, ОЖИРІННЯ ТА НЕАЛКОГОЛЬНУ ЖИРОВУ ХВОРОБУ ПЕЧІНКИ

V. I. Macenko, Yu. M. Yarynych, L. P. Sydorchuk, A. A. Sokolenko, O. I. Bodnarashek

Анотація


Мета. Вивчити асоціацію неалкогольного стеатогепатиту і стеатогепатозу у хворих на есенційну артеріальну гіпертензію (ЕАГ), абдомінальне ожиріння (АО) і метаболічний синдром (МС) із показниками тромбоцитарно-судинного гемостазу залежно від ступенів ожиріння.

Дизайн/підхід. У проспективному дослідженні взяло участь 96 хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки (НАЖХП), ЕАГ II стадії, 1-2 ступеня, високого і дуже висо­кого ризику із супутнім АО, МС: чоловіків - 41,67% (40), жінок - 58,33%) (56), середній вік становив 53,70±5,34 років. Скорочену коагулограму крові вивчали за показниками активова­ного часу рекальцифікації плазми (АЧР), часу рекальцифікації (ЧР), протромбінового індексу (ПТІ), вмісту фібриногену А (ФБГ); густоту крові - за показником гематокриту (Нt). Функцію печінки вивчали за активністю органоспецифічних ферментів.

Результати. Ожиріння (ОЖ) І ступеня встановили у 27,08% (26) осіб, ОЖ II ступеня - у 58,33% (56), ОЖ III - у 14,58% (14) пацієнтів; у 16,67% (16) осіб - стеатогепатит із мінімальною активністю мезенхімально-запального процесу, у решти хворих 83,33% (80) – стеатогепатоз. У пацієнтів із ЕАГ та ОЖ І ступеня встановили вірогідно вищий ПТІ, ЧР та ФБГ А, ніж у таких із ОЖ III на 9,94% (р=0,048), 13,88% (р=0,029) і у 2,31 рази (р=0,003), відповідно. Отримані дані засвідчують сповільнення процесів згортання крові одразу у двох ланках: подовження періоду генерації активного тромбіну за зовнішнім механізмом при компенсаторній активації процесів фібриногенезу (фактора Па і фібриногену). Зростання плазмового вмісту ФБГ А у пацієнтів із ОЖ І ступеня на тлі вищого вмісту лейкоцитів пе­риферійної крові на 25,92% (р=0,002), показники останнього не перевищують референтні значення, додатково засвідчує ще і можливу наявність малоактивного запального процесу. Зміна показників первинного гемостазу з урахуванням виду НАЖХП засвідчила у хворих на стеатогепатит вищий рівень ФБГ А на 56,71% (р=0,008) та лейкоцитів - на 20,25% (р=0,021), ніж у пацієнтів зі стетогепатозом

Обмеження дослідження/наслідки. Обмеження зумовлені відсутністю пункційної біопсії печінки / наслідки - точність діагностики НАЖХП базується на клінічно-лабораторних та УЗД даних.

Оригінальність / значення. Оригінальне дослідження, надає дані для оцінки змін первинного гемостазу у хворих на НАЖХП, ЕАГ та АО з урахуванням виду НАЖХП та ступенів ожиріння.


Ключові слова


неалкогольна жирова хвороба печінки; артеріальна гіпертензія; ожиріння; гемостаз

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бабак О.Я. Вплив тиреоїдної дисфункції на перебіг артеріальної гіпер¬тензії у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки / О.Я. Бабак, С.М. Тельнова // Сучас. Гастроентерол. – 2015. – №2 (82). – С. 97-101.


2. Бабак О.Я. Современная гепатология: достижения, проблемы и перспек¬тивы / О.Я. Бабак // Сучас. гастроентерол. – 2013. – № 2 (70). – С.2-19.


3. Драпкина О.М. Эпидемиологические особенности неалкогольной жировой болезни печени в России (Результаты открытого многоцентрового исследования-наблюдения DIREGL 01903) / О.М. Драпкина, В.Т.Ивашкин // Рос. ж. гастроэнтерол., гепатол., колонопроктол. - 2014. - № 4. - С. 32-38.


4. Коваленко В.Н. Метаболічний синдром: механізми розвитку, значення як фактора серцево-судинного ризику, принципи діагностики та лікування / В.Н. Коваленко, Т.В. Талаева, А.С. Козлюк // Укр. кардіол. ж. - 2013. –№5. - С. 80-87.


5. Наказ МОЗ України від 06.11.2014 № 826 "Про затвердження та впровад¬ження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомо¬ги, при хронічних неінфекційних гепатитах". "Уніфікований клінічний прото¬кол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги: неалкогольний стеатогепатит», «Неалкогольна жирова хвороба печінки», «Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах». – Київ : МОЗ, 2014. – с. 29 – 55 [1] – Режим доступу http://www.dec.gov.ua/mtd/_nealk_steagepatyt.html


6. Настанова та клінічний протокол надання медичної допомоги "Артеріа¬льна гіпертензія". Наказ МОЗ України від 24.05.2012 №384 "Про затверджен¬ня та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації ме¬дичної допомоги при артеріальній гіпертензії" / Робоча група з артеріальної гіпертензії Української асоціації кардіологів. - Київ: МОЗ., 2012. - 108 [1] с.


7. Хухліна О.С. Неалкогольна жирова хвороба печінки: етіологія, епідеміологія, особливості перебігу, діагностика, прогноз / О.С. Хухліна // Укр. часопис. - 2006. - № 1(51).-С.89-95.


8. Діагностичні маркери фіброзування печінки у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки поєднану з гіпертонічною хворобою та ожирінням / О.С. Хухліна, О.Є. Мандрик, А.А. Антонів, Ж.А. Нечипай //Вісн. пробл. біол. і мед. – 2013. - Вип. 3. – Т. 1(102). – С.250-253.


9. МісhаеІ W. Кіng. Іntroduction to Blood Coagulation [Електронний ресурс] /W. Місhаеl Кing // Меd. Віосhemistry Раgе. – 2014. – Режим доступу: httр://themedicalbioshemistrypage.org/blood-coagulation.php


10. Тhе гоlе оf bгіht liver echo patern on ultrasound B-mode examination in the diagnosis of liver steatosis / B. Palmentieri, I. de Sio, V. La Mura [ et al.] // Dig. Liver Dis. – 2006. – Vol. 38.- Р. 485 –489.


11. 2013 АНА/АСС/Т0S Guideline for the Management of Overweight and Obesity in Adults: A report of the American College of Cardiology American Heart Association Task force on Practice Guidelines and The Obesity Society /M.D. Jensen, D.N. Ryan, C. M. Apovian [et al.] // Circulation. – 2013. – Online Version: http://circ.ahajournals.org/contenent/early/2013/11/11/01.cir.0000437739.71477.ee.citation

© Clinical & Experimental Pathology, 2004-2019
When you copy an active link to the material is required
ISSN 2521-1153 (Online)
ISSN 1727-4338 (Print)
tel./fax +38(0372)553754